Документ z0556-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.03.2015, підстава - z0219-15

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

18.03.2013  № 99


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2013 р.
за № 556/23088

Про затвердження Інструкції про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 322 від 13.06.2014
№ 123 від 18.02.2015}

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України “Про Службу безпеки України”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та з метою підвищення ефективності роботи підрозділів Центрального управління та органів Служби безпеки України з об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України, що додається.

2. Начальнику Центру взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Апарату Голови Служби безпеки України забезпечувати доведення до громадян інформації про номери телефонів довіри Служби безпеки України.

3. Управлінню правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

О. Якименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
18.03.2013  № 99


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2013 р.
за № 556/23088

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України

1. Ця Інструкція визначає організацію роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України (далі - заяви) до Центрального управління та інших органів Служби безпеки України (далі - СБУ), про:

кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності слідчих органів безпеки;

правопорушення, що містять підстави для проведення оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності;

адміністративні правопорушення, протоколи про вчинення яких складаються уповноваженими на те посадовими особами СБУ;

правопорушення, вчинені співробітниками-військовослужбовцями або працівниками СБУ.

2. Якщо заява не стосується питань, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції, заявникові роз’яснюється порядок її подання відповідно до законодавства, а також за можливості надаються відомості про адреси та номери телефонів (засобів зв’язку) органів, закладів та установ СБУ, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, уповноважених вирішувати питання, порушені заявником.

3. Заяви про вчинені кримінальні правопорушення приймаються відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, затвердженої наказом Центрального управління СБУ від 16 листопада 2012 року № 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2022/22334.

4. Заяви приймаються Управлінням режиму, документального забезпечення і контролю СБУ (далі - УРДЗК) та оперативними черговими інших органів СБУ (далі - черговий) цілодобово.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Наказів Служби безпеки № 322 від 13.06.2014, № 123 від 18.02.2015}

Звітною добою для реєстрації заяв є час від 9 години поточної доби до 9 години наступної доби.

5. Під час прийняття заяви заявникові пропонується надати відомості:

про себе (прізвище, ім’я, по батькові, адресу місця проживання; номери контактних телефонів, інших засобів зв’язку);

про місце вчинення правопорушення та конкретні обставини, що стали причиною звернення за телефоном довіри, а також іншу інформацію, що має значення для вирішення конкретного питання.

Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови у прийнятті заяви.

6. Кожна прийнята упродовж звітної доби заява вноситься в окрему довідку про надходження заяв (повідомлень) за телефонами довіри СБУ (далі - довідка), що складається за формою згідно з додатком до цієї Інструкції.

Кожній довідці присвоюється номер, що формується за такою схемою:

А/Б,

де А - номер довідки, який є поєднанням порядкових номерів дня, місяця та року (дві останні цифри). Наприклад, довідка, складена 6 травня 2014 року, матиме номер “060514”, а 14 серпня 2014 року - “140814”;

Б - порядковий номер довідки за поточну добу.

У разі відсутності заяв упродовж звітної доби довідка не складається.

бзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 123 від 18.02.2015}

{Пункт 6 в редакції Наказу Служби безпеки № 322 від 13.06.2014}

7. Відомості про анонімні заяви вносяться у довідку в разі, якщо вони містять інформацію з питань, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції.

8. Довідка не пізніше однієї години після закінчення звітної доби передається на розгляд:

у Центральному управлінні СБУ - через начальника УРДЗК Голові СБУ або його заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно із Наказами Служби безпеки № 322 від 13.06.2014, № 123 від 18.02.2015}

в інших органах СБУ - начальнику органу або його заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Внесені в довідку відомості, які на думку чергового потребують невідкладного розгляду, доповідаються зазначеним посадовим особам негайно.

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 123 від 18.02.2015}

9. Оригінал або копія довідки, розглянутої посадовими особами, з відповідною резолюцією передається для виконання до:

підрозділу Центрального управління СБУ - через УРДЗК;

іншого органу СБУ - через його режимно-секретний підрозділ.

Оригінали довідок повертаються для зберігання:

в Центральному управлінні - до УРДЗК;

в інших органах СБУ - до чергових, що їх склали.

{Пункт 9 в редакції Наказу Служби безпеки № 123 від 18.02.2015}

10. У невідкладних випадках, за рішенням посадових осіб, зазначених у пункті 8 цієї Інструкції, копії (витяги) довідок або їх зміст передаються через чергових чи наявними засобами зв’язку.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 123 від 18.02.2015}

11. Матеріали щодо виконання резолюцій до довідок узагальнюються та обліковуються тими підрозділами Центрального управління або інших органів СБУ, що виконували документ згідно з резолюціями.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 123 від 18.02.2015}

Начальник Управління
правового забезпечення


В. Бабюк
Додаток
до Інструкції про порядок роботи
із заявами і повідомленнями,
що надходять за телефонами довіри
Служби безпеки України

ДОВІДКА ______________
про надходження заяв за телефонами довіри СБУ

№ з/п

Час отримання

Особа, яка прийняла заяву (посада, в/звання, прізвище, ініціали)

Інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса місця проживання; номери контактних телефонів, інших засобів зв’язку)

Зміст заяви (місце вчинення правопорушення та конкретні обставини, що стали причиною звернення за телефоном довіри, а також інша інформація, що має значення для вирішення конкретного питання)

Примітки

1

2

3

4

5

6

___________________________
(посада чергового)___________________________
(військове звання)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціал імені, прізвище)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 123 від 18.02.2015}вгору