Документ z0718-03, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.07.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.08.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.07.2003 N 508
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2003 р.
за N 718/8039

Про затвердження форм направлення
на здобуття вищої освіти за цільовим
пільговим державним кредитом та
угоди про надання цільового пільгового
державного кредиту для здобуття вищої освіти

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
16.06.2003 N 916 ( 916-2003-п ) "Про затвердження Порядку надання
цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму направлення на здобуття вищої освіти за
цільовим пільговим державним кредитом та форму угоди про надання
цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти,
що додаються.
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, керівникам
управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій забезпечити відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283
( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних
паперів і документів суворого обліку" виготовлення та видачу
направлень затвердженої форми особам, які виявили бажання отримати
вищу освіту за рахунок коштів цільового пільгового державного
кредиту.
3. Керівникам вищих навчальних закладів України незалежно від
їх підпорядкування та форм власності забезпечити укладання угод з
особами, які виявили бажання здобути вищу освіту за рахунок коштів
цільового пільгового державного кредиту, за затвердженою формою.
Т.в.о. Міністра А.Г.Богомолов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
31.07.2003 N 508

НАПРАВЛЕННЯ
на здобуття вищої освіти за цільовим
пільговим державним кредитом
N 000000 "__"_________ 200__ р.
_________________________________________________________________
(назва органу виконавчої влади, що видав направлення)
направляє ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, __________________________________________________________________
місце проживання одержувача кредиту) до _______________________________________________________________
(повна назва вищого навчального закладу, місцезнаходження)
для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем __________________, напрямом підготовки _____________________,
(назва) (назва, код) спеціальністю ____________________________________(______________)
(назва) (код) за формою навчання _______________________________________________
(денна, вечірня, заочна)
Керівник ______________ (прізвище, ініціали)
(підпис)
М.П.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Лінія відрізу)
N 000000
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
(повідомлення надсилається органу виконавчої влади, що
видав направлення, в разі зарахування одержувача кредиту на
навчання за рахунок пільгового державного кредиту)
__________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)
повертає направлення та повідомляє, що ___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
зарахований на навчання на умовах використання цільового
пільгового державного кредиту.
Голова
приймальної комісії _______________ (прізвище, ініціали)
(підпис)
М.П.
Примітки: 1. Направлення видають Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій для вступу
(продовження навчання) до вищих навчальних закладів державної і
комунальної форм власності, вищих навчальних закладів, що
перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищих
навчальних закладів приватної форми власності протягом трьох
робочих днів з дня звернення одержувача кредиту. 2. Направлення видається на підставі довідки навчального
закладу про успішну здачу вступних іспитів або про успішність
навчання (за результатами попереднього семестрового контролю) та
письмової заяви одержувача кредиту.
Перший заступник директора
департаменту вищої освіти М.О.Хмелевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
31.07.2003 N 508

УГОДА N _________
про надання цільового пільгового державного
кредиту для здобуття вищої освіти
м. ______________ "___"____________200__ р.
__________________________________________________________________
(повна назва вищого навчального закладу)
в особі ректора (директора) _____________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові) який діє на підставі статуту вищого навчального закладу (далі -
Навчальний заклад),
та громадянин України ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (далі - Одержувач кредиту) (далі - сторони договору) уклали цей
договір про таке.
1. Предмет договору
Навчальний заклад відповідно до Порядку надання цільових
пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня
2003 р. N 916, надає Одержувачу кредиту цільовий пільговий
державний кредит для здобуття у Навчальному закладі вищої освіти
за рахунок коштів бюджету ________________________________________
(державного, АР Крим, області, міст Києва
та Севастополя) за освітньо-кваліфікаційним рівнем _______________________ та
напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________
(назва) (___________________) за _________________________ формою навчання
(код) (денна, заочна, вечірня)
у розмірі ______________________________ грн. на навчальний рік та ____________________________ грн. на весь термін навчання.
2. Обов'язки Навчального закладу:
2.1. Зарахувати Одержувача кредиту на навчання до Навчального
закладу, про що видати наказ.
2.2. Забезпечити організацію навчально-виховного процесу у
Навчальному закладі для успішного здобуття Одержувачем кредиту
обраного освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму (спеціальності).
2.3. Здійснювати заходи, передбачені законодавством про
освіту, щодо контролю успішності засвоєння Одержувачем кредиту
навчальної програми;
2.4. Після закінчення навчання, за позитивними результатами
державної атестації, видати Одержувачу кредиту диплом державного
зразка.
2.5. Ознайомити Одержувача кредиту із статутом Навчального
закладу, іншими нормами та правилами, що встановлені
законодавством і діють у цьому Навчальному закладі.
2.6. У випадку дострокового розірвання цієї Угоди повідомити
письмово Одержувача кредиту про суму використаного ним кредиту,
відсотки за користування кредитом, що підлягають відшкодуванню
ним, а також про дату повернення кредиту.
3. Обов'язки Одержувача кредиту:
3.1. Під час навчання у Навчальному закладі дотримуватися
законів, його статуту , правил внутрішнього розпорядку та інших
правил і норм, що діють у ньому.
3.2. Виконувати графік навчального процесу та вимоги
навчального плану.
3.3. Повернути протягом 15 років всю суму наданого Навчальним
закладом кредиту та три відсотки річних за користування кредитом
після закінчення навчання, починаючи з дванадцятого місяця, а у
разі відрахування Одержувача кредиту із Навчального закладу -
починаючи з третього місяця після відрахування.
3.4. За наявності обставин, що є підставою для звільнення
Одержувача кредиту від повернення кредиту, надавати щорічно
Навчальному закладу після закінчення навчання відповідний
підтвердний документ про такі обставини.
3.5. Письмово інформувати Навчальний заклад про зміну місця
проживання та місця роботи після закінчення навчання.
4. Навчальний заклад має право:
4.1. Достроково розірвати цю Угоду та відрахувати Одержувача
кредиту з Навчального закладу за невиконання ним навчального плану
та в інших випадках, передбачених законами.
4.2. Стягнути в судовому порядку кредит та відсотки за
користування ним з Одержувача кредиту в разі ухилення від
повернення кредиту.
5. Одержувач кредиту має право:
5.1. Достроково розірвати Угоду та виконати зобов'язання щодо
повернення наданого кредиту та відсотків за його використання.
5.2. Продовжити строк дії цієї Угоди на час перебування в
академічній відпустці.
5.3. Повернути кредит та відсотки за користування ним раніше
строку, визначеного цією Угодою.
5.4. Повернути кредит за рахунок третьої особи.
6. Порядок повернення кредиту
6.1. Одержувач кредиту повертає використаний ним на навчання
кредит у сумі ________________________ грн. та відсотки за
(цифрами та прописом) користування ним у сумі _____________________ грн. готівкою або в
(цифрами та прописом) безготівковому порядку на банківський рахунок _________________
(вищого __________________________________________________________________
навчального закладу, Міністерства освіти АРК, управління освіти __________________________________________________________________
обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій)
до 31 грудня кожного року, 1/15 частину від загальної суми
одержаного кредиту та відсотки за користування ним починаючи з ____________________ до ________________________.
(дата) (дата)
6.2. Одержувач кредиту має право повертати кредит та відсотки
за його користування щомісяця.
6.3. Строк повернення кредиту продовжується на період: - строкової військової служби Одержувача кредиту; - перебування у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку.
6.4. Кредит та відсотки за користування ним не повертаються у
разі: - відпрацювання Одержувачем кредиту не менше 5 років після
закінчення Навчального закладу в державному або в комунальному
закладі чи установі в сільській місцевості; - смерті Одержувача кредиту або встановлення йому
інвалідності 1-ї групи.
7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
цією Угодою сторони несуть відповідальність згідно із
законодавством.
7.2. У випадку ухилення Одержувача кредиту від повернення
кредиту чи відсотків за користування ним Одержувач кредиту сплачує
Навчальному закладу пеню у розмірі подвійної кредитної ставки
Національного банку України від неповернутої в строк суми.
8. Строк дії договору
8.1. Угода набирає чинності з дня її підписання сторонами і
діє до дати повернення кредиту та відсотків за користування ним.
8.2. Угода продовжується на строк дії обставин, зазначених у
пункті 6.3. Ця Угода укладена у трьох примірниках, кожен з яких має
однакову юридичну силу. Місцезнаходження та реквізити сторін:
Навчальний заклад Одержувач кредиту __________________________ _________________________
(місцезнаходження, адреса (місце проживання,
для листування, __________________________ __________________________ паспортні дані та
банківські реквізити) ідентифікаційний номер __________________________ __________________________
платника податку та інших __________________________
обов'язкових платежів)

М.П. ______________ _____________
підпис підпис
Примітки: 1. Угода реєструється вищим навчальним закладом у журналі
обліку угод, порядковий номер реєстрації є номером угоди. 2. За одержувача кредиту, який не має повної дієздатності,
угоду укладають його батьки або інші законні представники. 3. Розмір кредиту в угоді з вищим навчальним закладом
державної форми власності, власності Автономної Республіки Крим,
комунальної форми власності, зазначається після затвердження
розміру кредиту відповідно центральним органом виконавчої влади,
Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями
освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, у підпорядкуванні яких перебуває вищий навчальний
заклад. Розмір кредиту в угоді із вищим навчальним закладом приватної
форми власності зазначається після затвердження розміру кредиту
Міністерством освіти і науки України. 4. Навчальні заклади, що отримали кошти, повернуті
одержувачем кредиту, протягом трьох робочих днів зараховують їх на
відповідні рахунки Міністерства освіти і науки України, інших
органів виконавчої влади, із бюджету яких надавався кредит для
здобуття вищої освіти. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, що отримали кошти, повернуті одержувачем кредиту,
протягом трьох робочих днів зараховують їх відповідно до бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
Перший заступник директора
департаменту вищої освіти М.О.Хмелевськийвгору