Документ z0798-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.05.2019, підстава - z0464-19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2016  № 506


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2016 р.
за № 798/28928

Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів

{Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1368 від 12.10.2017
№ 506 від 17.04.2019}

{У тексті Наказу слова "вищий навчальний заклад" у всіх відмінках замінено словами "заклад вищої освіти" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців галузі знань 01 «Освіта» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення (далі – Перелік).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

2. Установити, що:

1) заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в системі вищої освіти) за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта» (Фізична культура), мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття додаткової спеціалізації з переліку, визначеного закладом вищої освіти;

2) заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою) за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 016 «Спеціальна освіта», мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття другої спеціальності (предметної спеціальності) з цього самого переліку або спеціальностей 014 «Середня освіта» (Музичне мистецтво, Образо-творче мистецтво, Фізична культура, Інформатика), або спеціальностей 024 «Хореографія», 053 «Психологія», 231 «Соціальна робота» та/або додаткових спеціалізацій, у тому числі тих, що забезпечують викладання інтегрованих курсів, визначених закладом вищої освіти;

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 506 від 17.04.2019}

3) заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою) за спеціальністю 014 «Середня освіта» (за предметними спеціальностями), мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття другої спеціальності (предметної спеціальності), а саме 013 «Початкова освіта», інших предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта» (за предметними спеціальностями), або спеціальностей 024 «Хореографія», 053 «Психологія», 231 «Соціальна робота» та/або додаткових спеціалізацій, у тому числі тих, що забезпечують викладання інтегрованих курсів, визначених закладом вищої освіти;

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 506 від 17.04.2019}

4) заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою) за спеціальністю 015 «Професійна освіта», мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття другої спеціальності (предметної спеціальності), а саме 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)», або спеціальності 231 «Соціальна робота» та/або додаткових спеціалізацій, визначених закладом вищої освіти;

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 506 від 17.04.2019}

5) особам, які здобули вищу освіту за ступенем молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в системі вищої освіти), відповідно до підпункту першого пункту 2 цього наказу присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти і спеціальність (предметну спеціалізацію), та професійна кваліфікація за спеціальністю (предметною спеціалізацією) і спеціалізацією (спеціалізаціями);

{Підпункт пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

6) особам, які здобули вищу освіту за ступенями бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою), відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього наказу присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність (предметну спеціальність), та професійна кваліфікація за спеціальностями (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією (спеціалізаціями), враховуючи, що за предметною спеціальністю 014.15 Середня освіта (природничі науки) присвоюється професійна кваліфікація вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології;

{Підпункт пункту 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

7) підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра (за освітньо-науковою програмою) здійснюється за однією спеціальністю. Таким фахівцям присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність (предметну спеціальність), та професійна кваліфікація за спеціальністю (предметною спеціальністю), враховуючи, що за предметною спеціальністю 014.15 Середня освіта (природничі науки) присвоюється професійна кваліфікація вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології;

{Підпункт пункту 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

8) здобувачам вищої освіти, які вступили до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на умовах перехресного вступу, заклад вищої освіти встановлює додаткові вимоги в частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання. Підготовка таких здобувачів вищої освіти здійснюється за однією спеціальністю. Таким фахівцям, що здобули вищу освіту за ступенем магістра (за освітньо-професійною програмою та освітньо-науковою програмою), присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність (предметну спеціальність), та професійна кваліфікація за спеціальністю (предметною спеціальністю).

{Підпункт пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

3. Ліцензований обсяг визначається за основною (першою) спеціальністю (предметною спеціальністю).

У тому випадку, якщо підготовка фахівців з другої спеціальності (предметної спеціальності) окремо не здійснюється, підготовка за такою спеціальністю (предметною спеціальністю) провадиться в якості спеціальності і акредитується як освітня програма за відповідним рівнем вищої освіти в межах ліцензованого обсягу, що не перебільшує обсягу з першої спеціальності (предметної спеціальності) при їх поєднанні.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

{Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

4. Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до закладів вищої освіти у 2015 навчальному році і раніше за спеціальностями (напрямами), які передбачають присвоєння кваліфікації вчителя, продовжують навчання відповідно до обраних спеціальностей (напрямів), додаткових спеціальностей і спеціалізацій.

Здобувачі вищої освіти, які будуть прийняті, поновлені та переведені в 2016/2017 навчальному році на другий та наступні курси та в наступні роки на наступні курси, навчатимуться за спеціальністю (напрямом), додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснювався набір на перший курс.

Підготовка фахівців за освітніми програмами відповідно до цього наказу запроваджується для здобуття ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), бакалавра та магістра з 2016/2017 навчального року.

5. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 13 травня 2014 року № 586 «Деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 594/25371.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр

Л. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.05.2016  № 506

ПЕРЕЛІК
предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Шифр

Предметні спеціалізації

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

014.02

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

014.03

Середня освіта (Історія)

014.04

Середня освіта (Математика)

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.06

Середня освіта (Хімія)

014.07

Середня освіта (Географія)

014.08

Середня освіта (Фізика)

014.09

Середня освіта (Інформатика)

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

{Позицію виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1368 від 12.10.2017}

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шароввгору