Документ z0754-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.06.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2016  № 296


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2016 р.
за № 754/28884

Про затвердження Положення про Раду з питань культурно-мистецької освіти Міністерства культури України

Відповідно до пункту 11 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495 (із змінами), з метою підвищення ефективності функціонування сфери культурно-мистецької освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Раду з питань культурно-мистецької освіти Міністерства культури України, що додається.

2. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. НищукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
04.05.2016  № 296


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2016 р.
за № 754/28884

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань культурно-мистецької освіти Міністерства культури України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Ради з питань культурно-мистецької освіти Міністерства культури України.

2. Рада з питань культурно-мистецької освіти Міністерства культури України (далі - Рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом з питань перспектив і напрямків розвитку та змісту культурно-мистецької освіти.

3. У своїй роботі Рада керується Конституцією України, Законами України «Про культуру», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Ради є:

участь у розробці стратегії розвитку освіти у сфері культури і мистецтв;

підготовка пропозицій щодо дієвих систем внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості культурно-мистецької освіти;

визначення проблемних питань розвитку культурно-мистецької освіти всіх рівнів та формування пропозицій щодо їх вирішення.

5. Рада має право:

утворювати у разі потреби постійно діючі або тимчасові консультативні та робочі групи, затверджувати їх склад;

отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. Рішення про утворення або ліквідацію Ради, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами Міністерства культури України, до яких можуть вноситися зміни.

7. До складу Ради входять: заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов’язків, представники Національної академії мистецтв України (за згодою), керівники або інші представники закладів освіти сфери культури, представники Ради молодих вчених при Міністерстві культури України. До складу Ради також можуть входити представники громадських об’єднань (за згодою), статутами яких передбачена діяльність у сфері культурно-мистецької освіти. Із складу Ради обираються голова, заступник голови та її члени.

Регламент роботи Ради затверджується на її засіданні.

8. Раду очолює голова, який обирається на засіданні Ради шляхом відкритого голосування присутніх на ній членів.

9. Голова Ради:

визначає порядок денний засідань;

веде засідання, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує всебічний і об’єктивний розгляд питань на засіданні;

підписує протокол засідання;

представляє Раду у взаємовідносинах з об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

затверджує висновок-пропозицію.

10. Секретарем Ради є працівник Міністерства культури України, який забезпечує ведення протоколів засідань Ради.

11. Секретар Ради:

готує матеріали для розгляду на засіданні;

бере участь у засіданнях без права голосу;

оформлює протоколи засідань;

за результатами засідання готує висновок-пропозицію;

доводить протокол та висновок-пропозицію Ради до відома керівництва Міністерства культури України.

12. У разі відсутності секретаря протокол веде уповноважена Міністерством культури України особа.

13. Робота Ради здійснюється на громадських засадах.

II. Порядок роботи Ради

1. Формою роботи Ради є засідання, яке проводиться її головою не рідше ніж один раз на півроку.

Засідання Ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Ради.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Ради визначає голова за погодженням з Міністерством культури України.

2. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. Рішення Ради оформляється протоколом та висновком-пропозицією, які готуються секретарем Ради.

4. Протокол засідання підписується головою і секретарем Ради.

5. Висновок-пропозиція підписується головою Ради.

6. Висновки-пропозиції Ради мають рекомендаційний характер.

7. Матеріально-технічне забезпечення засідань Ради та оприлюднення інформації про її роботу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України здійснюються Міністерством культури України.

Директор Департаменту
мистецтв та навчальних
закладівП.М. Білашвгору