Документ z0551-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2018, підстава - v0072500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.06.2003  № 248


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2003 р.
за № 551/7872

Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик

{Зміни до Постанови див. в Постанові Національного банку № 405 від 17.09.2003 - не для друку}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 13 від 15.01.2010
№ 104 від 03.03.2010
№ 131 від 10.04.2013
№ 417 від 28.12.2016
№ 72 від 26.06.2018}

Відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України з питань обслуговування державного боргу, пов'язаних із розміщенням державних цінних паперів, у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про технічний порядок проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.04.99 № 186;

Положення про проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики за попередніми та остаточними заявками й умовами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.06.2000 № 239 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2000 за № 390/4611.

3. Департаменту монетарної політики (Н.І. Гребеник) у тижневий термін після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України довести її зміст до відома Операційного та територіальних управлінь, Центральної розрахункової палати Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

4. Департаменту інформатизації (А.С. Савченко) та Центральній розрахунковій палаті (І.М. Коваль) протягом місяця після державної реєстрації цієї постанови доопрацювати програмно-технологічне забезпечення з проведення розміщення облігацій внутрішніх державних позик.

5. Постанова набирає чинності через місяць після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.П. Яценюка.

Голова

С.Л. Тігіпко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.06.2003 № 248


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2003 р.
за № 551/7872

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик

{У тексті Положення та додатків до нього слова "Державне казначейство України" та "Операційне управління" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна казначейська служба України" та "Операційний департамент" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України", статті 10 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статті 2 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Закону України "Про банки і банківську діяльність", постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 № 363 "Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів" та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок випуску, обігу, обліку, сплати доходу та погашення облігацій внутрішніх державних позик.

{Абзац перший пункту 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 10.04.2013}

Положення установлює порядок розміщення короткострокових, середньострокових та довгострокових державних облігацій (далі - облігації), що випущені в бездокументарній формі.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

граничний рівень дохідності облігацій - дохідність облігацій, що визначається Міністерством фінансів України (далі - Міністерство фінансів), вище якої конкурентні заявки, подані учасниками розміщення облігацій, не задовольняються;

дорозміщення облігацій - додаткове розміщення емітентом облігацій певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, коли розповсюджуються облігації, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску облігацій під час первинного розміщення;

задача "ЛІГА" системи "ОВДП-online" - частина програмного комплексу "ОВДП-online", що призначена для обслуговування операцій з розміщення облігацій;

заявка - офіційна пропозиція учасника розміщення облігацій щодо їх придбання. Заявки є двох типів: конкурентні та неконкурентні;

коефіцієнт кратності - число, якому має бути кратна кількість облігацій, що міститься в заявці. За своїм значенням це число дорівнює мінімальній кількості облігацій, що може зазначатися в заявці;

конкурентна заявка - заявка з визначенням кількості облігацій та рівня дохідності їх придбання;

неконкурентна заявка - заявка з визначенням кількості облігацій, у якій рівень дохідності їх придбання не зазначається;

первинне розміщення облігацій - розповсюдження емітентом облігацій, які за умовами випуску та обсягом прав ще не перебували в обігу;

повідомлення про розміщення облігацій - офіційне повідомлення Міністерства фінансів, у якому визначаються час та умови розміщення облігацій;

середньозважений рівень дохідності облігацій - дохідність облігацій, що розраховується як середньозважена величина на підставі рівнів дохідності облігацій та кількості їх придбання за конкурентними заявками, що задовольняються;

система "ОВДП-online" - програмний комплекс, призначений для депозитарного обліку облігацій, обслуговування операцій з їх розміщення, обігу, погашення і сплати доходу за ними;

учасники розміщення облігацій - первинні дилери - банки - депозитарні установи, які є клієнтами Національного банку України (далі - Національний банк) під час здійснення ним функцій депозитарію державних цінних паперів, яким надається право участі в розміщенні облігацій відповідно до укладених з Міністерством фінансів України договорів про співпрацю в частині розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів; Національний банк.

{Абзац тринадцятий пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Інші терміни вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

Глава 1. Загальні умови розміщення облігацій

1.1. Розміщення облігацій здійснюється, виходячи з поточних потреб фінансування Державного бюджету України.

Міністерством фінансів можуть встановлюватись обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій, у тому числі на обсяг їх розміщення за неконкурентними заявками.

У разі введення обмежень на обсяг розміщення облігацій не допускаються:

установлення обмежень на загальний обсяг розміщення облігацій без установлення обмежень на обсяг їх розміщення за неконкурентними заявками;

установлення обмежень на обсяг розміщення облігацій за неконкурентними заявками без установлення обмежень на загальний обсяг розміщення облігацій;

порушення пропорції між обсягом розміщення облігацій за неконкурентними заявками та загальним обсягом розміщення облігацій, яка має бути не меншою, ніж 30 відсотків.

Установлені обмеження на обсяг розміщення облігацій можуть змінюватися за умови дотримання (за винятком випадку, визначеного в абзаці останньому цього пункту) таких вимог:

обмеження на обсяг розміщення облігацій за неконкурентними заявками змінюються з обов'язковим дотриманням пропорції між обсягом розміщення облігацій за неконкурентними заявками та загальним обсягом розміщення облігацій, яка має бути не меншою, ніж 30 відсотків;

обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій скасовуються одночасно з обмеженнями на обсяг розміщення облігацій за неконкурентними заявками.

На завершальному етапі розміщення облігацій обсяг їх розміщення за неконкурентними заявками (конкурентними заявками) збільшується з урахуванням обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій, якщо попит на облігації, що розміщуються за конкурентними заявками (неконкурентними заявками), менший, ніж установлене обмеження. Обмеження на обсяг розміщення облігацій за конкурентними заявками визначається як різниця між обмеженням на загальний обсяг розміщення облігацій та обмеженням на обсяг розміщення облігацій за неконкурентними заявками.

{Абзац десятий пункту 1.1 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}

1.2. Розміщення облігацій здійснюється за критерієм дохідності та має такі форми:

аукціонний продаж облігацій;

продаж облігацій за фіксованим рівнем дохідності.

Аукціонний продаж облігацій проводиться на підставі конкурентних та неконкурентних заявок, які задовольняються за такими загальними правилами:

конкурентні заявки задовольняються лише за рівнем їх дохідності, якщо він не перевищує граничного рівня дохідності облігацій;

за наявності конкурентних заявок, рівень дохідності яких не перевищує граничного рівня дохідності облігацій, неконкурентні заявки задовольняються за середньозваженим рівнем дохідності облігацій;

якщо немає конкурентних заявок, то неконкурентні заявки можуть задовольнятися за середньозваженим рівнем дохідності облігацій, що був установлений під час останнього за часом розміщення облігацій, які за умовами випуску та обсягом прав власників аналогічні до облігацій, що розміщуються.

{Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}

У разі введення обмежень на обсяг розміщення облігацій заявки задовольняються за такими додатковими правилами:

а) конкурентні заявки задовольняються в межах кількості облігацій, що визначається як різниця між загальною кількістю облігацій, які пропонуються для розміщення, та їх кількістю, що може бути придбана за неконкурентними заявками;

б) конкурентні заявки, рівень дохідності яких порівняно з іншими заявками нижчий, задовольняються в першу чергу;

в) конкурентні заявки, які мають однаковий рівень дохідності облігацій, є рівнозначними. Якщо відповідно до встановлених обмежень заявки в повному обсязі задовольнити немає змоги, то вони задовольняються пропорційно кількості облігацій, що зазначені в цих заявках, у межах наявного залишку після задоволення конкурентних заявок, рівень дохідності яких нижчий;

г) неконкурентні заявки задовольняються в межах обмежень на кількість облігацій, що можуть бути придбані за цим типом заявок;

ґ) неконкурентні заявки є рівнозначними. Якщо відповідно до встановлених обмежень їх у повному обсязі задовольнити немає змоги, то вони задовольняються пропорційно кількості облігацій, що зазначені в цих заявках;

д) за умови введення коефіцієнтів кратності щодо кількості облігацій, які включаються до заявок з їх придбання, та якщо відповідно до встановлених обмежень заявки в повному обсязі задовольнити немає змоги, то вони задовольняються пропорційно кількості облігацій, що в них зазначена, згідно з правилами, що визначені підпунктами "а" - "ґ" цього пункту, шляхом округлення пропорційної кількості облігацій до коефіцієнта кратності.

Якщо під час проведення аукціонного продажу облігацій учасники подали лише неконкурентні заявки, то дохідність облігацій може встановлюватися на рівні середньозваженого рівня дохідності облігацій, що був установлений під час останнього за часом розміщення облігацій, які за умовами випуску та обсягом прав власників аналогічні до облігацій, що розміщуються.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 1.2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}

1.3. Продаж облігацій за фіксованим рівнем дохідності проводиться виключно за участю неконкурентних заявок, які задовольняються за граничним рівнем дохідності облігацій.

Якщо обмежень на обсяг розміщення облігацій немає, то неконкурентні заявки, що допущені до участі в продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності, задовольняються в повному обсязі.

У разі введення обмежень на обсяг розміщення облігацій неконкурентні заявки, що допущені до участі в продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності, задовольняються в межах установлених обмежень. Якщо загальна кількість придбання облігацій, що міститься в неконкурентних заявках, перевищує ці обмеження, то неконкурентні заявки задовольняються не в повному обсязі, а пропорційно кількості облігацій, що зазначена в цих заявках.

1.4. Облігації розповсюджуються шляхом первинного розміщення та дорозміщення.

Шляхом первинного розміщення розповсюджуються нові облігації, які за умовами випуску та обсягом прав, що надаються їх власникам, ще не були в обігу.

Шляхом дорозміщення розповсюджуються облігації, які за термінами погашення, розміром купонних сплат, якщо вони є, та обсягом прав, що надаються їх власникам, відповідають умовам випуску облігацій, які вже перебувають в обігу.

1.5. Подання учасниками заявок на участь у розміщенні облігацій здійснюється в один або два етапи.

Якщо розміщення облігацій здійснюється в один етап, то первісно подані заявки є остаточними і коригуванню не підлягають.

Якщо розміщення облігацій здійснюється у два етапи, то:

на першому - учасники розміщення облігацій можуть подавати конкурентні та неконкурентні заявки;

на другому - учасникам розміщення облігацій дозволяється:

а) скоригувати конкурентні заявки на підставі інформації про попередні умови розміщення облігацій, установлені на першому етапі розміщення облігацій;

б) подавати нові конкурентні заявки, якщо такі заявки не подавалися на першому етапі;

в) збільшити кількість придбання облігацій за неконкурентними заявками.

У конкурентних заявках, що коригуються, не допускається:

зменшення кількості придбання облігацій;

збільшення рівня дохідності облігацій.

У разі неподання учасником розміщення облігацій скоригованої конкурентної заявки та заявка, що була подана на першому етапі, набуває статусу остаточної.

У разі подання учасником розміщення облігацій на першому етапі конкурентних заявок на другому етапі розміщення облігацій інші конкурентні заявки від нього, крім скоригованих, не приймаються.

Неконкурентні заявки коригуванню не підлягають і можуть подаватися на будь-якому етапі розміщення облігацій. Загальний обсяг облігацій за неконкурентними заявками, замовлений окремим учасником розміщення облігацій, визначається як сумарна кількість облігацій за цими заявками.

Глава 2. Повноваження Міністерства фінансів та Національного банку під час розміщення облігацій

2.1. Міністерство фінансів як емітент облігацій здійснює їх розміщення. Відповідно до своїх повноважень Міністерство фінансів:

визначає час, обсяги та валюту розміщення облігацій;

{Абзац другий пункту 2.1 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}

установлює терміни обігу облігацій, дати їх погашення та сплати купонного доходу (для купонних облігацій);

визначає форми та шляхи розміщення облігацій, етапи подання заявок на придбання облігацій;

установлює граничний рівень дохідності облігацій, відповідно до якого задовольняються заявки учасників розміщення облігацій;

визначає в разі потреби методику розрахунку цінових умов розміщення облігацій залежно від рівня їх дохідності;

оприлюднює інформацію про результати розміщення облігацій;

оформляє випуски облігацій глобальними сертифікатами;

забезпечує своєчасне погашення облігацій та сплату доходу за ними.

Міністерство фінансів розробляє та оприлюднює орієнтовні графіки розміщення облігацій у порядку, визначеному його нормативно-правовими актами.

2.2. Національний банк виконує операції, пов'язані з розміщенням облігацій. Відповідно до своїх повноважень Національний банк:

поширює повідомлення Міністерства фінансів про розміщення облігацій серед його учасників;

здійснює збір заявок учасників розміщення облігацій та підготовку аналітичної інформації щодо визначення обсягів розміщення облігацій та встановлення граничного рівня їх дохідності;

здійснює розподіл облігацій між учасниками їх розміщення відповідно до встановлених Міністерством фінансів обсягів розміщення облігацій та граничного рівня дохідності облігацій;

надає учасникам розміщення облігацій інформацію про обсяги та цінові умови придбаних ними облігацій;

визначає розмір грошових зобов'язань учасників розміщення облігацій;

організовує та обслуговує розрахунки за результатами розміщення облігацій;

здійснює зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах Міністерства фінансів, на рахунки в цінних паперах учасників розміщення облігацій, клієнтів учасників розміщення облігацій;

{Абзац восьмий пункту 2.2 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}

здійснює списання неоплачених облігацій з рахунку в цінних паперах учасників розміщення/клієнтів учасників розміщення на рахунок у цінних паперах Міністерства фінансів;

{Пункт 2.2 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

здійснює анулювання неоплачених облігацій на рахунку в цінних паперах Міністерства фінансів;

{Пункт 2.2 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

здійснює облік, зберігання та погашення глобальних сертифікатів, якими оформляються випуски облігацій;

{Абзац пункту 2.2 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

оприлюднює інформацію щодо умов випуску облігацій, які перебувають в обігу.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

2.3. Розміщення облігацій проводиться в окремому приміщенні Національного банку, у якому встановлене спеціалізоване автоматизоване робоче місце. Під час розміщення облігацій до цього приміщення допускаються лише працівники Національного банку та Міністерства фінансів, які уповноважені на його проведення.

Глава 3. Учасники розміщення облігацій

3.1. Право на подання заявок на придбання облігацій надається учасникам розміщення облігацій, які дотримуються вимог законодавства України з питань здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, функціонування інституту первинних дилерів та цього Положення.

3.2. Учасниками розміщення облігацій є первинні дилери та Національний банк.

Первинні дилери беруть участь у розміщенні облігацій від свого імені та за свій рахунок і можуть подавати конкурентні та неконкурентні заявки на придбання облігацій.

Первинні дилери також можуть виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, які одночасно є його депонентами, беручи участь у розміщенні облігацій від свого імені, за дорученням та за рахунок клієнта, і подавати конкурентні та неконкурентні заявки на придбання облігацій. Такі операції здійснюються на договірних засадах первинного дилера з клієнтом у порядку, визначеному законодавством України.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

3.3. Національний банк бере участь у розміщенні облігацій від свого імені за дорученням та за рахунок своїх клієнтів і може подавати виключно неконкурентні заявки на придбання облігацій.

{Пункт 3.4 глави 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}

{Глава 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}

Розділ II. Повідомлення про розміщення облігацій та заявки його учасників

Глава 1. Повідомлення про розміщення облігацій

1.1. Розміщення облігацій здійснюється на підставі повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1), яке формує Міністерство фінансів і надсилає Національному банку засобами електронної пошти не пізніше одного робочого дня до дати його проведення. У повідомленні зазначається таке:

{Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

реквізити нормативно-правового акта, відповідно до якого здійснюється розміщення облігацій;

номер розміщення облігацій;

дата розміщення облігацій;

дата повного погашення облігацій;

дати сплати купонного доходу (для купонних облігацій);

міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (далі - код цінного папера) у разі дорозміщення облігацій;

обмеження на обсяг розміщення облігацій (у разі їх установлення);

форми та шляхи розміщення облігацій;

етапи подання заявок на придбання облігацій;

вимоги до кратності облігацій у заявках;

заходи впливу, що застосовуватимуться до порушників кінцевих термінів перерахування коштів за облігації;

інші реквізити, які за рішенням Міністерства фінансів мають важливе значення для розміщення облігацій.

Код цінного папера надається за результатами розміщення облігацій у порядку, визначеному законодавством України.

У разі розміщення облігацій у формі їх продажу за фіксованим рівнем дохідності в повідомленні про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1) зазначається також числове значення цього рівня дохідності.

1.2. Зазначене повідомлення за своїм юридичним статусом є пропозиція Міністерства фінансів учасникам розміщення облігацій укласти угоду про купівлю/продаж облігацій на умовах, що визначені цим повідомленням, та в порядку, установленому цим Положенням.

1.3. Національний банк протягом двох годин у день отримання від Міністерства фінансів повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1) надсилає його разом із супровідним листом (додаток 2) учасникам розміщення облігацій за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online". Якщо до кінця робочого дня залишилося менше ніж дві години, то Національний банк має право надсилати це повідомлення наступного робочого дня.

Розміщення облігацій розпочинається не пізніше ніж за чотири години до закінчення робочого дня Національного банку.

Глава 2. Заявки учасників розміщення облігацій

2.1. Заявка (скоригована заявка) на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 3 та додаток 4), що подається учасником розміщення облігацій, є його офіційною пропозицією на придбання облігацій на умовах, визначених Міністерством фінансів у повідомленні про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1).

За умови подання заявки як за свій рахунок, так і за дорученням та за рахунок клієнта, учасник розміщення облігацій бере на себе зобов'язання (у разі задоволення цієї заявки) перерахувати в установлений термін кошти за облігації на рахунок, визначений Національним банком, а в разі порушення цього терміну погоджується на застосування до нього заходів впливу, які зазначені в пункті 2.8 глави 2 розділу III цього Положення.

{Абзац другий пункту 2.1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

Первинний дилер у разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування коштів клієнтом за задоволеною заявкою або в інших випадках, коли перерахування коштів клієнтом неможливе, може надати розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу цінних паперів з метою заміни отримувача облігацій в системі депозитарного обліку Національного банку та зарахування облігацій на власний рахунок у цінних паперах первинного дилера. Таке розпорядження має бути надане первинним дилером у порядку, визначеному законодавством з питань депозитарної діяльності, виключно до моменту здійснення оплати за облігації.

{Пункт 2.1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

Заявки, що подані за дорученням клієнтів, у яких відкриті сегреговані рахунки в цінних паперах, додатково мають містити їх індивідуальний код клієнта.

{Пункт 2.1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

2.2. У разі проведення аукціонного продажу облігацій його учасникам надається право на подання конкурентних та неконкурентних заявок.

У разі продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності його учасники подають лише неконкурентні заявки.

2.3. Учасники розміщення облігацій надсилають до Національного банку за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online":

заявки на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 3);

скориговані заявки на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 4) у разі подання конкурентних заявок на другому етапі розміщення облігацій.

{Абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}

2.4. Заявки, які подають учасники розміщення облігацій, акумулюються та зберігаються до кінцевого терміну їх надходження у зашифрованому вигляді.

Після закінчення терміну надходження заявки розшифровуються та обробляються за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online". Програмні засоби розшифровки та оброблення заявок встановлюються лише на спеціалізованому робочому місці, на якому проводяться операції з розміщення облігацій, що розташоване в окремому приміщенні, визначеному пунктом 2.3 глави 2 розділу I цього Положення.

Заявки, що надійшли від учасників розміщення облігацій після кінцевого терміну їх надходження, не приймаються.

Інформація про час надходження заявок від учасників розміщення облігацій реєструється в системі "ОВДП-online" та зберігається в її базі даних.

2.5. Кількість заявок від одного учасника розміщення облігацій не обмежується.

{Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 13 від 15.01.2010}

У разі подання учасниками розміщення облігацій заявок у два етапи скоригованим заявкам надаються нові номери.

2.6. Уповноважені особи Національного банку та Міністерства фінансів до кінцевого терміну надходження заявок мають доступ лише до інформації, що визначає номери та типи заявок учасників розміщення облігацій. Доступу до іншої інформації, що міститься у заявках учасників розміщення облігацій, немає.

Після закінчення терміну надходження заявок від учасників розміщення облігацій обмеження на доступ до інформації, що міститься в цих заявках, частково знімається і уповноважені особи Національного банку та Міністерства фінансів отримують інформацію щодо змісту конкурентних та неконкурентних заявок без зазначення найменувань учасників розміщення облігацій.

Інформація щодо переліку учасників розміщення облігацій стає доступною для уповноважених осіб Національного банку та Міністерства фінансів з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Міністерством фінансів рішення не здійснювати розміщення облігацій.

Інформація щодо переліку учасників розміщення облігацій, заявки яких відхилені за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online", стає доступною для уповноважених осіб Національного банку та Міністерства фінансів з моменту відхилення поданих учасниками розміщення заявок.

Інформація, яка міститься в заявках учасників розміщення облігацій, є конфіденційною і розголошенню не підлягає. Доступ до неї мають тільки уповноважені особи Національного банку та Міністерства фінансів. Іншим особам ця інформація надається в порядку, визначеному законодавством України.

{Пункт 2.6 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Розділ III. Механізм розміщення облігацій, організація та обслуговування розрахунків за його результатами

Глава 1. Механізм розміщення облігацій

1.1. Заявки, що надійшли від учасників розміщення облігацій до кінцевого терміну їх надходження, установленого в повідомленні про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1), перевіряються за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" щодо виконання цими учасниками вимог, визначених цим Положенням. За результатами перевірки формується перелік учасників, заявки яких не допускаються до участі в розміщенні облігацій.

Перелік містить:

повне найменування учасника розміщення облігацій та його код міждепозитарного обліку. Цей код надається в порядку, визначеному законодавством України;

{Абзац третій пункту 1.1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

інформацію про заявки, що не допускаються до участі в розміщенні облігацій, їх номери, тип заявки (конкурентна, неконкурентна), належність цінного папера відповідному типу власника, що визначається відповідно до законодавства України;

{Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}

причини недопущення заявок учасника розміщення облігацій до участі в розміщенні облігацій.

Перелік учасників розміщення облігацій, заявки яких не допущені до участі в розміщенні облігацій, зберігається разом з документами за кожним номером розміщення облігацій. Заявки цих учасників вилучаються за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" і не беруть участі надалі в розміщенні облігацій.

Національний банк надсилає учасникам розміщення облігацій, заявки яких не були допущені до участі, відповідні повідомлення в довільній формі за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online".

1.2. На підставі заявок, які допущені до участі в розміщенні облігацій, за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" формуються:

зведена відомість конкурентних заявок (додаток 5);

зведена відомість неконкурентних заявок (додаток 6);

аналітична таблиця, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій (додаток 7).

Національний банк надсилає до Міністерства фінансів зазначені аналітичні матеріали електронною поштою в захищеному вигляді з урахуванням обмежень, установлених абзацом другим пункту 2.6 глави 2 розділу II цього Положення. Якщо заявок на участь у розміщенні облігацій немає, то аналітичні матеріали не надсилаються.

{Абзац п'ятий пункту 1.2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

1.3. У разі проведення аукціонного продажу облігацій у два етапи заявки, що надійшли від учасників розміщення на першому етапі їх подання, є попередніми.

Міністерство фінансів з урахуванням інформації, отриманої від Національного банку, установлює попередні умови розміщення облігацій, а саме:

граничний рівень дохідності облігацій, числове значення якого може не збігатися із жодним з рівнів дохідності, які містяться в конкурентних заявках;

обмеження на обсяг розміщення облігацій у разі їх уведення або зміни.

Міністерство фінансів засобами електронної пошти надсилає повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 9) Національному банку, який поширює його разом із супровідним листом (додаток 10) серед учасників розміщення облігацій за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online".

Учасники розміщення облігацій можуть коригувати попередні конкурентні заявки, подавати нові конкурентні та додаткові неконкурентні заявки за правилами, установленими в пункті 1.5 глави 1 розділу I цього Положення, на підставі інформації Міністерства фінансів щодо попередніх умов розміщення облігацій.

На підставі заявок формується інформація, яка відображає зміст скоригованих конкурентних і додаткових неконкурентних заявок учасників розміщення облігацій в порядку, визначеному пунктом 1.2 цієї глави.

1.4. Міністерство фінансів одноосібно визначає обсяги залучення коштів від розміщення облігацій та граничний рівень дохідності за ними.

1.5. Міністерство фінансів за умови прийняття рішення щодо здійснення розміщення облігацій надсилає до Національного банку засобами електронної пошти доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11).

Якщо розміщення облігацій здійснювалось у формі аукціонного продажу облігацій, то доручення має такі обов'язкові реквізити:

номер розміщення облігацій та дату його проведення;

граничний рівень дохідності облігацій;

середньозважений рівень дохідності облігацій;

обсяги встановлених або змінених обмежень на придбання облігацій.

Міністерство фінансів до доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11) може включати додаткову інформацію, яку він уважає потрібною.

За умови продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності в дорученні замість граничного рівня дохідності облігацій зазначається кількість розміщених облігацій.

1.6. Міністерство фінансів у разі прийняття рішення не здійснювати розміщення облігацій (немає заявок на придбання облігацій, жодна із заявок не може бути задоволена або можливі обсяги залучення коштів є незначними) оформляє доручення щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 12) і надсилає його до Національного банку засобами електронної пошти. Національний банк на підставі цього доручення за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" надсилає учасникам розміщення облігацій повідомлення про те, що Міністерство фінансів прийняло рішення не здійснювати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 13).

1.7. У разі прийняття Міністерством фінансів рішення щодо здійснення розміщення облігацій Національний банк за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" в автоматизованому режимі формує:

а) повідомлення про обмеження обсягу розміщення облігацій (додаток 14) у разі встановлення, зміни або скасування Міністерством фінансів обмежень на обсяг розміщення облігацій на етапі надання ним доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11) і надсилає його учасникам розміщення облігацій;

б) зведену відомість розподілу облігацій між учасниками їх розміщення (додаток 15), яку після завершення розміщення облігацій надсилає Міністерству фінансів електронною поштою у захищеному вигляді;

в) інформацію про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 16) і надсилає її учасникам розміщення облігацій, які набули права на придбання цих цінних паперів, у захищеному вигляді. Ця інформація містить:

реквізити заявок, що взяли участь у розміщенні облігацій;

повідомлення про задоволені заявки;

суму коштів, на яку придбано облігації;

довідкову інформацію про встановлені Міністерством фінансів умови задоволення заявок учасників розміщення облігацій;

г) попередню інформацію про результати розміщення облігацій і надсилає її всім учасникам розміщення облігацій. Ця інформація формується за кожним номером операції з розміщення облігацій та містить такі показники:

граничний рівень дохідності облігацій;

середньозважений рівень дохідності облігацій;

обсяг залучених коштів від розміщення облігацій;

ґ) інформацію, яка надходить до системи депозитарного обліку Національного банку, на підставі якої в автоматизованому режимі створюються розпорядження на зарахування облігацій внутрішніх державних позик на рахунок у цінних паперах Міністерства фінансів та розпорядження на переказ облігацій внутрішніх державних позик з рахунку в цінних паперах Міністерства фінансів на рахунки в цінних паперах учасників розміщення облігацій/клієнтів учасників розміщення облігацій з установленням обмеження на обіг до моменту оплати.

{Пункт 1.7 глави 1 розділу III доповнено новим підпунктом "ґ" згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

Угода про купівлю/продаж облігацій між Міністерством фінансів та учасником розміщення облігацій уважається укладеною з часу отримання учасником розміщення облігацій інформації про задоволення своїх заявок.

Відповідальні особи Національного банку реєструють та надсилають інформацію (додатки 2, 10, 13, 14, 16 та 18 цього Положення) учасникам розміщення облігацій засобами програмно-технологічного забезпечення "ОВДП-online" за підписом уповноважених на це осіб.

{Пункт 1.7 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

1.8. Міністерство фінансів не пізніше наступного робочого дня після розміщення облігацій подає Національному банку оригінали документів, що були надіслані раніше засобами електронної пошти, у паперовій або електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), а саме:

{Абзац перший пункту 1.8 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1);

повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 9) у разі проведення розміщення в два етапи;

доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик або доручення щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11 або додаток 12).

Національний банк надсилає Міністерству фінансів у порядку, визначеному його нормативно-правовими актами з питань передавання конфіденційної інформації, оригінали документів, що були надіслані раніше засобами електронної пошти, у паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП у захищеному вигляді, з урахуванням норм, установлених абзацом третім пункту 2.6 глави 2 розділу II цього Положення, разом із супровідним листом (додаток 8) за етапами надання заявок, а саме:

{Абзац п'ятий пункту 1.8 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

зведену відомість конкурентних заявок (додаток 5) та зведену відомість неконкурентних заявок (додаток 6);

аналітичну таблицю, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій (додаток 7);

зведену відомість розподілу облігацій між учасниками їх розміщення (додаток 15).

Обмін електронними документами із застосуванням ЕЦП між Національним банком та Міністерством фінансів під час проведення аукціонів із розміщення облігацій здійснюватиметься у міру запровадження в Міністерстві фінансів системи обміну електронними документами з державними органами влади.

{Пункт 1.8 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

1.9. Національний банк відповідно до номенклатури справ за кожним номером розміщення облігацій зберігає:

повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1);

повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 9) у разі розміщення облігацій у два етапи;

зведену відомість конкурентних заявок (додаток 5) та зведену відомість неконкурентних заявок (додаток 6);

аналітичну таблицю, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій (додаток 7);

доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик або доручення щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11 або додаток 12);

зведену відомість розподілу облігацій між учасниками їх розміщення (додаток 15).

Глава 2. Організація та обслуговування розрахунків за результатами розміщення облігацій

2.1. Розрахунки за результатами розміщення облігацій здійснюються в безготівковій формі на клірингових засадах у грошовій одиниці України. У випадках, передбачених умовами випуску облігацій, розрахунки можуть проводитись в іноземній валюті в порядку, визначеному законодавством України.

2.2. Національний банк у дні здійснення розрахунків за результатами розміщення облігацій та платежів з погашення облігацій минулих випусків та/або сплати доходу за ними визначає шляхом взаємозаліку обсяги грошових зобов'язань учасників розміщення облігацій та Державної казначейської служби України і формує:

клірингову відомість про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації (додаток 17), яку надсилає в електронній формі Державній казначейській службі України;

{Абзац другий пункту 2.2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

клірингові відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації (додаток 18) за окремими учасниками розміщення облігацій, які надсилає кожному з них за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" в захищеному вигляді.

{Абзац третій пункту 2.2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Клірингові відомості надсилаються в такі терміни:

а) на початок операційного дня проведення розрахунків за результатами розміщення облігацій, якщо воно відбулося попереднього робочого дня;

б) протягом того самого дня після надання інформації про результати розміщення облігацій його учасникам, якщо дата розміщення облігацій збігається з датою проведення розрахунків за ними.

2.3. Грошові розрахунки за результатами розміщення облігацій здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні.

Реквізити платіжних документів, за якими мають бути перераховані кошти за результатами розміщення облігацій, зазначаються в клірингових відомостях про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації (додаток 18) за окремими учасниками розміщення облігацій.

Учасники розміщення облігацій у платіжних дорученнях у графі "призначення платежу" зазначають номери розміщення облігацій, за результатами яких здійснюються грошові розрахунки.

Національний банк перераховує Державній казначейській службі України кошти, що надійшли за придбані облігації від учасників їх розміщення, у день надходження цих коштів до Операційного департаменту Національного банку.

2.4. Національний банк перевіряє повноту та своєчасність здійснення розрахунків за результатами розміщення облігацій за сформованими в автоматизованому режимі:

кліринговою відомістю про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації (додаток 17);

відомістю про суми перерахування коштів до Операційного департаменту Національного банку України від учасників розміщень облігацій (додаток 19).

2.5. Національний банк за умови надходження від учасників розміщення облігацій коштів у повному обсязі виконує депозитарну операцію щодо зняття обмеження на обіг облігацій внутрішніх державних позик на рахунках у цінних паперах учасників розміщення облігацій/клієнтів учасників розміщення облігацій.

Право власності на облігації виникає в покупця з часу зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах депозитарної установи/клієнта депозитарної установи - учасника розміщення облігацій.

{Пункт 2.5 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}

2.6. Національний банк протягом наступного робочого дня після дня проведення розрахунків за результатами розміщення облігацій надсилає у паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП Міністерству фінансів (додаток 20) та Державній казначейській службі України (додаток 21) інформацію про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик.

{Пункт 2.6 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}

2.7. Якщо кошти за облігації не надійшли в повному обсязі, то Національний банк надсилає Міністерству фінансів засобами електронної пошти в захищеному вигляді та одночасно в паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП повідомлення про порушників кінцевих термінів їх перерахування. Повідомлення надсилається наступного робочого дня після дня проведення розрахунків за результатами розміщення облігацій та містить такі обов'язкові реквізити:

{Абзац перший пункту 2.7 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

повне найменування учасника розміщення облігацій та його місцезнаходження;

{Абзац другий пункту 2.7 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

номер розміщення облігацій та код цінного папера, за яким не проведені розрахунки;

кількість облігацій, за якими не проведені розрахунки;

суму коштів, що вчасно не сплачена учасником розміщення облігацій.

2.8. Міністерство фінансів застосовує до учасників розміщення облігацій, які порушили кінцеві терміни перерахування коштів за облігації, такі заходи впливу:

усунення від участі в подальших розміщеннях облігацій;

стягнення пені від простроченої заборгованості за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період її нарахування. Рахунок в Операційному департаменті Національного банку, на який учасник розміщення облігацій перераховує пеню, зазначений у кліринговій відомості, що подана йому Національним банком.

Міністерство фінансів надсилає повідомлення про застосування заходів впливу та термін їх дії учасникам розміщення облігацій, які порушили кінцеві терміни перерахування коштів, а також Національному банку для внесення інформації до довідника, який відображає стан виконання вимог, установлених для учасників розміщення облігацій.

2.9. Якщо кошти за облігації надійшли протягом п'яти робочих днів від кінцевого терміну їх перерахування, то Національний банк перераховує Державній казначейській службі України кошти за облігації та пеню в день їх надходження до Операційного департаменту Національного банку і повідомляє про це Міністерство фінансів. Міністерство фінансів усуває порушників кінцевих термінів перерахування коштів за облігації від участі в подальших розміщеннях облігацій на строк до одного місяця.

{Пункт 2.9 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

2.10. Заявка автоматично анулюється, якщо кошти за облігації не надійшли в повному обсязі протягом п'яти робочих днів від кінцевого терміну їх перерахування. Національний банк протягом шостого робочого дня надсилає Міністерству фінансів засобами електронної пошти у захищеному вигляді та одночасно в паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП додаткове повідомлення про склад порушників кінцевих термінів перерахування коштів за результатами розміщення облігацій відповідно до пункту 2.7 глави 2 розділу III цього Положення. Міністерство фінансів на підставі цього повідомлення усуває їх від участі в подальших розміщеннях облігацій на строк до шести місяців. Міністерство фінансів після закінчення цього терміну приймає рішення щодо подальшої участі цих порушників у розміщенні облігацій на підставі їх письмових звернень.

Національний банк на підставі розпорядження Міністерства фінансів формує розпорядження на переказ облігацій внутрішніх державних позик, оплата за якими не надійшла, з рахунків у цінних паперах порушників кінцевих термінів перерахування коштів за результатами розміщення облігацій на рахунок у цінних паперах Міністерства фінансів з подальшим анулюванням таких облігацій та здійснює відповідні депозитарні операції у порядку, визначеному законодавством України.

{Пункт 2.10 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016; в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}

2.11. Спори, що виникають під час виконання угод про купівлю/продаж облігацій між Міністерством фінансів та учасниками розміщення облігацій, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

2.12. Міністерство фінансів на підставі інформації про грошові розрахунки за результатами розміщення облігацій оформляє глобальні сертифікати випусків облігацій внутрішніх державних позик (додаток 22) у порядку, визначеному законодавством України, і разом із супровідним листом та/або відповідними розпорядженнями передає їх до Національного банку.

Глобальні сертифікати випусків облігацій внутрішніх державних позик (додаток 22) оформляються на такий обсяг облігацій, за який отримані кошти.

Тимчасові глобальні сертифікати на випуски облігацій внутрішніх державних позик не оформляються.

Міністерство фінансів на підставі інформації про грошові розрахунки за результатами дорозміщення облігацій внутрішніх державних позик оформляє нові глобальні сертифікати випусків облігацій внутрішніх державних позик (додаток 22) у порядку, визначеному законодавством України, і разом із супровідним листом та/або відповідними розпорядженнями передає їх до Національного банку.

Національний банк повідомляє Міністерство фінансів про виконання депозитарних операцій щодо глобальних сертифікатів випусків облігацій внутрішніх державних позик у порядку, передбаченому законодавством України.

Депонування, облік, зберігання та погашення глобальних сертифікатів випусків облігацій внутрішніх державних позик здійснюються Національним банком у порядку, визначеному законодавством України.

{Пункт 2.12 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 1
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик

№____ від ___________

Національному банку України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розміщення облігацій внутрішніх державних позик

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від __________ р. № _________ Міністерство фінансів України оголошує про проведення _____ розміщення ____________ державних облігацій (далі - облігації), яке відбудеться _______ р., за такими показниками:

номінальна вартість облігацій ______ гр. од.. кожна;

для розміщення пропонується-1) __________ штук облігацій, у тому числі за неконкурентними заявками _____ штук облігацій;

термін обігу облігацій _____________ днів;

термін повного погашення облігацій _______ р.;

умовами розміщення облігацій передбачається _____________-2).

терміни сплати відсотків-3) _________;

Розміщення облігацій здійснюється у формі-4) _________ шляхом ___________.

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера-5) _________.

Кількість облігацій у заявці має бути кратною-6) ________.

Рівень дохідності конкурентних заявок має бути кратним 0,01 відсотка.

Заявки на придбання облігацій подаються в ______ етапи-7).

Заявки задовольняються за правилами, визначеними Положенням про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженим постановою Правління Національного банку України від _______ р. № _____.

Заявки приймаються до ______ год. _______ р.

Цінові умови продажу облігацій, виходячи з рівня дохідності, розраховуються в порядку, визначеному ______________, що затверджені ________________.

Інформація про результати розміщення облігацій надається учасникам розміщення облігацій до _____ год. _______ р.-8)

Кошти, що направляються на придбання облігацій, мають бути перераховані до _____ год. _______ р.

Національний банк України має право не допустити до участі в розміщенні облігацій заявки учасників у разі порушення ними вимог законодавства України.

Подаючи заявку на участь у розміщенні облігацій, учасник погоджується з механізмом та умовами їх розміщення, а в разі порушення ним цих умов із застосуванням Міністерством фінансів України таких заходів впливу:

усунення від участі в подальших операціях з розміщення облігацій;

стягнення пені від простроченої заборгованості за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період її нарахування.

__________
-1)Може не зазначатися.
-2)У разі розміщення довгострокових облігацій з достроковим погашенням повідомлення містить такий додатковий текст:
"Облігації можуть бути достроково пред'явлені до погашення власниками та безумовно погашені емітентом після здійснення п'яти купонних платежів за ними. Дострокове погашення проводиться на дату здійснення купонного платежу за облігаціями в порядку, визначеному Міністерством фінансів України".
У разі розміщення довгострокових облігацій зі змінною ставкою доходу повідомлення містить такий додатковий текст:
"Розмір ставки річного відсоткового доходу за купонний період з_____ р. до _____ р., що буде сплачуватися ______ р., становить ____ відсотків річних.
Розмір ставки річного відсоткового доходу на кожний наступний купонний період визначається та оприлюднюється Міністерством фінансів не пізніше ніж за десять днів до його початку.
На аукціон подаються виключно неконкурентні заявки".
У разі розміщення довгострокових амортизаційних облігацій повідомлення містить такий додатковий текст:
"Погашення номінальної вартості кожної облігації здійснюється окремими частинами після вісімнадцяти місяців її обігу, а саме за датами:________ у розмірі _____ гр. од.".
-3)Для дисконтних облігацій не зазначається.
-4)У разі розміщення облігацій у формі їх продажу за фіксованим рівнем дохідності зазначається числове значення цього рівня дохідності.
-5)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.
-6)Може не встановлюватись.
-7)У разі розміщення облігацій в один етап повідомлення містить такий додатковий текст:
"Заявки, що подані, є остаточними і коригуванню не підлягають".
У разі розміщення облігацій у два етапи повідомлення містить такий додатковий текст:
"На першому етапі учасники розміщення облігацій можуть подавати конкурентні та неконкурентні заявки, а на другому їм дозволяється:
скоригувати конкурентні заявки на підставі інформації про граничний попередній рівень дохідності придбання облігацій;
подавати нові конкурентні заявки, якщо такі заявки не подавалися на першому етапі;
збільшити кількість придбання облігацій за неконкурентними заявками.
У конкурентних заявках, що коригуються, не допускається:
зменшення кількості придбання облігацій;
збільшення рівня дохідності облігацій.
У разі неподання учасником розміщення облігацій скоригованої конкурентної заявки та заявка, що була подана на першому етапі, набуває статусу остаточної.
У разі подання учасником розміщення облігацій на першому етапі конкурентних заявок на другому етапі розміщення облігацій інші конкурентні заявки від нього, крім скоригованих, не приймаються.
Неконкурентні заявки коригуванню не підлягають і можуть подаватися на будь-якому етапі розміщення облігацій. Загальний обсяг облігацій за неконкурентними заявками, замовлений окремим учасником розміщення облігацій, визначається як сумарна кількість облігацій за цими заявками".
-8)У разі розміщення облігацій у два етапи в повідомленні додатково зазначаються:
час надання повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій;
час, до якого мають бути отримані від учасників розміщення облігацій скориговані конкурентні та додаткові неконкурентні заявки.
Повідомлення може мати й інші реквізити, які за рішенням Міністерства фінансів України мають важливе значення для розміщення облігацій.

Від Міністерства фінансів України

Підпис

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. ГребеникДодаток 2
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Національний банк України

Керівникам учасників
розміщень облігацій


Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення

Національному депозитарію України

№____ від _____________

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, направляємо повідомлення Міністерства фінансів України про розміщення облігацій внутрішніх державних позик.

Заявки на придбання облігацій подаються до Національного банку України за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online".

Додаток: повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (лист Міністерства фінансів України від _______ р. № ____).

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 3
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
(пункт 2.1 глави 2 розділу II)


Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення,
Національного банку України

___________________________
(назва учасника розміщення облігацій)

код МДО


відЗАЯВКА
на придбання облігацій внутрішніх державних позик-1

Дата розміщення облігацій _____________ р.

Номер розміщення облігацій ___________.

_______________________________________________________________________.
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера-2)

Умови придбання облігацій:

Номер заявки

Тип заявки (конкурентна, неконкурентна)

Рівень дохідності (%)

Кількість облігацій, що купується (шт.)

Належність цінного папера відповідному типу власника

Індивідуальний код учасника розміщення/клієнта учасника розміщення облігацій

1

2

3

4

5

6

Погоджуємося з умовами розміщення облігацій, а в разі порушення нами цих умов - на застосування заходів впливу.

Керівник банку

Головний бухгалтер

__________
-1Інформація щодо назви учасника розміщення облігацій, код його МДО та прізвищ уповноважених на підписання заявки осіб стає доступною з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Міністерством фінансів рішення не здійснювати розміщення облігацій.
-2Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 13 від 15.01.2010; в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 4
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
(пункт 2.1. глави 2 розділу II)


Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення,
Національного банку України

___________________________
(назва учасника розміщення облігацій)

код МДО


відСКОРИГОВАНА ЗАЯВКА
на придбання облігацій внутрішніх державних позик-1

Дата розміщення облігацій _____________ р.

Номер розміщення облігацій ___________.

_______________________________________________________________________.
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера-2)

За конкурентними заявками:

Дані попередньої заявки

Дані остаточної заявки

номер заявки

рівень дохідності (%)

кількість облігацій, що купується (шт.)

належність цінного папера відповідному типу власника

номер заявки

рівень дохідності (%)

кількість облігацій, що купується (шт.)

1

2

3

4

5

6

7


Погоджуємося з умовами розміщення облігацій, а в разі порушення нами цих умов - на застосування заходів впливу.

Керівник банку

Головний бухгалтер

__________
-1Інформація щодо назви учасника розміщення облігацій, код його МДО та прізвищ уповноважених на підписання заявки осіб стає доступною з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Міністерством фінансів рішення не здійснювати розміщення облігацій.
-2Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 13 від 15.01.2010; в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 5
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
конкурентних заявок

Дата розміщення облігацій _______ р.

Номер розміщення облігацій ________.


___________________________________________________________.
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера(1))


№ з/п

Номер заявки

Час надходження заявки

Назва учасника

Дохідність облігацій

Ціна розміщення облігацій(2)

Замовлена кількість облігацій, шт.

1

2

3

4

5

6

7

Усього__________
(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.
(2)У разі розміщення купонних облігацій їх ціна не зазначається.

{Додаток 5 в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 6
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
неконкурентних заявок

Дата розміщення облігацій _______ р.

Номер розміщення облігацій _______.


___________________________________________________________.
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера(1))


__________
(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

№ з/п

Номер заявки

Час надходження заявки

Назва учасника

Замовлена кількість облігацій, шт

1

2

3

4

5

Усього

{Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 7
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик

АНАЛІТИЧНА ТАБЛИЦЯ,
що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій

Дата розміщення облігацій _______ р.

Номер розміщення облігацій ____.

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера-1)__________.

Строк обігу _____ днів.

Купонний період-2) _______.

Показники попереднього розміщення облігацій з відповідним строком обігу (граничний рівень дохідності облігацій, середньозважений рівень дохідності облігацій, обсяг розміщення облігацій)

Дохідність облігацій

Середньозважений рівень дохідності облігацій

Продано облігацій (наростаючим підсумком) (шт.)

Оборот аукціону (гр. од.)

Обсяг задоволення пропозицій аукціону (%)

Ціна розміщення облігацій-3) (гр. од.)

Середньозважена ціна облігацій-3) (гр. од.)

усього

за конкурентними заявками

за неконкурентними заявками

__________
-1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.
-2)Для дисконтних облігацій не зазначається.
-3)У разі розміщення купонних облігацій шляхом аукціонного продажу їх ціни є розрахунковими і можуть змінитися після завершення розміщення облігацій.

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 8
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позикНаціональний банк України

Міністерству фінансів України


Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення


№____ від _____________

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, надсилаємо інформацію про заявки учасників розміщення облігацій та аналітичну таблицю, що характеризує можливі варіанти їх задоволення.

Додатки:

за розміщенням облігацій № _____: зведені відомості конкурентних та неконкурентних заявок, аналітична таблиця, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій-1).

__________
-1)Заповнюється залежно від наявності конкурентних та неконкурентних заявок і зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 9
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик


№_____ від ______________

Національному банку України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбувається ____ р.

Міністерство фінансів України встановлює такі попередні умови розміщення облігацій внутрішніх державних позик:

на ____ розміщенні облігацій попередній рівень дохідності облігацій становить ____ відсотків річних-1);

обмеження на обсяг розміщення облігацій становить ______ штук облігацій, з них ______ штук облігацій може бути придбано за неконкурентними заявками-1).

Конкурентні заявки, рівень яких вищий, ніж установлений рівень дохідності облігацій, не задовольняються.

__________
-1)Зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.

Від Міністерства фінансів України

Підпис

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 10
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Національний банк України

Керівникам учасників розміщень облігацій


Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення


№_____ від _____________

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, надсилаємо повідомлення Міністерства фінансів України про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбувається _______ р.

Додаток: повідомлення про попередні умови розміщення облігацій внутрішніх державних позик (лист Міністерства фінансів України від _______ р. № ____ ).

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 11
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик


№_____ від ______________

Національному банку України

ДОРУЧЕННЯ № __________
на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик під час ____ -го розміщення облігацій _______ р.

Міністерство фінансів України доручає Національному банку України:

здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам розміщення облігацій, які подали конкурентні заявки на придбання цих облігацій, якщо рівень дохідності облігацій в заявках не вищий, ніж ____ відсотків річних, і відхилити всі інші конкурентні заявки-1);

здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам розміщення облігацій, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій, за середньозваженим рівнем дохідності облігацій, що становить ____ відсотків річних.

Із загального обсягу розміщення облігацій у кількості _____ штук здійснити розміщення облігацій за неконкурентними заявками в кількості _____ штук-2).

__________
-1)У разі розміщення облігацій у формі продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності текст доручення такий:
"Міністерство фінансів України доручає Національному банку України здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам їх розміщення, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій у загальній кількості _____ штук".
-2)Якщо немає обмежень на обсяги розміщення облігацій або ці обмеження зняті, то наявний текст замінюється таким:
"Задоволенню підлягають усі неконкурентні заявки на придбання облігацій та конкурентні заявки, рівень дохідності яких не вищий, ніж зазначений граничний рівень дохідності облігацій".

Від Міністерства фінансів України

Підпис

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 12
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик


№_____ від ______________

Національному банку України

ДОРУЧЕННЯ № ____________
щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик під час ___-го розміщення облігацій ______ р.

Міністерство фінансів України доручає Національному банку України не здійснювати розміщення облігацій внутрішніх державних позик під час ___- го розміщення облігацій _______ р.

Від Міністерства фінансів України

Підпис

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 13
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Національний банк України

Керівникам учасників розміщень облігацій


Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення


№_____ від ______________

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, повідомляємо, що Міністерство фінансів України прийняло рішення не здійснювати розміщення облігацій внутрішніх державних позик під час ___- го розміщення облігацій _______ р.

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 14
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Національний банк України

Керівникам учасників розміщень облігацій


Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення


№_____ від ______________

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, повідомляємо, що Міністерство фінансів України на ___-му розміщенні облігацій, що здійснюється _______ р., установило обмеження на їх загальний обсяг розміщення в кількості ____ штук, у т.ч. за неконкурентними заявками ____ штук-2).

__________
-1)У разі скасування обмежень на обсяг розміщення облігацій повідомлення буде мати такий текст: "Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. №____, повідомляємо, що Міністерство фінансів України на ___-му розміщенні облігацій, що здійснюється _______ р., скасувало обмеження на їх обсяг розміщення".

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 15
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позикНаціональний банк України

Міністерству фінансів України


Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення


№ _______ від _______________

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
розподілу облігацій між учасниками їх розміщення

Дата розміщення облігацій _______.

Номер розміщення облігацій _______.


___________________________________________________________.
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера(1))


__________
(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

Код МДО

Назва учасника

Кількість облігацій, що придбані (гр. од.)

Вартість облігацій, що придбані (гр. од.)

усього

за конкурентними заявками

за неконкурентними заявками

1

2

3

4

5

6

Усього


Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 104 від 03.03.2010, № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. ГребеникДодаток 16
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Національний банк України

_______________________
(назва учасника
розміщення облігацій)Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення

№_____ від ______________

ІНФОРМАЦІЯ
про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбулося _______ р.

Номер розміщення

Номер заявки

Тип заявки (конкурентна, неконкурентна)

Умови придбання облігацій: дохідність (%), ціна (гр. од.)

Належність цінного папера відповідному типу власника

Кількість облігацій, що замовлена (шт.) Кількість облігацій, що придбана (шт.) Сума сплат за придбані облігації (гр. од.)

1

2

3

4

5

6

Довідка. Повідомляємо умови задоволення заявок учасників розміщення облігацій, що визначені Міністерством фінансів України, на ____-му розміщенні облігацій:

граничний рівень дохідності облігацій ____ відсотків річних, середньозважений рівень дохідності облігацій ____ відсотків річних, обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій становить ____ штук, у т.ч. за неконкурентними заявками ____ штук.

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 17
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Національний банк України

Державній казначейській службі України


Назва підрозділу, відповідального за розрахунки за результатами розміщення

Операційному департаменту
Національного банку України

№_____ від ______________

КЛІРИНГОВА ВІДОМІСТЬ
за _______ р. про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій, що відбулося _______ р.; _______ р., з датою оплати _______ р. та виплатами за облігації з міжнародними ідентифікаційними кодами цінного папера: ______; ______

Суми надходжень до Державної казначейської служби України

Суми платежів за рахунок Державної казначейської служби України

міжнародний ідентифікаційний код цінного папера

номер розміщення

дата розміщення

кількість облігацій (шт.)

сума (гр. од.)

міжнародний ідентифікаційний код цінного папера

номер розміщення

кількість облігацій (шт.)

сума (гр. од.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього

Після проведення взаємозаліку в обсязі ________ гр. од.

Сума надходжень до Державної казначейської служби України становить _______ гр. од.

Сума платежів за рахунок Державної казначейської служби України становить ______ гр. од.

Усього взаємозаліковано ____ відсотків.

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 18
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 19
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик

ВІДОМІСТЬ
про суми перерахування коштів до Операційного департаменту Національного банку України від учасників розміщень облігацій, що відбулися _______ р.

Індивідуальний ідентифікаційний код учасника розміщення облігацій

Назва учасника розміщення облігацій

Сума коштів (гр. од.)

без урахування взаємозаліку

з урахуванням взаємозаліку

1

2

3

4

{Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 20
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позикНаціональний банк України

Міністерству фінансів України


Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення


№_____ від ______________

ІНФОРМАЦІЯ
про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбулося ______ р.

Номер розміщення облігацій


Усього

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папераОбмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.)у т.ч. за неконкурентними заявками (шт.)Дата розміщення облігаційДата оплати за придбані облігаціїТермін погашення облігаційМінімальний рівень дохідності облігацій (%)Максимальний рівень дохідності облігацій (%)Граничний рівень дохідності облігацій (%)Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)Кількість проданих облігацій (шт.)у т.ч. за неконкурентними заявками (шт.)Залучено коштів від розміщення облігацій (гр. од.)Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 21
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик


Національний банк України

Державній казначейській службі України


Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення


№_____ від ______________

ІНФОРМАЦІЯ
про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбулося _______ р.

Номер розміщення облігацій


Усього

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папераОбмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.)у т.ч. за неконкурентними заявками (шт.)Дата розміщення облігаційДата оплати за придбані облігаціїТермін погашення облігаційГраничний рівень дохідності облігацій (%)Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)Середньозважена ціна облігацій (гр. од.)Кількість проданих облігацій (шт.)у т.ч. за неконкурентними заявками (шт.)Залучено коштів від розміщення облігацій (гр. од.)Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 72 від 26.06.2018}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребеник


Додаток 22
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ
випуску облігацій внутрішніх державних позик

Цей глобальний сертифікат оформлений на загальний обсяг випуску облігацій внутрішніх державних позик (далі - облігації), що реалізовані на ___ -му розміщенні, яке відбулося ________ р.

Облігації випускаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від _______ р. № __.

Дата оформлення _______.

Місце оформлення _____________.

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера __________.

Повне найменування емітента _________________.

Місцезнаходження емітента _______________.

Код ЄДРПОУ емітента _______________.

Категорія облігацій ______________________.

Номінальна вартість однієї облігації _____ гр. од.

Фактичний обсяг емісії ________ штук.

Фактичний обсяг емісії за номінальною вартістю ________ гр. од.

Дата розміщення облігацій _________ р.

Дата повного погашення облігацій _________ р.

Термін обігу _____ днів.

Терміни виплати відсотків:

_______ р., у розмірі ______ гр. од. на одну облігацію.

Права власників облігацій _____________________.

Від Міністерства фінансів України


Підпис

М.П.

{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 72 від 26.06.2018}

Директор Департаменту
монетарної політики


Н.І. Гребениквгору