Документ z0723-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2018  № 810


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2018 р.
за № 723/32175

Про затвердження Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, пунктів 4, 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 497 (зі змінами), розробленою на виконання бюджетної програми КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації та забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції», пунктів 18, 22, 26, 27 Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Стандарт психологічної діагностики;

Типову форму індивідуального плану психологічної реабілітації отримувача послуг;

Типову форму картки психологічного супроводження отримувача послуг;

Висновок-прогноз психологічної реабілітації;

Протокол діагностичного обстеження.

2. Департаменту у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (Дейнега О.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок
на національному рівні

Голова Спільного
представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови
Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операціїО.О. Шубін
Д. Олійник
І.В. МальцевЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.06.2018 № 810


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2018 р.
за № 723/32175

СТАНДАРТ
психологічної діагностики

I. Загальні положення

1. Цей Стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок проведення психологічної діагностики як виду послуги психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, показники її якості для суб’єктів надання таких послуг, визначених Порядком проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057.

2. Цей Стандарт застосовується для:

організації психологічної діагностики учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності;

здійснення моніторингу й контролю за якістю психологічної діагностики.

3. У цьому Стандарті терміни вживаються в таких значеннях:

групова психологічна діагностика - форма психологічної діагностики, отримувачами послуг якої є дві особи чи більше;

замовник послуг - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

індивідуальна психологічна діагностика - форма психологічної діагностики, отримувачем послуг якої є одна особа;

отримувач послуг - учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності, який звернувся за психологічною допомогою і направлений на психологічну реабілітацію;

психологічна діагностика - оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

суб’єкт надання послуг - установа, організація, заклад незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, яка відповідає вимогам до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації, затвердженим Мінсоцполітики (далі - вимоги).

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законом України «Про соціальні послуги» та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Вимоги до організації та надання психологічної діагностики

1. Психологічна діагностика проводиться у робочий час з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи фахівцями/групою фахівців у сфері надання психологічних послуг, які безпосередньо проводять заходи, що становлять зміст психологічної діагностики, використовуючи стандартизовані, валідні методики за їх вибором (далі - надавачі послуг), у приміщенні суб’єкта надання послуг, в якому є стільці/крісла/диван для отримувача послуг, відсутні сторонні особи і шуми, є комп’ютерне обладнання (у разі використання комп’ютерних методик).

2. Безпосереднє проведення психологічної діагностики здійснюють надавачі послуг, рівень кваліфікації яких відповідає вимогам пункту 5 Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня 2008 року № 199, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 липня 2008 року за № 577/15268.

3. Надавач послуг використовує апробовані діагностичні методики і діагностичний інструментарій (бланки анкет, опитувальників, спостережень, тести, картки, методичні рекомендації з обробки отриманих результатів) відповідно до особливостей отримувачів послуг.

4. Право отримувача послуг на конфіденційність забезпечується шляхом здійснення:

зберігання документів та інформації про отримувачів послуг у спеціально відведеному захищеному місці (електронну базу даних отримувачів послуг захищає система паролів);

регулярного контролю за оформленням і зберіганням документів.

5. Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог чинного законодавства України.

IIІ. Зміст психологічної діагностики

1. Психологічна діагностика отримувача послуг здійснюється в порядку, визначеному цим Стандартом, та з урахуванням нормативних документів, які регулюють діяльність суб’єкта надання послуг, у такій послідовності: визначення предмета оцінювання; визначення мети оцінки; вибір критеріїв прийняття рішення; збирання даних; прийняття рішення і підготовка висновку; повідомлення інформації зацікавленим особам (з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних отримувачів послуг).

2. Психологічна діагностика здійснюється за умови добровільної згоди отримувача послуг.

3. Зміст, обсяг, особливості заходів психологічної діагностики кожного отримувача послуг визначаються індивідуально відповідно до індивідуального запиту та актуальної потреби отримувача послуг, зазначаються в індивідуальному плані психологічної реабілітації та протоколі діагностичного обстеження.

4. Вимогою до спеціалізованої (вузькопрофільної) психологічної діагностики є проведення комплексного психологічного обстеження отримувача послуг з фіксацією результатів динаміки змін.

5. Обов’язковими умовами для проведення психологічної діагностики є:

встановлення контакту з отримувачем послуг;

визначення в ході бесіди реакції отримувача послуг на наявні проблеми та рівня мотивації до їх подолання;

вивчення (за потреби) інших документів отримувача послуг і рекомендацій інших фахівців, що працюють з отримувачем послуг;

внесення відомостей про проведення психологічної діагностики отримувача послуг до затвердженої робочої документації суб’єкта надання послуг (документи отримувача послуг, журнали обліку тощо).

6. Тривалість психологічної діагностики (як індивідуальної, так і групової) та обстеження особи становить не більше ніж 90 хвилин.

IV. Порядок здійснення психологічної діагностики

1. Послідовність здійснення психологічної діагностики:

оцінка психологічного стану, визначення мети і завдань дослідження;

вибір психодіагностичних методик і підбір діагностичного інструментарію відповідно до мети дослідження та з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг;

проведення діагностичних процедур у груповій або індивідуальній формі;

обробка та інтерпретація результатів діагностики (обробка даних згідно з правилами, встановленими розробниками методик, інтерпретація даних відповідно до теоретичних положень і цілей, покладених в основу методик);

складання психологічного висновку і рекомендацій, які розкривають мету і зміст роботи, визначають форми роботи;

визначення (за потреби) термінів проведення повторної (підсумкової) діагностики отримувача послуг;

надання фактичних результатів діагностики за запитом отримувача послуг.

2. Результат проведення психологічної діагностики:

проведено оцінку психоемоційного стану отримувача послуг;

проаналізовано індивідуальні особливості особистості отримувача послуг;

виявлено відхилення у поведінці та комунікаціях з оточенням;

зібрано необхідну інформацію для складання прогнозу і розробки рекомендацій щодо проведення консультативних, реабілітаційних або профілактичних заходів з отримувачем послуг.

V. Оцінка ефективності психологічної діагностики та виконання вимог Стандарту

1. Ефективність здійснення психологічної діагностики визначається під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної послуги, яка передбачає у тому числі визначення відповідності діагностичного інструментарію, що використовується в роботі, цілям і завданням надання послуг, особливостям клієнтської групи отримувачів послуг.

2. Показниками виконання вимог цього Стандарту є:

документи, що підтверджують професійний рівень фахівців, що здійснюють психологічну діагностику;

опубліковані та затверджені суб’єктом надання послуг діагностичні методики і діагностичний інструментарій;

необхідні матеріали та обладнання для здійснення психологічної діагностики;

записи в робочій документації суб’єкта надання послуг/надавача послуг про здійснення психологічної діагностики отримувача послуг;

затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку, графік роботи надавачів послуг, книга скарг і пропозицій, які знаходяться в доступному для отримувачів послуг місці;

наявні сейфи/архівні шафи для зберігання документів, встановлені паролі для захисту електронної бази даних;

набір шифрів і кодів, що використовуються для оформлення документів.

Директор Департаменту
у справах ветеранів,
осіб з інвалідністю
та постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи

О. Дейнега


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.06.2018 № 810

ТИПОВА ФОРМА
індивідуального плану психологічної реабілітації отримувача послуг

Директор Департаменту
у справах ветеранів,
осіб з інвалідністю
та постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи

О. Дейнега


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.06.2018 № 810

ТИПОВА ФОРМА
картки психологічного супроводження отримувача послуг

Директор Департаменту
у справах ветеранів,
осіб з інвалідністю
та постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи

О. Дейнега


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.06.2018 № 810

ПРОТОКОЛ
діагностичного обстеження

Директор Департаменту
у справах ветеранів,
осіб з інвалідністю
та постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи

О. Дейнега


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.06.2018 № 810

ВИСНОВОК-ПРОГНОЗ
психологічної реабілітації

Директор Департаменту
у справах ветеранів,
осіб з інвалідністю
та постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи

О. Дейнегавгору