Документ z1288-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.10.2018, підстава - z1081-18

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
25.10.2007 N 8170
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1288/14555

Про затвердження Порядку
та вимог щодо здійснення посередницької
діяльності на території України
з укладання договорів страхування
зі страховиками-нерезидентами
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 1002 ( z1032-08 ) від 21.08.2008 N 27 ( z0150-12 ) від 12.01.2012
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу I Закону України
від 16.11.2006 N 357-V ( 357-16 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про страхування" (з урахуванням Закону України від
31.05.2007 N 1110-V ( 1110-16 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування")
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Порядок та вимоги щодо здійснення
посередницької діяльності на території України з укладання
договорів страхування зі страховиками-нерезидентами (додаються).
{ Порядок та вимоги набирають чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі }
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах
масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.
5. Пункт 1 цього розпорядження набирає чинності з дня вступу
України до Світової організації торгівлі.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії
від 25.10.2007 N 364
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра економіки України С.Романюк
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
25.10.2007 N 8170
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1288/14555

ПОРЯДОК ТА ВИМОГИ
щодо здійснення посередницької діяльності
на території України з укладання договорів страхування
зі страховиками-нерезидентами
{ Порядок та вимоги набирають чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі. Див. п. 1 цього Розпорядження }
{ У тексті Порядку та вимог слово "Держфінпослуг" замінено
словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }

1. Загальні положення
1. Ці Порядок та вимоги розроблено відповідно до частини
дев'ятої статті 15 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ),
пунктів 16 і 18 частини першої статті 28 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ) та Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 ). { Пункт 1 глави 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 1002 ( z1032-08 ) від
21.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
2. Посередницька діяльність на території України з укладання
договорів страхування/перестрахування зі
страховиками-нерезидентами може здійснюватися: страховими брокерами - від свого імені на підставі
брокерської угоди з особою, яка має потребу в страхуванні у
страховика-нерезидента як страхувальник; перестраховими брокерами - від свого імені на підставі
брокерської угоди зі страховиком, який має потребу в
перестрахуванні у страховика-нерезидента як перестрахувальник; страховими агентами - від імені та за дорученням
страховика-нерезидента.
3. Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти можуть
здійснювати посередницьку діяльність на території України з
укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами
самостійно або через свої постійні представництва в Україні. Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані
письмово повідомити Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за встановленою нею
формою про намір здійснювати діяльність на території України. { Главу 1 доповнено пунктом 3 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1002 ( z1032-08 )
від 21.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
4. При здійсненні діяльності з укладання договорів
страхування/перестрахування зі страховиками-нерезидентами страхові
та/або перестрахові брокери, страхові агенти (далі - страхові
посередники) повинні дотримуватися вимог Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), Положення про порядок провадження
діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1523 ( 1523-96-п ),
Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і
ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 N 736
( z0801-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.06.2004 за N 801/9400, Порядку складання та подання звітності
страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 04.08.2005 N 4421 ( z0955-05 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 30.08.2005 за N 955/11235, інших
актів законодавства у сфері фінансових послуг та з питань
посередницької діяльності у сфері страхування.
2. Здійснення посередницької діяльності
на території України з укладання договорів
страхування зі страховиками-нерезидентами
1. Страхові посередники можуть здійснювати посередницьку
діяльність на території України з укладання договорів
страхування/перестрахування лише з тими
страховиками-нерезидентами, які мають право здійснювати страхову
діяльність в Україні відповідно до Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ).
2. Страховий посередник до укладення договору
страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом надає
особі, яка має намір укласти договір страхування/перестрахування
зі страховиком-нерезидентом, інформацію у письмовій формі про те,
що: а) держава, у якій зареєстрований страховик-нерезидент,
належить до держав - членів Світової організації торгівлі, не
належить до держав, які не беруть участі в міжнародному
співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF); У разі здійснення перестрахування вимога щодо членства у
Світовій організації торгівлі держави, в якій зареєстрований
страховик-нерезидент, не застосовується; { Підпункт "а" пункту 2
глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 27 ( z0150-12 )
від 12.01.2012 } б) між уповноваженим органом із здійснення нагляду за
страховими компаніями країни, у якій зареєстрований
страховик-нерезидент, та Нацкомфінпослуг підписано меморандум
(укладено угоду) про обмін інформацією; { Підпункт "б" пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 1002 ( z1032-08 ) від 21.08.2008 }
в) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни
реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд; г) між Україною та країною, у якій зареєстрований
страховик-нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання
податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування; ґ) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не
включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із
законодавством України; { Підпункт "ґ" пункту 2 глави 2 в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 27 ( z0150-12 )
від 12.01.2012 }
д) страховик-нерезидент має відповідну ліцензію на здійснення
страхової діяльності відповідно до законодавства держави, у якій
він зареєстрований, із зазначенням органу, що видав ліцензію, дати
її видачі та номера; е) рейтинг фінансової надійності (стійкості)
страховика-нерезидента відповідає вимогам, установленим
Нацкомфінпослуг, із зазначенням рівня рейтингу та міжнародного
рейтингового агентства, що визначило цей рейтинг.
3. Страховий та/або перестраховий брокер до укладення
договору страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом
надає особі, що має намір укласти такий договір, додатково до
інформації, зазначеної у пункті 2 цієї глави, такі документи
(інформацію): а) копію свідоцтва про внесення брокера-резидента або
постійного представництва брокера-нерезидента до державного
реєстру страхових та перестрахових брокерів - для страхових та/або
перестрахових брокерів-резидентів чи постійних представництв
страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, внесених до
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів; засвідчені в установленому порядку копії виданих компетентним
органом держави постійного місцезнаходження (постійного місця
проживання) страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента
ліцензії (іншого дозвільного документа) на провадження таким
брокером діяльності як страхового посередника та/або документа,
який підтверджує реєстрацію (облік) такого брокера як страхового
посередника і містить, зокрема, інформацію про найменування такого
брокера, його місцезнаходження та реєстр (перелік, список тощо),
до якого він включений, - для страхових та/або перестрахових
брокерів-нерезидентів, які здійснюють діяльність без відкриття
постійного представництва в Україні або через постійні
представництва в Україні без внесення такого представництва до
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів. Копії ліцензії та документів, зазначених у абзаці другому
цього підпункту, повинні бути легалізовані в установленому порядку
та перекладені на українську мову. Правильність перекладу має бути
засвідчена в установленому порядку; { Підпункт "а" пункту 3 глави 2 в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1002 ( z1032-08 )
від 21.08.2008 }
б) перелік страховиків-нерезидентів, з якими він співпрацює; в) інформацію про те, чи володіє страховий та/або
перестраховий брокер прямо або опосередковано, самостійно або
спільно з іншими особами 10-ма і більше відсотками статутного
капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв)
страховика-нерезидента, з яким пропонується укласти договір
страхування/перестрахування; г) інформацію про те, чи володіє страховик-нерезидент, з яким
пропонується укласти договір страхування/перестрахування, прямо
або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10-ма
і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних
акцій (паїв) страхового та/або перестрахового брокера. На вимогу особи, що має намір укласти договір
страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, зазначена
інформація надається у письмовій формі.
4. Страховий агент до укладення договору
страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом надає
особі, що має намір укласти такий договір, додатково до
інформації, зазначеної у пункті 2 цієї глави, інформацію про: а) найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) страхового агента; б) наявність укладених договорів страхового агента з одним чи
декількома страховиками-нерезидентами та перелік цих
страховиків-нерезидентів; в) те, чи володіє страховий агент прямо або опосередковано,
самостійно або спільно з іншими особами 10-ма і більше відсотками
статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв)
страховика-нерезидента, з яким пропонується укласти договір
страхування/перестрахування; г) те, чи володіє страховик-нерезидент, з яким пропонується
укласти договір страхування/перестрахування, прямо або
опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10-ма і
більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних
акцій (паїв) страхового агента. На вимогу особи, що має намір укласти договір
страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, зазначена
інформація надається у письмовій формі.
5. У разі виникнення змін в інформації, наданій страховим
посередником відповідно до пунктів 2, 3 та 4 цієї глави, страховий
посередник у двотижневий строк повідомляє особі, яка уклала
договір страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом,
про такі зміни.
6. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання)
страхового та/або перестрахового брокера він протягом місяця
повідомляє про це страхувальників, з якими укладені договори за
його участю.
7. Страховий та/або перестраховий брокер, який має намір
здійснювати посередницьку діяльність на території України з
укладання договорів страхування/перестрахування зі
страховиком-нерезидентом, не пізніше ніж за місяць до початку
такої діяльності подає до Нацкомфінпослуг декларацію за формою,
наведеною у додатку 1 для брокера-резидента, чи за формою,
наведеною у додатку 2 для брокера-нерезидента, а в разі припинення
здійснення такої діяльності в десятиденний строк повідомляє про це
Нацкомфінпослуг. Страховий агент, який має намір здійснювати посередницьку
діяльність на території України з укладання договорів
страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, не
пізніше ніж за місяць до початку такої діяльності подає до
Нацкомфінпослуг декларацію за формою, наведеною у додатку 3, а в
разі виникнення змін у поданій інформації чи припинення зазначеної
діяльності в десятиденний строк з моменту виникнення змін чи
припинення діяльності подає до Нацкомфінпослуг відповідно оновлену
інформацію чи повідомлення про припинення діяльності. { Пункт 7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1002
( z1032-08 ) від 21.08.2008 }
8. Страховий або перестраховий брокер, який здійснює
посередницьку діяльність на території України з укладання
договорів страхування/перестрахування зі
страховиками-нерезидентами, подає до Нацкомфінпослуг у складі
звітності страхових та/або перестрахових брокерів, відповідно до
Порядку складання та подання звітності страхових та/або
перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
04.08.2005 N 4421 ( z0955-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.08.2005 за N 955/11235, відомості про здійснену
діяльність з укладання договорів страхування зі
страховиками-нерезидентами за формою, установленою
Нацкомфінпослуг. Страховий агент, який здійснює посередницьку діяльність на
території України з укладання договорів
страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, подає
Нацкомфінпослуг до 15 числа місяця, наступного за звітним
кварталом, звіт про агентську діяльність з укладання договорів
страхування зі страховиком-нерезидентом за формою, наведеною у
додатку 4.
3. Контроль за дотриманням вимог цих Порядку та вимог
1. Контроль за дотриманням цих Порядку та вимог здійснюється
Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.
2. Інформація, зазначена в пункті 7 глави 2 цих Порядку та
вимог, розміщується Нацкомфінпослуг на власному офіційному
веб-сайті в мережі Інтернет за формою та в строки, визначені
наказом Голови Нацкомфінпослуг.
Перший заступник
Голови Комісії А.Литвин

Додаток 1
до Порядку та вимог
щодо здійснення
посередницької діяльності
на території України
з укладання договорів
страхування зі
страховиками-нерезидентами

ДЕКЛАРАЦІЯ
страхового та/або перестрахового брокера-резидента
про намір здійснювати посередницьку діяльність
на території України з укладання договорів
зі страховиками-нерезидентами

"_____" ___________ _____
(число) (місяць) (рік)
1. __________________________ брокер:
(страховий, перестраховий)
_________________________________________________________________
(повне найменування за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я,
_________________________________________________________________
по батькові та ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця)
2. Номер брокера за державним реєстром страхових та перестрахових
брокерів: ________________________________________________________
3. Місцезнаходження (місце проживання) брокера: _________________ _________________________________________________________________
4. Телефон і, в разі наявності, електронна пошта та адреса
власного веб-сайта брокера в Інтернет: ___________________________
5. Членство в професійних об'єднаннях брокерів: _________________
6. Інформація щодо досвіду роботи брокера: ______________________ _________________________________________________________________
"Заявляю про намір здійснювати посередницьку діяльність на
території України з укладання договорів зі
страховиками-нерезидентами".
Керівник (підприємець) ___________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
{ Додаток 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 1002 ( z1032-08 ) від
21.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }
Додаток 2
до Порядку та вимог
щодо здійснення
посередницької діяльності
на території України
з укладання договорів
страхування зі
страховиками-нерезидентами

ДЕКЛАРАЦІЯ
страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента
про намір здійснювати посередницьку діяльність
на території України з укладання
договорів зі страховиками-нерезидентами

"_______" ___________ _____
(число) (місяць) (рік)
1. ___________________________________ брокер:
(страховий, перестраховий)
_________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище та ім'я
фізичної особи мовою оригіналу)
_________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище та ім'я
фізичної особи українською мовою)
2. Повне найменування постійного представництва в Україні,
внесеного до державного реєстру страхових та перестрахових
брокерів (за наявності): _________________________________________
3. Номер постійного представництва брокера в Україні за
державним реєстром страхових та перестрахових брокерів (за
наявності): ___________________________
4. Членство в професійних об'єднаннях брокерів: _____________
5. Інформація щодо досвіду роботи брокера: __________________
"Заявляю про намір здійснювати посередницьку діяльність на
території України з укладання договорів зі
страховиками-нерезидентами".
Додатки до Декларації (у разі здійснення діяльності без
відкриття постійного представництва в Україні або через постійні
представництва в Україні без внесення такого представництва до
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів): 1) легалізована в установленому порядку копія ліцензії
(іншого дозвільного документа) на провадження діяльності як
страхового посередника; 2) легалізований в установленому порядку документ, виданий
компетентним органом держави постійного місцезнаходження (місця
проживання) брокера, який підтверджує його реєстрацію (облік) як
страхового посередника і містить, зокрема, інформацію про
найменування такого брокера, його місцезнаходження та реєстр, до
якого він включений; 3) переклад на українську мову документів, зазначених у
пунктах 1 і 2 Додатків до Декларації, правильність якого
засвідчено в установленому порядку.
Керівник (підприємець) __________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
{ Порядок доповнено додатком 2 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1002 ( z1032-08 )
від 21.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }

Додаток 3
до Порядку та вимог
щодо здійснення
посередницької діяльності
на території України
з укладання договорів
страхування зі
страховиками-нерезидентами

ДЕКЛАРАЦІЯ
про намір здійснювати агентську діяльність
на території України з укладання договорів страхування
зі страховиками-нерезидентами

"_____" ____________ _______
(число) (місяць) (рік)

1. Особа, що має намір здійснювати агентську діяльність на
території України з укладання договорів страхування зі
страховиками-нерезидентами (страховий агент) _____________________
__________________________________________________________________
(повне найменування та ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи-підприємця)
2. Місцезнаходження (місце проживання) страхового агента __________________________________________________________________

3. Телефон страхового агента, електронна пошта та в разі наявності
адреса власного веб-сайта в мережі Інтернет
__________________________________________________________________

4. Інформація щодо попереднього досвіду роботи страхового агента
__________________________________________________________________

5. Інформація про страховика-нерезидента
(страховиків-нерезидентів), в інтересах якого (яких) діятиме
страховий агент
---------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування та | Держава, у | Номер та | Рейтинг |Уповноважений | Види | |місцезнаходження| якій |дата видачі| фінансової | орган із | страхування, | | страховика- |зареєстрований| ліцензії | надійності | здійснення | за якими | | нерезидента | страховик- |страховика-|(стійкості) | нагляду за |укладатимуться| | | нерезидент |нерезидента|страховика- | страховими | договори | | | | |нерезидента;| компаніями | страхування | | | | | міжнародне |країни, у якій| | | | | | рейтингове |зареєстрований| | | | | | агентство, | страховик- | | | | | | що | нерезидент | | | | | | визначило | (назва, | | | | | | рейтинг | адреса) | | |----------------+--------------+-----------+------------+--------------+--------------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
"Заявляю про намір здійснювати агентську діяльність на
території України з укладання договорів страхування зі
страховиками-нерезидентами відповідно до інформації, зазначеної у
цій Декларації. Підтверджую, що інформація, зазначена в цій
Декларації та в додатках до цієї Декларації, є повною і
достовірною".
Додатки до Декларації: 1) копія ліцензії (ліцензій) на здійснення страхової
діяльності страховиком-нерезидентом (страховиками-нерезидентами)
відповідно до законодавства держави, у якій він зареєстрований,
які повинні бути легалізовані в установленому порядку і
супроводжуватись перекладом на українську мову, правильність якого
засвідчено в установленому порядку;
2) копія джерела інформації про рейтинг.
Керівник (підприємець) _____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }

Додаток 4
до Порядку та вимог
щодо здійснення
посередницької діяльності
на території України
з укладання договорів
страхування зі
страховиками-нерезидентами

ЗВІТ
про агентську діяльність з укладання договорів
страхування зі страховиком-нерезидентом
______________________________________________________
(повне найменування страхового агента - юридичної ______________________________________________________
особи або прізвище, ім'я, по батькові
страхового агента - фізичної особи)
за ___________ місяців ____ року

Розділ I. Відомості про страхового агента

------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження (місце проживання) | | | |________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | | | |________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер** | | | |________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Контактні телефони, факси | | | |________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Електронна пошта | | | |________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Адреса веб-сайта в Інтернет*** | | | |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------
_______________
* Для страхових агентів - юридичних осіб.
** Для страхових агентів - фізичних осіб (у разі наявності).
*** Заповнюється у разі наявності.

Розділ II. Відомості про надання агентських послуг
у страхуванні та/або перестрахуванні
за станом на "___" ____________ 20__ року

у тис. грн. з одним десятковим знаком ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Показник | Код | Добровільне страхування |Обов'яз-| I | II | III | IV |Усього| | |рядка|-------------------------------| кове |квар-|квар-|квар-|квар-| | | | |життя*|особи-|майно-| відпові- |страху- |тал**|тал**|тал**|тал**| | | | | | сте* | ве* |дальності*|вання* | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Агентські послуги в страхуванні | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |Страхові платежі|010 | | | | | | | | | | | |(премії, | | | | | | | | | | | | |внески), | | | | | | | | | | | | |отримані | | | | | | | | | | | | |страховиком за | | | | | | | | | | | | |договорами | | | | | | | | | | | | |страхування зі | | | | | | | | | | | | |страхувальниками| | | | | | | | | | | | |- юридичними | | | | | | | | | | | | |особами, | | | | | | | | | | | | |укладеними за | | | | | | | | | | | | |участю | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента, | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |у т.ч. сплачені |011 | | | | | | | | | | | |через страхового| | | | | | | | | | | | |агента | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Страхові виплати|020 | | | | | | | | | | | |(страхове | | | | | | | | | | | | |відшкодування), | | | | | | | | | | | | |здійснені | | | | | | | | | | | | |страховиком за | | | | | | | | | | | | |договорами | | | | | | | | | | | | |страхування зі | | | | | | | | | | | | |страхувальниками| | | | | | | | | | | | |- юридичними | | | | | | | | | | | | |особами, | | | | | | | | | | | | |укладеними за | | | | | | | | | | | | |участю | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента, | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |у т.ч. сплачені |021 | | | | | | | | | | | |через страхового| | | | | | | | | | | | |агента | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Кількість |030 | | | | | | | | | | | |договорів | | | | | | | | | | | | |страхування, | | | | | | | | | | | | |укладених за | | | | | | | | | | | | |участю | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента, | | | | | | | | | | | | |страхувальниками| | | | | | | | | | | | |в яких є | | | | | | | | | | | | |юридичні особи | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Страхові платежі|040 | | | | | | | | | | | |(премії, | | | | | | | | | | | | |внески), | | | | | | | | | | | | |отримані | | | | | | | | | | | | |страховиком за | | | | | | | | | | | | |договорами | | | | | | | | | | | | |страхування зі | | | | | | | | | | | | |страхувальниками| | | | | | | | | | | | |- фізичними | | | | | | | | | | | | |особами, | | | | | | | | | | | | |укладеними за | | | | | | | | | | | | |участю | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента, | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |у т.ч. сплачені |041 | | | | | | | | | | | |через страхового| | | | | | | | | | | | |агента | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Страхові виплати|050 | | | | | | | | | | | |(страхове | | | | | | | | | | | | |відшкодування), | | | | | | | | | | | | |здійснені | | | | | | | | | | | | |страховиком за | | | | | | | | | | | | |договорами | | | | | | | | | | | | |страхування зі | | | | | | | | | | | | |страхувальниками| | | | | | | | | | | | |- фізичними | | | | | | | | | | | | |особами, | | | | | | | | | | | | |укладеними за | | | | | | | | | | | | |участю | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента, | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |у т.ч. сплачені |051 | | | | | | | | | | | |через страхового| | | | | | | | | | | | |агента | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Кількість |060 | | | | | | | | | | | |договорів | | | | | | | | | | | | |страхування, | | | | | | | | | | | | |укладених за | | | | | | | | | | | | |участю | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента, | | | | | | | | | | | | |страхувальниками| | | | | | | | | | | | |в яких є фізичні| | | | | | | | | | | | |особи | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Агентські послуги в перестрахуванні | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |Договори | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |перестрахування,| | | | | | | | | | | | |укладені за | | | | | | | | | | | | |участю | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента, кошти за| | | | | | | | | | | | |якими були | | | | | | | | | | | | |сплачені через | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Кількість таких |120 | | | | | | | | | | | |договорів | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Сума |130 | | | | | | | | | | | |перестрахових | | | | | | | | | | | | |премій за | | | | | | | | | | | | |договорами | | | | | | | | | | | | |перестрахування | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Страхові |140 | | | | | | | | | | | |виплати, які | | | | | | | | | | | | |здійснені за | | | | | | | | | | | | |такими | | | | | | | | | | | | |договорами та | | | | | | | | | | | | |сплачені через | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Договори |210 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |перестрахування,| | | | | | | | | | | | |укладені за | | | | | | | | | | | | |участю | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента, кошти за| | | | | | | | | | | | |якими не були | | | | | | | | | | | | |сплачені через | | | | | | | | | | | | |страхового | | | | | | | | | | | | |агента | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+------| |Кількість таких |211 | | | | | | | | | | | |договорів | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ _______________
* Колонки 3, 4, 5, 6, 7 заповнюються наростаючим підсумком.
** Колонки 8, 9, 10 та 11 заповнюються щокварталу.

3. Розподіл між страховиками-нерезидентами
страхових платежів за договорами страхування,
укладеними при посередництві страхового агента*

у тис. грн. з одним десятковим знаком -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування страховика- | Місцезнаходження |Вид страхування** |Сума страхових платежів за | |з/п| нерезидента | страховика-нерезидента | |договорами страхування, які| | | | | | були сплачені через | | | | | | страхового агента*** | |---+-------------------------------+-------------------------+------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-------------------------------+-------------------------+------------------+---------------------------| |1 | | | | | |---+-------------------------------+-------------------------+------------------+---------------------------| |2 | | | | | |---+-------------------------------+-------------------------+------------------+---------------------------| |3 | | | | | |---+-------------------------------+-------------------------+------------------+---------------------------| |4 | | | | | |---+-------------------------------+-------------------------+------------------+---------------------------| |5 | | | | | |---+-------------------------------+-------------------------+------------------+---------------------------| |...| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* Перелік страховиків-нерезидентів зазначається в порядку
зменшення загальної суми страхових платежів за договорами
страхування, укладеними при посередництві страхового агента
протягом звітного періоду. ** Перелік видів страхування заповнюється згідно з назвами
видів, що зазначені в колонках 3-7 розділу II "Відомості про
надання агентських послуг у страхуванні та/або перестрахуванні". *** Колонка 5 заповнюється наростаючим підсумком.

4. Розподіл між перестраховиками-нерезидентами сум
страхових платежів за договорами перестрахування,
укладеними при посередництві страхового агента*

у тис. грн. з одним десятковим знаком --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Номер договору | Перестрахові премії за |Найменування перестраховиків-| |з/п|перестраховика-нерезидента |перестрахування| договором | нерезидентів, зазначених у | | | | (ковер-ноти) |перестрахування, які були| договорі перестрахування** | | | | |сплачені через страхового| | | | | | агента** | | |---+---------------------------+---------------+-------------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+---------------------------+---------------+-------------------------+-----------------------------| |1 | | | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------------+-----------------------------| |2 | | | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------------+-----------------------------| |3 | | | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------------+-----------------------------| |4 | | | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------------+-----------------------------| |5 | | | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------------+-----------------------------| |...| | | | | |-------------------------------+---------------+-------------------------+-----------------------------| |Усього: | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* Перелік перестраховиків-нерезидентів зазначається в порядку
зменшення загальної суми перестрахових платежів за договорами
перестрахування, укладеними при посередництві страхового агента
протягом звітного періоду. ** Колонка 4 заповнюється наростаючим підсумком.
Керівник (підприємець) _________________ _____________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Головний бухгалтер* _________________ _____________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }вгору