Про затвердження Правил сертифікації метеорологічного аеродромного обладнання
Мінінфраструктури; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 24.05.2011117
Документ z0716-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.05.2011 N 117
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2011 р.
за N 716/19454

Про затвердження Правил сертифікації
метеорологічного аеродромного обладнання

Відповідно до статті 3 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), підпункту 4.10.131 пункту 4.10 Положення про
Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом
Президента України від 12.05.2011 N 581 ( 581/2011 ), та з метою
здійснення державного нагляду і контролю за забезпеченням безпеки
польотів повітряних суден цивільної авіації на аеродромах України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила сертифікації метеорологічного
аеродромного обладнання, що додаються.
2. Державній авіаційній службі України:
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до відома керівників підприємств,
установ та організацій, діяльність яких пов'язана з наданням та
використанням послуг аеронавігаційного обслуговування.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра інфраструктури України К.Єфименка.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
24.05.2011 N 117
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2011 р.
за N 716/19454

ПРАВИЛА
сертифікації метеорологічного
аеродромного обладнання

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Повітряного кодексу
України ( 3167-12 ), Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038, 995_655 ) та додатків до неї, а також відповідно до
стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації
цивільної авіації (ІКАО).
1.2. Ці Правила визначають процедуру сертифікації
метеорологічного аеродромного обладнання, призначеного для
метеорологічного обслуговування польотів повітряних суден
цивільної авіації на аеродромах, злітно-посадкових майданчиках,
розташованих на території України.
1.3. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи та
організації які здійснюють діяльність з виробництва та
експлуатації метеорологічного аеродромного обладнання, незалежно
від форми власності.
1.4. Виконання цих Правил є обов'язковим під час
сертифікації, приймання в експлуатацію та експлуатації
метеорологічного аеродромного обладнання, призначеного для
використання на аеродромах, злітно-посадкових майданчиках, що
розташовані на території України.
1.5. У разі відсутності сертифіката метеорологічного
аеродромного обладнання, форма якого наведена у додатку 1 до цих
Правил (далі - Сертифікат), експлуатація метеорологічного
аеродромного обладнання забороняється.
1.6 У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні: власник Сертифіката - юридична особа, що одержала Сертифікат
відповідно до цих Правил; заявка - офіційне звернення заявника в установленій формі до
Державіаслужби України для одержання Сертифіката; імпортоване обладнання - метеорологічне аеродромне
обладнання, виготовлене за межами України, яке постачається для
експлуатації на аеродромах України з метою метеорологічного
обслуговування польотів повітряних суден; метеорологічне аеродромне обладнання - технічний засіб,
програмно-апаратний комплекс, який використовується для
вимірювання метеорологічних величин та для метеорологічного
обслуговування польотів повітряних суден цивільної авіації на
аеродромах та злітно-посадкових майданчиках України; новий тип метеорологічного аеродромного обладнання -
обладнання, яке розроблено та серійно виробляється або
імпортується і раніше не було в експлуатації на аеродромах та
злітно-посадкових майданчиках, розташованих на території України; сертифікат метеорологічного аеродромного обладнання -
документ, що засвідчує відповідність метеорологічного аеродромного
обладнання стандартам ІКАО; сертифікаційні випробування - процедури та процеси згідно з
методиками сертифікаційних випробувань відповідно до програми
сертифікаційних випробувань з підтвердження відповідності
метеорологічного аеродромного обладнання стандартам ІКАО; сертифікація метеорологічного аеродромного обладнання -
установлення відповідності метеорологічного аеродромного
обладнання стандартам ІКАО; типова конструкція - конструкція метеорологічного
аеродромного обладнання, виконана за комплектом конструкторської
документації та відкоригована (у разі потреби) за результатами
сертифікаційних випробувань зразка такої конструкції.
II. Вимоги щодо сертифікації метеорологічного
аеродромного обладнання
2.1. Необхідною умовою допуску до експлуатації нового типу
метеорологічного аеродромного обладнання для метеорологічного
обслуговування польотів повітряних суден цивільної авіації на
аеродромах та посадкових майданчиках є наявність на даний тип
метеорологічного обладнання Сертифіката, виданого Державіаслужбою
України відповідно до вимог цих Правил.
2.2. Ці Правила поширюються на обладнання, наведене у
Переліку метеорологічного аеродромного обладнання, яке підлягає
сертифікації згідно з додатком 2 до цих Правил.
2.3. Заявку на одержання Сертифіката може подати будь-яка
юридична особа, яка виробляє чи імпортує новий тип
метеорологічного аеродромного обладнання або здійснює його
експлуатацію (далі - заявник).
2.4. Державні збори за надання державних послуг із
сертифікації метеорологічного аеродромного обладнання справляються
у розмірі та порядку, що визначені Положенням про Державний
спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 28.09.93 N 819 ( 819-93-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 16.06.98 N 889) ( 889-98-п ).
III. Сертифікація метеорологічного
аеродромного обладнання
3.1. Заявка на одержання Сертифіката оформлюється згідно з
додатком 3 до цих Правил.
3.2. До заявки додаються: 3.2.1. Для вітчизняного підприємства, установи, організації: засвідчена в установленому порядку копія статуту
підприємства, установи, організації; копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України; технічне завдання (ТЗ) або тактико-технічні вимоги (ТТВ) для
метеорологічного аеродромного обладнання, яке розробляється; технічні умови (ТУ) для метеорологічного аеродромного
обладнання, яке виробляється серійно. 3.2.2. Для іноземного виробника: сертифікат відповідності ISO
9001, чинні сертифікати щодо метеорологічного аеродромного
обладнання (за наявності) та документи виробника щодо порядку
експлуатації.
3.3. Якщо метеорологічне аеродромне обладнання для
вимірювання метеорологічних величин або їх сполук використовує
програмне забезпечення, до заявки додаються алгоритм вимірювання
метеорологічних величин та блок-схема роботи програмного
забезпечення.
3.4. У разі відсутності повного комплекту документів, що
додаються до заявки, або несплати державних зборів заявка не
приймається.
3.5. Державіаслужба України повинна протягом 10 робочих днів
повідомити заявника про прийняття або відхилення заявки.
3.6. Для проведення сертифікації метеорологічного
аеродромного обладнання наказом Державіаслужби України
призначається комісія із сертифікації, яка виконує роботи згідно з
програмою і методиками сертифікаційних випробувань. Усі роботи із
сертифікації оформляються протоколами, які підписуються головою
Державіаслужби України.
3.7. Період проведення робіт із сертифікації метеорологічного
аеродромного обладнання не повинен перевищувати трьох місяців з
дня прийняття заявки.
3.8. При проведенні сертифікації встановлюється відповідність
метеорологічного аеродромного обладнання стандартам ІКАО.
3.9. Для встановлення відповідності метеорологічного
аеродромного обладнання стандартам ІКАО і підтвердження типової
конструкції комісія із сертифікації проводить сертифікаційні
випробування наданого заявником зразка обладнання, що
сертифікується.
3.10. Перед проведенням сертифікаційних випробувань заявник
визначає типову конструкцію метеорологічного аеродромного
обладнання та надає комісії із сертифікації проект експлуатаційної
документації, що включає: технічний опис; інструкцію з експлуатації; формуляр або паспорт.
3.11. За результатами сертифікаційних випробувань на підставі
протоколів випробувань комісія із сертифікації оформлює акт
сертифікаційних випробувань метеорологічного аеродромного
обладнання, в якому зазначається висновок про відповідність
обладнання стандартам ІКАО.
3.12. Після завершення сертифікаційних випробувань заявник
надає до Державіаслужби України: відомості щодо найменування підприємства або перелік
підприємств, на яких передбачається серійне виробництво
метеорологічного аеродромного обладнання, що сертифікується; документи виробника щодо порядку експлуатації (у двох
примірниках). Один примірник документів виробника щодо порядку експлуатації
повертається заявнику для використання в роботі.
3.13. На підставі акта сертифікаційних випробувань,
складеного за результатами сертифікаційних випробувань
метеорологічного аеродромного обладнання, Державіаслужбою України
видається наказ щодо видачі заявнику Сертифіката.
3.14. З метою модернізації метеорологічного аеродромного
обладнання власник Сертифіката або виробник подає до
Державіаслужби України заявку щодо внесення відповідних змін до
документів виробника щодо порядку експлуатації за формою згідно з
додатком 4 до цих Правил, до якої додається текст запропонованих
змін. До заявки додаються акт заводських випробувань
модернізованого метеорологічного аеродромного обладнання разом із
протоколами випробувань.
3.15. Подана заявка та додатки до неї розглядаються
Державіаслужбою України протягом 10 робочих днів. Після цього
Державіаслужба України повідомляє (рекомендованим листом або
телеграмою) власника Сертифіката та виробника про погодження або,
у разі невідповідності стандартам ІКАО метеорологічного
аеродромного обладнання, відмову в погодженні відповідних змін до
документації виробника щодо порядку експлуатації із зазначенням
причин відмови.
3.16. Власник Сертифіката повинен: забезпечувати контроль за виробництвом метеорологічного
аеродромного обладнання та його відповідністю Сертифікату (якщо
власником Сертифікату є виробник); інформувати Державіаслужбу України про реорганізацію
виробництва, припинення виробництва метеорологічного аеродромного
обладнання, ліквідацію підприємства; інформувати Державіаслужбу України про модернізацію
метеорологічного аеродромного обладнання; погоджувати з Державіаслужбою України зміни до документів
виробника щодо порядку експлуатації; подавати до Державіаслужби України заявку про анулювання
Сертифіката згідно з додатком 5 до цих Правил у разі зміни
діяльності власника Сертифіката.
3.17. Державіаслужба України має право: узгоджувати внесення змін до документів виробника щодо
порядку експлуатації за заявкою виробника або власника Сертифіката у разі змін у конструкціях складових частин,
окремих блоків, які впливають на умови експлуатації
метеорологічного аеродромного обладнання в цілому; анулювати дію Сертифіката за заявкою власника Сертифіката або
якщо власник Сертифіката не виконує зобов'язання, установлені
пунктом 3.16 цього розділу.
3.18 Державіаслужба України веде облік виданих Сертифікатів.
Голова Державіаслужби України А.А.Колісник

Додаток 1
до Правил сертифікації
метеорологічного
аеродромного обладнання

СЕРТИФІКАТ
метеорологічного аеродромного обладнання
( za716-11 )

Додаток 2
до Правил сертифікації
метеорологічного
аеродромного обладнання

ПЕРЕЛІК
метеорологічного аеродромного обладнання,
яке підлягає сертифікації

1. Датчики
Датчики видимості.
Датчики висоти нижньої межі хмар.
Датчики напрямку та швидкості вітру.
Датчики атмосферного тиску.
Датчики температури та вологості повітря.
Датчики яскравості фону (освітленості).
2. Вимірювачі
Вимірювачі видимості.
Вимірювачі висоти нижньої межі хмар.
Вимірювачі напрямку та швидкості вітру.
Вимірювачі атмосферного тиску.
Вимірювачі температури та вологості повітря.
Вимірювачі яскравості (освітленості).
3. Системи
Системи визначення дальності видимості на злітно-посадковій
смузі.
Системи збору та обробки метеорологічної інформації, вторинні
перетворювачі метеорологічних величин (колектори, трансмітери).
Доплерівські метеорологічні радіолокатори. Грозопеленгатори-далекоміри. Автоматизовані метеорологічні вимірювальні системи. Автоматизовані системи метеорологічного забезпечення. Автоматичні метеорологічні станції. Зовнішні засоби візуалізації метеорологічної інформації.

Додаток 3
до Правил сертифікації
метеорологічного
аеродромного обладнання
Голові Державної авіаційної
служби України ___________________________
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВКА
на одержання сертифіката
________________________________________________________________,
(повне найменування підприємства,
установи, організації)

в особі ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові керівника
підприємства, установи, організації)
просить видати Сертифікат типу метеорологічного аеродромного
обладнання на ___________________________________________________
(назва метеорологічного аеродромного обладнання)
Місцезнаходження заявника: ______________________________________
Телефон заявника:________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Поточний рахунок: _______________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право підпису
фінансових документів: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Заявник зобов'язується виконувати всі умови сертифікації
метеорологічного аеродромного обладнання та сплатити відповідні
збори.
До заявки додаються: ____________________________________________
(відомості та документи) Я, _________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові, повна назва посади керівника,
який подає заявку)
засвідчую, що вказана в цій заявці та доданих до неї відомостях
та документах інформація є точною і правильною.
________________________
(підпис заявника)
М.П. "____" _________ 20 __ року

Додаток 4
до Правил сертифікації
метеорологічного
аеродромного обладнання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної авіаційної
служби України ______________________
"_____"__________20___ року

ЗАЯВКА
про внесення змін до документів виробника
щодо порядку експлуатації

Прошу внести зміни до документів виробника щодо порядку
експлуатації ____________________________________________________
(назва метеорологічного аеродромного обладнання)
_________________________________________________________________
Запропоновані зміни: ________________________________________
(надається стислий опис змін та доповнень)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Склад метеорологічного аеродромного обладнання, його
призначення, використання та типова конструкція з уведенням змін,
наведених у поправках, відповідають вимогам, наведеним у _________________________________________________________________
(зазначається документ, що містить вимоги до обладнання)
_________________________________________________________________
Додаток: зміни до сертифікаційної справи на метеорологічне
аеродромне обладнання _________________________________________________________________
(назва метеорологічного аеродромного обладнання)
на _________ аркушах.
_________________________ М.П. ___________________________
(посада заявника) (підпис, прізвище заявника)

Додаток 5
до Правил сертифікації
метеорологічного
аеродромного обладнання
Голові Державної авіаційної
служби України ____________________________
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВКА
про анулювання Сертифіката метеорологічного
аеродромного обладнання

Прошу анулювати Сертифікат метеорологічного аеродромного
обладнання N __________________________, виданий Державною
авіаційною службою України на ___________________________________
(назва метеорологічного
аеродромного обладнання)
_________________________________________________________________
у зв'язку з неможливістю виконувати обов'язки власника
Сертифіката _________________________________________________________________
(вказується власник Сертифіката, місцезнаходження, телефон/факс)
через ___________________________________________________________
(причина анулювання Сертифіката
_________________________________________________________________
метеорологічного аеродромного обладнання)
_________________________________________________________________
Підпис керівника підприємства,
установи, організації
що є власником Сертифіката
метеорологічного аеродромного
обладнання
М.П.вгору