Документ z1294-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.11.2018, підстава - z1215-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.09.2017  № 3840


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1294/31162

Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 1635 від 18.09.2018}

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 27 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 431/9030 (із змінами).

3. Установити, що фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства, а також юридичні особи - суб'єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, надають звітність за грудень та ІV квартал 2017 року, річну звітність за 2017 рік відповідно до вимог, які діяли на дату складання такої звітності.

4. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2018 року.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету УкраїниЮ. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
26.09.2017  № 3840


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1294/31162

ПОРЯДОК
надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг.

2. Цей Порядок визначає правила складання та подання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ, та юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі - лізингодавці), до Нацкомфінпослуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітних даних та строки їх подання.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

дата виконання зобов'язань за договором - дата підписання документа, що підтверджує виконання сторонами зобов'язань, передбачених договором;

річна фінансова звітність - фінансова звітність, складена за формами, установленими законодавством України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

фінансова компанія - адміністратор - фінансова компанія, яка надає фінансову послугу з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

фінансова компанія - управитель - фінансова компанія, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, правилами фонду та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;

фінансова компанія групи А - фінансова компанія, яка провадить діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та здійснює діяльність виключно за рахунок власного капіталу та/або субординованого боргу, залученого від власника істотної участі у фінансовій компанії. Інформація про такого власника істотної участі повинна бути внесена до Державного реєстру фінансових установ. До групи А також належать юридичні особи публічного права та підприємства, установи, господарські товариства, що мають статутний капітал, в якому державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, які одночасно є неприбутковими організаціями, здійснюють фінансові операції за рахунок власних коштів або коштів, залучених від юридичних осіб - резидентів та нерезидентів за цільовим призначенням для подальшого фінансування установ, які надають фінансову підтримку малому і середньому підприємництву та іншим суб’єктам господарювання;

фінансова компанія групи Б - фінансова компанія, яка провадить діяльність за рахунок коштів, отриманих на інших підставах, ніж фінансова компанія групи А, зокрема за рахунок кредитів, отриманих від іншої фінансової установи, та/або має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання гарантій та поручительств;

{Абзац сьомий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1635 від 18.09.2018}

звітні дані - звітність (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, що містить показники діяльності та подається за формою і в обсязі, визначеними цим Порядком;

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1635 від 18.09.2018}

звітність - фінансова звітність, консолідована фінансова звітність (у разі якщо відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову звітність) та звітні дані.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1635 від 18.09.2018}

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

ІІ. Види звітності та терміни її надання фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами та лізингодавцями

1. Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності:

1) місячна;

2) квартальна;

3) річна.

2. Фінансові компанії (крім фінансових компаній - управителів та фінансових компаній - адміністраторів), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності:

1) квартальна;

2) річна.

3. Лізингодавці подають до Нацкомфінпослуг квартальну звітність.

4. Звітність, що складається відповідно до цього Порядку (крім звітності лізингодавців), подається до Нацкомфінпослуг у такі терміни:

1) за місяць - до 25 числа включно місяця, наступного за звітним;

2) квартальну та річну - у терміни, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

5. Лізингодавці подають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг до 20 числа включно місяця, наступного за звітним кварталом.

ІІІ. Склад звітності фінансової компанії та фінансової установи - юридичної особи публічного права

1. Звітність за місяць фінансової компанії - управителя складається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 1);

2) інформацію про діяльність управителя (додатки 2, 3);

3) пояснювальну записку у довільній формі із зазначенням:

інформації щодо коштів оперативного резерву та банків, у яких його розміщено (код ЄДРПОУ банку, МФО банку, найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку, рейтингова оцінка банку, частка оперативного резерву) та інформації щодо використання оперативного резерву протягом звітного періоду (виплати довірителям, перерахування забудовнику та інше);

винагороди управителя, отриманої ним за звітний період (із розбивкою за видами);

іншої інформації у разі необхідності.

2. Інформація про діяльність управителя формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

3. Фінансові компанії - управителі, які не створили відповідних фондів, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктом 1 пункту 1 цього розділу.

4. Фінансові компанії - управителі надають інформацію, передбачену підпунктами 2, 3 пункту 1 цього розділу, щодо кожного створеного фонду окремо.

5. Звітність за місяць фінансової компанії - адміністратора складається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 4);

2) інформацію про діяльність фінансової компанії - адміністратора (додаток 5).

6. Інформація про діяльність фінансової компанії - адміністратора формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

7. Фінансові компанії - адміністратори, які не створили груп, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктом 1 пункту 5 цього розділу.

8. Фінансові компанії - адміністратори надають інформацію, передбачену підпунктом 2 пункту 5 цього розділу, щодо всіх створених груп.

9. Звітність за квартал складається на останній день звітного кварталу та містить:

1) для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління, за формою № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" без урахування майна, переданого установниками в управління;

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп за формою № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" без урахування активів учасників груп;

3) для фінансових компаній (крім фінансових компаній - управителів та фінансових компаній - адміністраторів) та фінансової установи - юридичної особи публічного права:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 8-12);

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчого товариства (додаток 13);

проміжну фінансову звітність довірчого товариства відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

10. Крім визначеного підпунктом 3 пункту 9 цього розділу, звітність за квартал фінансової компанії (фінансових компаній групи А та групи Б) включає також інформацію щодо виконання показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями, а саме:

1) для фінансових компаній групи А:

інформацію щодо структури основного капіталу фінансової установи (додаток 14);

2) для фінансових компаній групи Б:

інформацію щодо структури основного капіталу фінансової установи (додаток 14);

інформацію щодо активів фінансової установи (додаток 15);

інформацію про великі ризики фінансової установи (додаток 16).

11. Звітність за IV квартал фінансовими компаніями (крім фінансових компаній - управителів), фінансовими установами - юридичними особами публічного права та довірчими товариствами подається у складі річної звітності.

12. Річна звітність складається станом на останній день звітного року та містить:

1) для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління, за формою № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств);

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп за формою № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств);

3) для фінансової компанії:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 8-12);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств);

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 13);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

13. Достовірність та повнота річної фінансової звітності фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансової компанії групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства, річної консолідованої фінансової звітності (у разі якщо відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову звітність), а також впевненість щодо звітних даних повинні бути підтверджені суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», якщо інше не передбачено законодавством.

У термін до 01 червня року, наступного за звітним, фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі, фінансові компанії - адміністратори, фінансові компанії групи А та групи Б), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг у формі документа на папері:

аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (у разі якщо відповідно до законодавства необхідно складати консолідовану фінансову звітність);

звіт про надання впевненості щодо звітних даних за рік фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансової компанії групи А та групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права та довірчого товариства, при цьому датою подання аудиторського звіту вважається:

у разі подання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг - дата її реєстрації службою діловодства Нацкомфінпослуг;

у разі надходження аудиторського звіту поштою - дата відбитка календарного штемпеля або відмітка про прийняття поштового відправлення оператором поштового зв’язку, що обслуговує відправника.

{Пункт 13 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1635 від 18.09.2018}

IV. Склад звітності лізингодавців

1. Звітність лізингодавця складається на останній день звітного кварталу та містить:

1) титульний аркуш (додаток 17);

2) довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

3) довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 8).

2. Лізингодавці подають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг, починаючи з кварталу, у якому було прийнято рішення Нацкомфінпослуг щодо внесення інформації про лізингодавця до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

{Пункт 2 розділу IV в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1635 від 18.09.2018}

V. Порядок надання звітності

1. Фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі, фінансові компанії - адміністратори, фінансові компанії групи А і групи Б), фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства та лізингодавці подають звітність, передбачену цим Порядком, в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Обов’язковим реквізитом звітності, яка надається до Нацкомфінпослуг, є кваліфікований електронний підпис відповідно до законодавства у сфері електронних довірчих послуг:

для фінансових компаній (у тому числі фінансових компаній - управителів, фінансових компаній - адміністраторів, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансових установ - юридичних осіб публічного права, довірчих товариств - підписи керівника та головного бухгалтера фінансової установи;

для лізингодавців - підписи керівника та головного бухгалтера юридичної особи, у разі відсутності у штаті підприємства головного бухгалтера - два підписи керівника юридичної особи.

Звітність може бути подано у формі документа на папері лише на підставі окремого рішення Нацкомфінпослуг щодо окремої фінансової установи.

{Пункт 1 розділу V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1635 від 18.09.2018}

2. Датою подання звітності є остання дата накладення кваліфікованої електронної позначки часу доданої до останнього кваліфікованого електронного підпису на пакет звітності керівником / головним бухгалтером засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Факт подання звітності підтверджується відправленням пакету звітності із наявними кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера з додаванням кваліфікованої електронної позначки часу в автоматичному режимі програмно-технічними засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

У разі подання звітності з порушенням строків, визначених пунктами 4, 5 розділу II цього Порядку, така звітність вважається поданою несвоєчасно.

У разі виникнення технічної проблеми, пов’язаної з функціонуванням інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формується та подається звітність піднаглядними установами, що унеможливлювала подання звітності та тривала понад одну добу, Нацкомфінпослуг на сайті оприлюднює повідомлення про наявність такої проблеми. Після усунення технічних проблем Нацкомфінпослуг публікує на сайті повідомлення про нормальне функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формується та подається звітність піднаглядними установами, та можливість подання звітності. У такому разі строк подання звітності подовжується на строк тривалості усунення технічної проблеми. Подана відповідно до подовжених строків звітність вважається такою, що відповідає строкам, визначеним пунктами 4, 5 розділу II цього Порядку.

{Пункт 2 розділу V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1635 від 18.09.2018}

3. Форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період.

Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори заповнюють форми звітних даних за місяць у грошовій одиниці України - гривнях. Квартальна та річна звітність надаються у тисячах гривень.

Лізингодавці заповнюють форми звітних даних у тисячах гривень.

Звітні дані мають містити достовірну та повну інформацію про діяльність фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця.

4. Інформація в різних формах звітних даних повинна бути порівнюваною та несуперечливою.

Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства та лізингодавці зобов'язані забезпечити правильність складання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду (року), має відповідати інформації на початок наступного звітного періоду (року) за відповідними рядками.

5. Звітність фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансової компанії групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства та лізингодавця вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», суперечать показникам звітних даних, поданих до Нацкомфінпослуг;

звітність містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних додатках, у тому числі в разі якщо інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками.

{Розділ V доповнено новим пунктом 5 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1635 від 18.09.2018}

6. У разі якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

7. У разі якщо звітність складено та/або подано з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема звітність подано не в повному обсязі, із суперечливими даними, така звітність відповідно до цього Порядку вважається неприйнятою і Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця відповідно до чинного законодавства.

8. У разі самостійного виявлення фінансовою компанією (у тому числі фінансовою компанією - управителем, фінансовою компанією - адміністратором, фінансовими компаніями групи А і групи Б), фінансовою установою - юридичною особою публічного права, довірчим товариством або лізингодавцем помилок, що містяться в раніше поданій звітності, фінансова компанія, фінансова установа - юридична особа публічного права, довірче товариство або лізингодавець мають право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

9. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

Директор департаменту
регулювання та нагляду
за наданням фінансових послуг
фінансовими компаніями
Г. Павленко


Додаток 1
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ


Додаток 2
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність управителя


Додаток 3
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність управителя


Додаток 4
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ


Додаток 5
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 5 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність фінансової компанії - адміністратора


Додаток 6
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 9 розділу ІІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ


Додаток 7
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 9 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг


Додаток 8
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу


Додаток 9
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про укладені та виконані договори факторингу


Додаток 10
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії


Додаток 11
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки


Додаток 12
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту


Додаток 13
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 4 пункту 9 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про обсяги та кількість операцій довірчого товариства


Додаток 14
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 10 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо структури основного капіталу фінансової установи


Додаток 15
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 10 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо активів фінансової установи


Додаток 16
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 10 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про великі ризики фінансової установи


Додаток 17
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями,
фінансовими установами -
юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також
юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 4 пункту 9 розділу ІІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШвгору