Документ z0513-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.06.2013, підстава - z0814-13

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2012  № 254


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 квітня 2012 р.
за № 513/20826

Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 472 від 18.05.2013}

Відповідно до Законів України «Про статус народного депутата України», «Про Кабінет Міністрів України», а також підпункту 78 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, та з метою вдосконалення роботи із запитами і зверненнями народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України, що додається.

2. Скасувати розпорядження МВС України від 18 березня 2010 року № 163 та доручення МВС України від 28 квітня 2011 року № 6884/Мг.

3. Цей наказ надіслати за належністю.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С.І. та керівника Служби Міністра Євграфова Л.О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
28.03.2012  № 254


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 квітня 2012 р.
за № 513/20826

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням установлено порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України, головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті та у вищих навчальних закладах МВС України.

1.2. Порядок прийому, реєстрації, зберігання запитів і звернень народних депутатів України, відправлення відповідей на них, а також здійснення контролю за їх виконанням установлено наказами Міністерства внутрішніх справ від 10 жовтня 2004 року № 1177 "Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1361/9960, від 23 квітня 2012 року № 350 "Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2012 року за № 805/21118, та від 19 листопада 2012 року № 1050 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 року за № 2095/22407.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

1.3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають таке значення:

депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції;

депутатський запит - вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

1.4. Дія цього Положення поширюється на письмові запити і звернення народних депутатів України, отримані поштою або безпосередньо посадовою особою, якій вони адресовані.

1.5. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 20.03.2002 № 4-рп/2002 у разі надходження до органів внутрішніх справ і посадових осіб, які здійснюють функції дізнання та досудового слідства, вимог і пропозицій народних депутатів України із питань, що стосуються проведення дізнання та досудового слідства в конкретних кримінальних справах, керівники відповідних органів, слідчі і посадові особи, які здійснюють дізнання, повинні діяти з дотриманням вимог, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Авторам таких звернень у 10-денний строк надаються роз’яснення щодо неприпустимості втручання в діяльність органів досудового розслідування органів внутрішніх справ з посиланням на вищезазначене Рішення Конституційного Суду України та кримінальне процесуальне законодавство.

{Абзац другий пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

1.6. Згідно зі статтями 5 і 8 Закону України «Про звернення громадян» звернення громадянина, що надійшло разом зі зверненням або запитом народного депутата України, групи народних депутатів, комітету Верховної Ради України, не підлягає розгляду та вирішенню в разі, якщо:

у ньому не зазначено місце проживання заявника, а також таке, з якого неможливо встановити авторство (анонімне);

повторне звернення від одного і того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

звернення надійшло від особи, визнаної судом недієздатною.

Про прийняте рішення за таким запитом або зверненням вмотивована відповідь надається в 10-денний строк, а у випадку надання відповіді на депутатський запит - народному депутату України, голові комітету Верховної Ради України та Голові Верховної Ради України.

1.7. Якщо вирішення питань, порушених у запиті або зверненні народного депутата України, не належить до компетенції органів внутрішніх справ, протягом 5 днів народному депутату України, голові комітету Верховної Ради України та Голові Верховної Ради України у випадку надходження депутатського запиту надається вмотивована відповідь з відповідним роз'ясненням і пропозицією звернутися до органу, до компетенції якого належить вирішення цього питання.

ІІ. Організація попереднього розгляду запитів і звернень народних депутатів України

2.1. Забезпечення своєчасного і якісного розгляду запитів та звернень народних депутатів України покладається на першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, структурних підрозділів апарату Міністерства, ректорів вищих навчальних закладів МВС України, керівників інших підрозділів, підпорядкованих МВС України.

2.2. Запити і звернення народних депутатів України, що адресовані Міністерству внутрішніх справ або Міністру внутрішніх справ України (далі - Міністр), після реєстрації підрозділом документального забезпечення та перевірки щодо повторного їх надходження того самого дня передаються до підрозділу забезпечення діяльності Міністра.

{Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

2.3. Працівниками підрозділу забезпечення діяльності Міністра після попереднього розгляду запиту або звернення народного депутата України готується проект резолюції з визначенням виконавця (виконавців), строку виконання, необхідних дій для вирішення порушених питань, який подається на підпис Міністрові.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

2.4. Після підписання резолюцій Міністром запити або звернення народних депутатів України того самого дня повертаються працівниками підрозділу забезпечення діяльності Міністра до підрозділу документального забезпечення. Посадовими особами підрозділу документального забезпечення оригінали запитів або звернень народних депутатів України з резолюціями до них передаються головному виконавцю для їх розгляду.

Співвиконавцям та підрозділу документального забезпечення надаються копії запитів або звернень народних депутатів України та резолюцій до них.

У разі викладення в запитах або зверненнях народних депутатів України обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, такі звернення або запити народних депутатів України розглядаються відповідно до кримінального процесуального законодавства та в порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ від 19 листопада 2012 року № 1050 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 року за № 2095/22407, про що письмово інформуються народні депутати України, а в разі розгляду депутатських запитів - і Голова Верховної Ради України.".

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

2.5. Запити або звернення народних депутатів України, адресовані першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, після реєстрації в підрозділі документального забезпечення та перевірки щодо повторного надходження впродовж робочого дня надаються їх помічникам для попереднього розгляду та підготовки проектів резолюцій.

2.6. Запити або звернення народних депутатів України, адресовані керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті та вищих навчальних закладів МВС України, розглядаються безпосередньо ними після реєстрації та відповідної перевірки документів щодо їх повторного надходження в підрозділі документального забезпечення підпорядкованого підрозділу.

2.7. Забороняється доручати розгляд запитів і звернень народних депутатів України тим органам внутрішніх справ або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються, а також тим, які не мають повноважень для їх розгляду.

2.8. Для своєчасного розгляду запитів і звернень народних депутатів України строк їх надходження від керівництва Міністерства до безпосередніх виконавців не повинен перевищувати два календарні дні.

2.9. У разі коли розгляд запиту або звернення народного депутата України доручено кільком посадовим особам і не визначено безпосереднього виконавця, головним виконавцем є посадова особа, зазначена в резолюції першою. Інші виконавці зобов’язані на вимогу головного виконавця надавати необхідні матеріали та однаковою мірою відповідають за своєчасне, повне і якісне його виконання.

2.10. Якщо вирішення порушених у запиті або зверненні народного депутата України питань не належить до компетенції визначеного в резолюції структурного підрозділу (посадової особи), а також у разі необхідності залучення до вирішення питань інших структурних підрозділів (посадових осіб), документ упродовж робочого дня доповідається посадовій особі, яка вчинила резолюцію, для внесення необхідних змін. Після розгляду документ з новою резолюцією через підрозділ документального забезпечення передається до підрозділів, яким доручено його виконання та здійснення контролю.

2.11. Визначений працівник підрозділу документального забезпечення оформлює контрольні картки та передає їх до підрозділу, якому доручено розгляд запиту або звернення. За два дні до закінчення терміну виконання документа цей працівник інформує керівника підрозділу, якому доручено розгляд запиту або звернення, про дату перебігу строків розгляду.

ІІІ. Розгляд та прийняття рішення за запитами і зверненнями народних депутатів України

3.1. Розгляд питань, порушених у запитах та зверненнях народних депутатів України, повинен бути повним, оперативним і кваліфікованим.

3.2. До розгляду запитів і звернень народних депутатів України залучаються виключно професійно підготовлені та досвідчені працівники.

{Пункт 3.3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

3.3. Запити та звернення народних депутатів України, у тому числі повторні, про систематичне порушення прав і свобод громадян, а також порушення законодавства України, що не отримали оцінки органами внутрішніх справ на місцях, перевіряються з виїздом на місце вчинення порушення.

3.4. У випадку, коли народний депутат України відповідно до статей 15, 16 Закону України "Про статус народного депутата України" виявив намір безпосередньо брати участь у розгляді запиту або звернення народного депутата України, керівник органу внутрішніх справ, якому адресовано запит або звернення, чи керівник територіального органу, якому доручено розгляд запиту, зобов’язаний не пізніше ніж за три дні до дати розгляду повідомити народного депутата України про день і місце розгляду запиту, а за зверненням - не пізніше ніж за один день до дати розгляду.

{Пункт 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

3.5. Під час розгляду запитів і звернень народних депутатів України в обов'язковому порядку мають бути витребувані необхідні документи, пояснення посадових осіб, дії яких оскаржуються. Рішення, що приймаються за результатами розгляду запитів і звернень народних депутатів України, повинні бути вмотивованими та грунтуватися виключно на положеннях законодавства України.

3.6. У разі підтвердження або часткового підтвердження інформації, викладеної в запиті або зверненні народного депутата України, уживаються заходи щодо відновлення порушених прав і свобод громадян, а також усунення порушень законодавства України.

{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

3.7. За результатами розгляду запитів та звернень народних депутатів України може бути прийняте одне з таких рішень:

задоволено - вжито відповідно до законодавства заходів щодо відновлення порушених прав і свобод та виконано вимоги заявника, в інтересах якого звертався народний депутат України;

частково задоволено - запит або звернення народного депутата України, у якому містяться дві чи більше вимог і за результатами перевірки якого не всі з них задоволені;

відхилено - вимоги, викладені в запиті або зверненні народного депутата України, не задоволено;

роз’яснено - за запитом або зверненням народного депутата України, що не містить прохання про задоволення будь-яких вимог, надано відповідні роз’яснення.

3.8. За підсумками перевірки інформації, викладеної в запиті або зверненні народного депутата України, головним виконавцем з урахуванням позицій інших виконавців складається та затверджується висновок згідно з додатком 9 до Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 жовтня 2004 року № 1177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1361/9960.

3.9. Після закінчення перевірки інформації, викладеної в запиті або зверненні народного депутата України, заявнику, в інтересах якого звертався народний депутат України, на його прохання надається можливість ознайомитися з документами, що безпосередньо зачіпають його права і свободи, з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

Після звернення заявника працівник, який проводив перевірку, у 5-денний або інший погоджений із ним строк зобов’язаний ознайомити його з документами під підпис, підготувати за своїм підписом та долучити до матеріалів перевірки довідку про те, з якими матеріалами та коли він ознайомив заявника.

У разі відмови в задоволенні клопотання заявника про ознайомлення із матеріалами перевірки керівником органу, який доручав її проведення, заявникові надається вмотивована письмова відмова з роз’ясненням причин такої відмови.

ІV. Строки розгляду запитів і звернень народних депутатів України

4.1. Запит народного депутата України розглядається в 15-денний або інший строк, установлений Верховною Радою України.

4.2. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, керівник органу внутрішніх справ, до якого звернуто запит, зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.

4.3. Органи внутрішніх справ, їх посадові особи, керівники, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і надати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

4.4. Строк розгляду запиту або звернення народного депутата України продовжується виключно тією посадовою особою, яка доручила його виконання, а в разі її відсутності - посадовою особою, на яку покладено виконання її обов’язків.

4.5. Проголошена на пленарному засіданні Верховної Ради України заява народного депутата України розглядається протягом одного місяця, за винятком випадків, коли вона є повідомленням про вчинений злочин або такий, що готується. Такі заяви розглядаються органом внутрішніх справ у порядку та строки, передбачені кримінальним процесуальним законодавством.

{Пункт 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

4.6. Строк розгляду запиту або звернення народного депутата України обчислюється з моменту його первинної реєстрації в підрозділі документального забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті та у вищих навчальних закладах МВС України.

Закінченням строку розгляду запиту або звернення народного депутата України вважається дата відправлення письмової відповіді.

Відповіді народному депутатові України та громадянину, в інтересах якого звернувся народний депутат України, надсилаються одночасно тільки після доповіді керівнику, який дав доручення щодо його розгляду.

4.7. Клопотання (рапорт або доповідна записка) про продовження строку розгляду запиту або звернення народного депутата України подається не пізніше ніж за два дні до закінчення контрольного строку та доповідається керівнику разом з проектом відповіді народному депутатові України.

4.8. У разі повернення проекту відповіді на доопрацювання керівником, який доручив розгляд запиту або звернення народного депутата України, встановлюється строк виконання, що не повинен перевищувати максимального строку розгляду, визначеного Законом України «Про статус народного депутата України».

4.9. Вмотивовані відповіді на запити або звернення народних депутатів України повинні бути надіслані народному депутату України, групі народних депутатів, комітету Верховної Ради України та Голові Верховної Ради України у випадку надходження депутатського запиту не пізніше ніж на другий день після їх підписання посадовою особою.

4.10. У разі порушення виконавцями строків розгляду документа керівник підрозділу, якому доручено розгляд запиту або звернення народного депутата України, повинен невідкладно згідно із законодавством провести службове розслідування, установити причини порушення та вжити відповідних заходів.

Висновок службового розслідування з відповідними пропозиціями щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, винних у порушенні строків виконання документа, доповідається посадовій особі, яка доручила розгляд запиту або звернення народного депутата України, разом з основними матеріалами. Копія висновку службового розслідування подається до підрозділу, на який покладено здійснення контролю за своєчасним розглядом запитів і звернень народних депутатів України.

V. Порядок підготовки відповідей на запити або звернення народних депутатів України

5.1. Відповідь на запит або звернення народних депутатів України з питань забезпечення контролю за законністю ведення досудового розслідування повинна бути підготовлена з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

{Пункт 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

5.2. У разі відмови в задоволенні запиту або звернення народного депутата України відповідь має бути вмотивованою.

5.3. Відповіді на запити або звернення народних депутатів України, що адресувалися Міністерству внутрішніх справ або Міністру, готуються за підписом Міністра або особи, яка виконує його обов’язки. У разі якщо вирішення порушених народним депутатом України питань належить безпосередньо до компетенції територіального органу внутрішніх справ, відповідь надається за підписом його керівника. В інших випадках відповіді на запити або звернення народних депутатів України готуються за підписом тієї посадової особи, безпосередньо до якої звертався народний депутат України.

{Пункт 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 472 від 18.05.2013}

5.4. Відповіді на запити або звернення народних депутатів України за підписом Міністра візуються виконавцем, керівником структурного підрозділу виконавця, першим заступником Міністра або заступником Міністра чи заступником Міністра - керівником апарату, який координує та контролює діяльність підрозділу, літературним редактором та юридичною службою. Візи проставляються на лицьовому боці останнього аркуша копії відповіді. У разі відсутності для цього достатнього місця дозволяється проставляти візи на зворотному боці останнього аркуша копії відповіді.

5.5. Відповіді на запити або звернення народних депутатів України за підписом першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату візуються виконавцем, керівником структурного підрозділу виконавця, літературним редактором та юридичною службою.

5.6. Відповіді на запити або звернення народних депутатів України за підписом Міністра про продовження строків розгляду візуються виконавцем, керівником структурного підрозділу виконавця, першим заступником Міністра або заступником Міністра чи заступником Міністра - керівником апарату, який координує і контролює діяльність підрозділу, та літературним редактором. Аналогічний порядок візування відповідей на запити або звернення народних депутатів України про продовження строків розгляду застосовується при підписанні відповідей першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра - керівником апарату.

5.7. Порядок візування відповідей на запити або звернення народних депутатів України за підписом керівників структурних підрозділів апарату Міністерства, начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ректорів вищих навчальних закладів МВС України визначається керівниками цих органів.

5.8. Узагальнені та завізовані відповіді за підписом Міністра внутрішніх справ разом з матеріалами перевірки не пізніше ніж за два дні до закінчення контрольного строку розгляду документа подаються до Служби Міністра для вивчення, доповіді Міністрові та їх підписання.

5.9. У разі коли відповідно до резолюції Міністра визначено особисту доповідь виконавця про результати розгляду запиту або звернення народного депутата України, матеріали перевірки та відповіді на запити або звернення доповідаються Міністрові безпосередньо визначеним резолюцією виконавцем.

5.10. Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, підпис якого під запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради України.

5.11. Запити і звернення народних депутатів України знімаються з контролю, якщо всі порушені в них питання перевірено, ужито відповідних заходів реагування та надано вичерпні відповіді Голові Верховної Ради України (у разі розгляду запиту народного депутата України), народному депутатові України та громадянину у випадку звернення народного депутата України в його інтересах.

5.12. Контрольні картки на запит або звернення народного депутата України заповнюються виконавцями. Заповнені контрольні картки разом із копіями відповідей народним депутатам України подаються до підрозділу, на який покладено здійснення контролю за його виконанням, у день виконання документа та відправлення відповіді.

Керівник Служби Міністра

Л.О. Євграфоввгору