Документ z0711-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.09.2015, підстава - z0913-15

6.20. Під час оцінювання результатів перевірної роботи визначаються вміння та навички осіб застосовувати одержані професійні знання на практиці, ураховуються якість роботи і продуктивність праці, дотримання технологічної дисципліни та охорони праці, правильність виконання виробничих прийомів, уміння користуватися обладнанням, пристроями, ефективними методами організації праці.

6.21. У випадках, коли робота осіб здійснюється з обслуговування промислових агрегатів, виробничих дільниць тощо, оцінювання перевірних робіт передбачає нагляд за виконанням особами відповідних технологічних операцій, опитування в усній формі та перевірку письмового звіту про виконання навчально-виробничого завдання.

6.22. Термін зберігання атестаційної документації визначається діючими нормативними документами.

7. Порядок проведення державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів та кваліфікаційної атестації

7.1 Державна підсумкова атестація у ПТНЗ проводиться із загальноосвітніх предметів у терміни, що передбачені робочими навчальними планами та відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, та Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074.

{Пункт 7.1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 731 від 05.08.2008}

7.2. Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.98 № 201/469 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.99 за № 124/3417.

Час на проведення кваліфікаційної атестації виділяється за рахунок кількості годин, відведених на професійно-практичну підготовку.

8. Переведення учнів на наступний курс навчання та проведення повторної атестації і заліків

8.1. На наступний курс навчання за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника ПТНЗ переводяться учні, які мають підсумкові оцінки не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та навчальних предметів, що входять у додаток до диплома кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста для певного ступеня професійно-технічної освіти, а також зразкову чи задовільну оцінку з поведінки.

8.2. Як виняток, умовно на наступний курс навчання за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника, переводяться учні, які мають підсумкову оцінку не нижче 4 балів з професійно - практичної підготовки та не більше 2 підсумкових оцінок початкового (І) рівня навчальних досягнень (1,2,3 бали) з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома для певного етапу професійно-технічної освіти або ті, що мають річну оцінку з поведінки незадовільно, а також учні згадані у двох вищезазначених випадках.

8.3 Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до пунктів 3.8, 3.9 Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074.

{Пункт 8.3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 731 від 05.08.2008}

8.4. Повторна атестація з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), проводиться для учнів, слухачів, які під час планової атестації одержали оцінки нижчі, ніж 4 бали, та не більше як з двох предметів, а також для учнів, слухачів, що не з'явилися на планову атестацію.

8.5. Повторні заліки обов'язкові для учнів, слухачів, які одержали річні оцінки нижчі, ніж 4 бали, чи "не зараховано", або не отримали річних оцінок з навчальних предметів, що не виносяться на атестацію.

8.6. Учні невипускних навчальних груп мають право на повторну атестацію або повторні заліки з метою підвищення оцінки, але не більше ніж з двох навчальних предметів на підставі письмової заяви та відповідного наказу керівника ПТНЗ.

8.7. Повторна атестація та повторні заліки можуть проводитися для учнів невипускних груп у будь-який час, установлений ПТНЗ, але не раніше ніж через 10 днів після атестації чи заліків і не пізніше 30 вересня наступного навчального року. За таким же порядком проводиться атестація та заліки для учнів, які не атестувалися та не здавали заліків з навчальною групою.

8.8. Учні випускних навчальних груп, слухачі ПТНЗ повторно атестуються та здають заліки в терміни, що установлюються ПТНЗ, але не пізніше ніж за 10 днів до початку державної кваліфікаційної атестації.

8.9. За рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника відраховуються з ПТНЗ:

учні, слухачі, які мають підсумкову оцінку з професійно-практичної підготовки нижче ніж 4 бали;

учні, слухачі, які мають підсумкові оцінки нижчі, ніж 4 бали, більше ніж з двох навчальних предметів;

учні, переведені на наступний курс умовно, і учні, слухачі випускних навчальних груп, які не з'явилися без поважних причин на повторну атестацію чи повторні заліки або за результатами повторної атестації чи повторних заліків з навчальних предметів одержали оцінки нижчі ніж 4 бали;

учні, які переведені на наступний курс умовно за наявності підсумкової оцінки з поведінки "незадовільно" та продовжують систематично порушувати правила внутрішнього розпорядку і статут ПТНЗ.

Рішення про відрахування учнів, слухачів протягом трьох днів доводиться до їхнього відома та до відома батьків учнів.

8.10. Учні, слухачі при відрахуванні з ПТНЗ можуть бути атестовані за досягнутим рівнем кваліфікації. Результати такої повторної атестації оформляються окремим протоколом.

9. Документи про професійно-технічну та повну загальну середню освіту

9.1. Професійно-технічна освіта має три ступені. Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і підтверджується присвоєнням випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня, які згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками, що супроводжується видачею їм документа про професійно-технічну освіту відповідного зразка.

9.2. Випускнику ПТНЗ, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка.

Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" і видаватись диплом державного зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".

Випускникам ПТНЗ, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об'єктах.

Випускникам, які навчались з професій, спеціалізацій, пов'язаних з керуванням транспортними засобами, тракторами та самохідними машинами, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, яке є підставою для складання кваліфікаційних іспитів і отримання в установленому порядку посвідчень на право керування транспортними засобами, тракторами та самохідними машинами.

9.3. Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам ПТНЗ, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів професійно-теоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів професійно-теоретичної підготовки, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

бзац перший пункту 9.3 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 746 від 10.07.2015}

9.4. Випускнику ПТНЗ, який здобув повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про повну загальну середню освіту встановленого зразка.

9.5. За досягнення високих успіхів з навчальних предметів загальноосвітньої підготовки випускник ПТНЗ, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" відповідно до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 924/5145.

9.6. Особам, які достроково випускаються з ПТНЗ та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

9.7. Особам, які не завершили повного курсу навчання у ПТНЗ і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка (додаток 2), в якій вказуються назви навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) про професійно-технічну освіту та одержані підсумкові оцінки (словами), а також навчальні досягнення (оцінка - словами) з професійно-практичної підготовки.

Особи, що завершили курс навчання у ПТНЗ і не пройшли кваліфікаційну атестацію, мають право протягом року після закінчення строку навчання подати заяву на повторну кваліфікаційну атестацію. Навчальний заклад на підставі поданої заяви організовує повторну кваліфікаційну атестацію.

ункт 9.7 глави 9 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 746 від 10.07.2015}

9.8. Особам, які навчались у групах з отриманням повної загальної середньої освіти, але не одержали її, видається довідка (додаток 3), в якій вказуються назви навчальних предметів та одержані підсумкові оцінки (словами).

Директор департаменту професійно-технічної освіти


Т.М. ДесятовДодаток 1
до пункту 6.14. Положення
про організацію
навчально-виробничого процесу
у професійно-технічних
навчальних закладах

ПРОТОКОЛ
проведення атестації (заліку)

Директор департаменту професійно-технічної освіти


Т.М. Десятов


Додаток 2
до пункту 9.7. Положення
про організацію
навчально-виробничого процесу
у професійно-технічних
навчальних закладах

ДОВІДКА

Директор департаменту професійно-технічної освіти


Т.М. Десятов


Додаток 3
до пункту 9.8. Положення
про організацію
навчально-виробничого процесу
у професійно-технічних
навчальних закладах

ДОВІДКА

Директор департаменту професійно-технічної освіти


Т.М. Десятоввгору