Документ z1074-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.02.2016, підстава - z1512-15

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 526 від 30.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 грудня 2001 р.
за N 1074/6265
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1454 ( z1512-15 ) від 17.11.2015 }
Про затвердження Типового положення про
апеляційні комісії при призначених органах
з оцінки відповідності та порядок
розгляду ними скарг
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 65 ( z0321-06 ) від 03.03.2006 }
{ У тексті наказу та Типового положення слова "уповноважені
органи із сертифікації" у всіх відмінках замінено словами
"призначені органи з оцінки відповідності" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики
N 65 ( z0321-06 ) від 03.03.2006 }

З метою реалізації положень статті 15 Закону України "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) та на виконання доручення
Кабінету Міністрів України від 16.08.01 до N 7652/3
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про апеляційні комісії при
призначених органах з оцінки відповідності та порядок розгляду
ними скарг, що додається. 2. Начальнику управління державного нагляду та підтвердження
відповідності Баб'яку О.М. у п'ятиденний термін забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 3. Директору Українського науково-дослідного інституту
стандартизації, сертифікації та інформатики Камінському В.Ю. після
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу
забезпечити його публікацію в інформаційному покажчику "Стандарти"
протягом двох місяців. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Держстандарту України Г.Сидоренко
Затверджено
Наказ Держстандарту України
30.10.2001 N 526
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2001 р.
за N 1074/6265

Типове положення
про апеляційні комісії при призначених органах з
оцінки відповідності та порядок розгляду ними скарг
{ У тексті Типового положення слова "уповноважений
центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження
відповідності" у всіх відмінках замінено словами
"центральний орган виконавчої влади з питань оцінки
відповідності" у відповідному відмінку згідно з Наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики N 65 ( z0321-06 ) від 03.03.2006 }

1. Загальні положення
1.1. Це Типове положення встановлює основні правила та
процедури розгляду скарг (апеляцій) з питань підтвердження
відповідності апеляційними комісіями при призначених органах з
оцінки відповідності (далі - комісія) і реалізує положення статті
15 Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ). 1.2. Типове положення поширюється на комісію, призначені
органи з оцінки відповідності, підприємства, установи і
організації усіх форм власності, інших юридичних або фізичних
осіб, які подають апеляцію до комісії (далі - заявники). 1.3. Комісія створюється при призначеному органі з оцінки
відповідності і призначена для розгляду та прийняття рішення за
кожною апеляцією. 1.4. Комісія у своїй діяльності керується законами України,
нормативними документами спеціально центрального органу виконавчої
влади з питань оцінки відповідності, а також цим Типовим
положенням.
2. Обов'язки комісії
2.1. Розгляд кожної апеляції з питань підтвердження
відповідності та сертифікації. 2.2. Прийняття рішення за результатами розгляду апеляції та
доведення його до сторін, що брали участь у розгляді апеляції. 2.3. Аналіз та узагальнення досвіду з питань апеляційної
роботи. 2.4. Надання інформації про розгляд апеляцій спеціально
центральному органу виконавчої влади з питань оцінки
відповідності. 2.5. Розроблення та проведення заходів, спрямованих на
підвищення ефективності своєї роботи (за потреби).
3. Права комісії
3.1. Одержувати всі документи, матеріали і відомості,
потрібні для розгляду апеляції. 3.2. Вимагати, за потреби, зразки або фотознімки продукції. 3.3. Залучати під час роботи комісії представників
конфліктуючих сторін та інших зацікавлених організацій. 3.4. Вимагати, за потреби, проведення додаткових досліджень
або випробувань, які можуть вплинути на рішення комісії. 3.5. Відвідувати підприємства, установи і організації
заявника, який оскаржив дії призначеного органу з оцінки
відповідності, з метою оцінки виробництва.
4. Відповідальність комісії
4.1. Комісія несе установлену законодавством відповідальність
у разі неправомірного використання наданих їй прав, у тому числі
за разголошення комерційної таємниці.
5. Склад комісії
5.1. Кандидатура голови комісії та її склад затверджуються
наказом керівника призначеного органу з оцінки відповідності. 5.2. До складу комісії включаються: представник центрального
органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності (його
територіального органу), представники виконавчих груп призначеного
органу з оцінки відповідності, випробувальної лабораторії
(центру), а також, за потреби, представники органу з сертифікації
систем якості, товариств (спілок) споживачів та інших зацікавлених
організацій (за згодою). 5.3. Заступник голови комісії і секретар комісії обираються
на засіданні комісії. 5.4. Під час формування складу комісії повинна обов'язково
враховуватися професійна компетентність її членів, а також
забезпечуватися їх незалежність від конфліктуючих сторін.

6. Порядок подання апеляцій
6.1. Апеляція повинна подаватися у письмовій формі на ім'я
керівника призначеного органу з оцінки відповідності протягом
десяти днів після отримання заявником рішення або інформації про
дії призначеного органу з оцінки відповідності, які заявник бажає
оскаржити. 6.2. Заявником можуть бути оскаржені такі дії та рішення
призначеного органу з оцінки відповідності: - відмова у прийнятті до розгляду заявки на сертифікацію; - відмова у видачі сертифіката відповідності; - відмова у видачі свідоцтва про визнання відповідності; - порушення правил і процедури сертифікації; - інші дії, якщо вони призвели до порушення прав та інтересів
заявника у сфері сертифікації. 6.3. Апеляція подається за наявності в заявника рішення
призначеного органу з оцінки відповідності або при вчиненні цим
органом дій, які, на погляд заявника, призводять до порушення його
прав та інтересів у сфері сертифікації. 6.4. Отримана призначеним органом з оцінки відповідності
апеляція у двотижневий термін повинна бути подана на розгляд
комісії. 6.5. В апеляції повинна бути чітко викладена суть скарги. До
апеляції додаються всі документи і матеріали, які підтверджують і
пояснюють факти, що містяться в апеляції, як правило: - листування щодо спірного питання між заявником та
призначеним органом з оцінки відповідності (випробувальною
лабораторією); - протоколи випробувань продукції; - зразки або фотознімки продукції; - технічна документація на продукцію (у разі потреби). Комісія може зажадати інші документи, потрібні для розгляду
апеляції.
7. Порядок розгляду апеляцій
7.1. Зареєстрована в установленому порядку призначеним
органом з оцінки відповідності апеляція та інші матеріали, що
надійшли разом з нею, передаються голові комісії. 7.2. Комісія розглядає апеляцію у термін не пізніше одного
місяця після її реєстрації призначеним органом з оцінки
відповідності. 7.3. Головує на засіданнях комісії її голова. У разі
відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник. 7.4. Під час розгляду апеляції заявник (його представники), а
також представники призначеного органу з оцінки відповідності
мають право виступати, задавати питання, давати відповіді, робити
заяви, коментувати факти, що викладені в наданих документах і
матеріалах. 7.5. Обговорення результатів розгляду апеляції проводиться на
закритому засіданні комісії тільки її членами у складі, достаньому
для прийняття відповідного рішення (не менше двох третіх складу
комісії). 7.6. Протоколи засідань комісії повинні чітко і коротко
описувати суть апеляції, зміст усіх запитань, відповідей і
виступів. 7.7. За результатами обговорення та розгляду апеляції
комісією виноситься рішення, яке приймається на закритому
засіданні більшістю голосів. Якщо комісія визнає дії або рішення призначеного органу з
оцінки відповідності неправомірними, то вона приймає рішення про
обгрунтованість апеляції і зобов'язує призначений орган з
оцінки відповідності усунути допущене порушення та скасувати
прийняте ним рішення. Якщо комісія визнає дії або рішення призначеного органу з
оцінки відповідності правомірними, то вона приймає рішення про
відмову заявнику у задоволенні апеляції. 7.8. Рішення комісії повинні бути підписані головою комісії і
всіма її членами. 7.9. Рішення комісії письмово доводиться до сторін, які брали
участь у розгляді апеляції. 7.10. У разі незгоди однієї із сторін з рішенням комісії воно
може бути оскаржене в спеціально центральному органі виконавчої
влади з питань оцінки відповідності. Рішення спеціально центрального органу виконавчої влади з
питань оцінки відповідності може бути оскаржене в судовому порядку
згідно з законодавством. 7.11. Протоколи засідань комісії та відповідні рішення
залишаються в призначеному органі з оцінки відповідності протягом
десяти років.
Начальник управління державного нагляду
та підтвердження відповідності О.М.Баб'яквгору