Документ z1308-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2015  № 800


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2015 р.
за № 1308/27753

Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженого наказом Міністерства культури України від 26 квітня 2011 року № 30, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за № 687/19425, що додаються.

2. Державному агентству України з питань кіно (П.Ю. Іллєнку) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України


В.А. Кириленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства культури України
12.10.2015  № 800


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2015 р.
за № 1308/27753

ЗМІНИ
до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

1. Пункт 2.1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2.1. Держкіно України в першому та третьому кварталах кожного року розміщує порядок та умови конкурсного відбору на своєму офіційному веб-сайті.

Держкіно України змінює строки чергових конкурсних відборів, а також визначає доцільність проведення чергових або позачергових конкурсних відборів залежно від обсягів бюджетного фінансування на рік.».

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.2 слово «місяця» замінити словами «шести тижнів»;

2) пункт 3.5 викласти у такій редакції:

«3.5. До участі у другому етапі конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами оцінювання членами Експертної комісії, що брали участь в оцінюванні, отримали середню оцінку експертів не менше 3,5 бала.

Середня оцінка обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що отримав кінопроект, на кількість членів Експертної комісії, які здійснили його оцінювання.

Другий етап конкурсного відбору не мають права оцінювати члени Експертної комісії, які не брали участі в оцінюванні першого етапу конкурсного відбору.»;

3) пункт 3.10 викласти у такій редакції:

«3.10. Другий етап конкурсного відбору проводиться у двох групах (національні фільми та фільми спільного виробництва) шляхом презентаційних сесій (презентаційних сесій ігрових фільмів, розрахованих на широку глядацьку аудиторію, авторських фільмів, дитячих та юнацьких, неігрових; дебютних, анімаційних проектів, а також тематичних сесій ігрових, дитячих та юнацьких, неігрових, дебютних, анімаційних кінопроектів із заданої тематики).

У день завершення кожної презентаційної сесії члени Експертної комісії заповнюють висновок експертної оцінки кінопроекту, що претендує на включення до Програми (додаток 6).».

4) пункт 3.11 викласти у такій редакції:

«3.11. Протягом 5 робочих днів після проведення другого етапу конкурсного відбору на підставі експертних висновків секретар Експертної комісії складає протокол, який затверджується Головою Експертної комісії, подається на розгляд Голови Держкіно України та розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно України. Претендувати на включення до Програми можуть ті кінопроекти, які отримали середню оцінку не менше ніж 30 балів.

Середня оцінка обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що отримав кінопроект, на кількість членів Експертної комісії, які здійснили його оцінювання.»;

5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«3.12. Після закінчення конкурсного відбору Держкіно України має право надавати за письмовим запитом авторів або виробників кінопроектів узагальнені висновки Експертної комісії щодо поданого на конкурс кінопроекту без зазначення особистої інформації членів Експертної комісії.».

3. У розділі IV:

1) пункт 4.1 викласти у такій редакції:

«4.1. Виробники кінопроектів, які набрали не менше ніж 30 балів, до включення кінопроекту в Програму надають аудиторський висновок про фінансовий стан виробника та достовірність фінансової звітності на останню дату балансу.»;

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«4.7. Кінопроекти, що включені до Програми, з неї виключаються, якщо протягом трьох років не було укладено договір на виробництво фільму між Держкіно України та Виробником.».

4. Додатки 1, 2, 5, 6 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

Директор
департаменту мистецтв
та навчальних закладівП.М. БілашДодаток 1
до Порядку конкурсного відбору
кінопроектів для формування
Програми виробництва
та розповсюдження
національних фільмів
(пункт 2.2)

ЗАЯВКА
на участь в конкурсному відборіДодаток 2
до Порядку конкурсного відбору
кінопроектів для формування
Програми виробництва
та розповсюдження
національних фільмів
(пункт 2.2)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

№ з/п

Назва документа

Пояснення

I. Презентація проекту-1

1

Синопсис

1 арк.

2

Режисерське бачення

Опис стилю, структури та візуальної презентації фільму (1 арк.)

3

Продюсерське бачення

Презентація, що розкриває актуальність проекту, чому він важливий для продюсера персонально, чому тема проекту є універсальною, який емоційний ефект очікується від аудиторії, як продюсер збирається реалізувати проект на всіх стадіях його виробництва (1 арк.)

4

Маркетингова стратегія

Презентація, що відображає стан розвитку проекту, унікальність проекту, його ринкову привабливість, на яку аудиторію спрямований фільм, які фестивалі, кіноринки та ко-продакшн маркети планується відвідати (1 арк.)

5

Біографія та фільмографія режисера-постановника

1 арк.

6

Біографія та фільмографія продюсера

1 арк.

7

Біографія та фільмографія автора сценарію

1 арк.

8

Кіносценарій:
для ігрового фільму;

Орієнтовний обсяг сценарію із розрахунку:
1 хвилина екранного часу дорівнює 1 сторінці друкованого тексту (шрифт Courier New, розмір 12 пунктів, міжрядковий інтервал одинарний, параметри сторінки: верхнє і нижнє поля – 2 см, ліве поле – 3 см, праве поле – 1,5 см).

для повнометражного анімаційного фільму;

До 45 арк.

для короткометражного анімаційного фільму.

До 10 арк.

Сторіборд для анімаційного фільму.

Послідовність малюнків, які є допоміжним засобом при створенні анімаційного фільму.

Розгорнутий синопсис (трітмент) для неігрового фільму

До 7 арк.

9

Перелік творчого складу знімальної групи (оператор-постановник, художник-постановник, композитор та інші)

За наявності із зазначенням громадянства

10

Орієнтовний календарний план виробництва фільму; місця основних зйомок

Перелік місць, де планується проводити зйомки, фото відібраних місць зйомок (за наявності)

11

Ліміт витрат

У гривнях

12

Підтвердження про згоду інших співвиробників (ко-продюсерів) у разі співвиробництва (ко-продукції)

Листи про наміри, листи підтримки або інші документи, що засвідчують заінтересованість партнерів у співвиробництві, підтвердження джерел і планованих обсягів фінансування кінопроекту, копії документів, що підтверджують фінансування виробництва фільму з інших джерел

13

Копія договору про спільне виробництво

За наявності на дату подання проекту

14

Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку

Рік, вид підтримки, назва аудіовізуального твору, результати дистрибуції та розповсюдження, перелік фестивалів, призів, творчих заходів, інформація про фільм тощо

15

Перелік акторів

За наявності на дату подання проекту (із зазначенням громадянства), фотопроби

16

Календарний план фінансування фільмів за рахунок Державного бюджету України

Період виробництва або етап, термін виробництва, кошторисна вартість періоду або етапу

17

DVD з попередніми фільмами режисера

За наявності на дату подання проекту

II. Додаткові документи-2

1

Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб’єкта продюсерської системи

Копії авторських договорів про створення фільму, а також копії авторських договорів про передачу виключного права на екранізацію (у разі кінематографічного використання літературного першоджерела)

2

Копії реєстраційних документів

Копія статуту;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) для керівника; копія наказу про призначення керівника; копія свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

3

Копії документів, що підтверджують освіту режисера кінопроекту у галузі (для фільму-дебюту)

Копія диплому

__________
-1 Документи подаються у семи друкованих примірниках та двох примірниках на електронних носіях розміром не більше 3 Мбайт (CD-R, CD-RW, DVD, флеш-накопичувачі).
-2 Документи подаються в одному друкованому примірнику.Додаток 5
до Порядку конкурсного відбору
кінопроектів для формування
Програми виробництва
та розповсюдження
національних фільмів
(пункт 3.3)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КІНЕМАТОГРАФІЇ

КАРТКА
експертної оцінки кінопроекту, який претендує на включення до програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

Прізвище експерта:

Назва кінопроекту:

Автор кінопроекту:

Студія-виробник:

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА КІНОПРОЕКТУ

Критерії:

оригінальність ідеї, актуальність теми;

драматургічна якість сценарію;

соціальна важливість проекту.

Експерт оцінює наданий кінопроект за шкалою від 2 до 5 балів. Для оцінок 2, 3 експерт повинен вказати недоліки кінопроекту, при оцінках 4, 5 - зазначити його позитивні складові.

Оцінка (від 2 до 5 балів)


Обов’язкова стисла рецензія експерта (не менше 2 речень)______ ______________ 20__ року

____________________
(підпис)


Додаток 6
до Порядку конкурсного відбору
кінопроектів для формування
Програми виробництва
та розповсюдження
національних фільмів
(пункт 3.10)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ВИСНОВОК
експертної оцінки кінопроекту, що претендує на включення до програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

Прізвище експерта:

Назва кінопроекту:

Тип проекту: ІГРОВИЙ ДЛЯ ШИРОКОЇ АУДИТОРІЇ; ІГРОВИЙ - АВТОРСЬКЕ КІНО; НЕІГРОВИЙ; ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА; ДЕБЮТ; АНІМАЦІЙНИЙ

Автор кінопроекту:

Студія-виробник:

Загальний бюджет проекту:

Орієнтовна сума державної підтримки:

Стислий зміст представленого проекту (не більше 5 рядків)


Кожен критерій оцінюється від 1 до 5 балів.

Зведена таблиця балів

Назва критерію

Кількість балів

1

Оригінальність ідеї, актуальність теми


2

Драматургічна якість сценарію (трітменту), вибір стилю, опис головних героїв, художня правдивість конфліктів та їх вирішення


3

Режисерське бачення. Режисерська експлікація фільму, привабливість режисерського бачення, відповідність режисерського бачення сценарній основі фільму


4

Продюсерське бачення


5

Маркетингова стратегія: ринкова привабливість проекту, розуміння цільової аудиторії, потенціал вітчизняної та міжнародної дистрибуції, перспектива фестивального успіху, наявність домовленості продюсера з дистриб’юторами та телекомпаніями


6

Творчий потенціал: потенціал авторської групи, що заявлена для створення фільму (за умови, що є листи про наміри щодо участі в проекті). Успішний досвід реалізації кінопроектів в минулому основних членів творчої групи, художня якість попередніх робіт


7

Відповідність ліміту витрат та масштабу кінопроекту, доцільність кошторисних витрат, співвідношення «мета - ціна - якість»


8

Наявність інших джерел фінансування. Угоди та листи про наміри можливих партнерів та країн, у тому числі дистриб’юторів та телекомпаній


9

Соціальна важливість проекту, виховний ефект, проголошення духовних, моральних, гуманістичних цінностей, сприяння створенню позитивного іміджу України
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА (не менше 2 речень):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

______ ________________ 20__ р.

____________________
(підпис)вгору