Документ z1310-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.10.2016, підстава - z1296-16

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2013  № 466


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2013 р.
за № 1310/23842

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1400 від 23.08.2016}

Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та форми акта проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

Відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підпункту 4.2.1 підпункту 4.2. пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додається);

форму акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додається).

2. Державному агентству України з туризму та курортів забезпечити:

2.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державного агентства України
з туризму та курортів

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


В.П. Цушко


О.О. ШаповаловаМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
10.07.2013  № 466


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2013 р.
за № 1310/23842

ПОРЯДОК
здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

І. Загальні положення

1.1. Цим Порядком установлюється єдина процедура здійснення контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури від 10 липня 2013 року № 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за № 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про туризм».

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності здійснює орган ліцензування туроператорської діяльності, визначений у пункті 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 798) (далі - орган ліцензування).

ІІ. Організація планових та позапланових перевірок додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

2.1. Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок за місцем провадження такої діяльності або його відокремлених підрозділів.

2.2. Планова перевірка додержання ліцензіатами Ліцензійних умов (далі - планова перевірка) здійснюється з метою контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов.

2.3. Предметом планової перевірки є туроператорська діяльність ліцензіатів на відповідність такої діяльності законодавству, у тому числі вимогам Ліцензійних умов.

2.4. Планові перевірки здійснюються органом ліцензування відповідно до квартальних планів перевірок, що затверджуються наказом органу ліцензування до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Орган ліцензування протягом десяти робочих днів після затвердження наказом плану перевірок надає копії плану та наказу про його затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ліцензування.

Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються органом ліцензування шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації.

2.5. Періодичність проведення планових перевірок визначається органом ліцензування залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності.

Ступінь ризику від здійснення господарської діяльності оцінюється відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року № 25.

2.6. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.7. Посадовій особі органу ліцензування забороняється здійснювати перевірки щодо ліцензіатів, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках.

2.8. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов’язків ліцензіата або органу ліцензування та його посадових осіб, рішення приймається на користь ліцензіата.

2.9. Органи ліцензування та ліцензіати мають право фіксувати процес здійснення планової або позапланової перевірки чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки.

2.10. Планова чи позапланова перевірка повинна здійснюватися у присутності керівника, або його заступника, або уповноваженої особи ліцензіата.

2.11. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу ліцензування під час здійснення перевірки, може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.

Орган ліцензування забезпечує спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

2.12. Повідомлення про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 1 до цього Порядку) надсилається не пізніш як за десять днів до дня проведення планової перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення, телефонограмою або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку.

У разі вручення повідомлення про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов під розписку на другому примірнику цього повідомлення, що залишається в органі ліцензування, керівник чи уповноважена особа проставляє підпис із зазначенням прізвища та ініціалів, дати отримання.

2.13. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

2.14. Позапланові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі - позапланова перевірка) здійснюються органом ліцензування за наявності підстав, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення цих перевірок.

Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, у межах досудового провадження чи з метою контролю виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання.

2.15. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

2.16. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат завчасно не попереджається.

2.17. Для здійснення контролю за виконанням ліцензіатами розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування здійснює позапланові перевірки не пізніше одного місяця після закінчення установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов’язаний подати до органу ліцензування у письмовому вигляді інформацію про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

2.18. Для проведення планових або позапланових перевірок орган ліцензування видає наказ про проведення планової або позапланової перевірки та утворює комісію з проведення планової або позапланової перевірки (далі - комісія), у якому зазначаються найменування ліцензіата, щодо якого здійснюватиметься планова або позапланова перевірка, предмет перевірки, підстави для її проведення та строк проведення такої перевірки.

На підставі наказу про проведення планової або позапланової перевірки за підписом керівника або заступника керівника органу ліцензування оформляється посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 2 до цього Порядку), яке засвідчується печаткою органу ліцензування.

Посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, форму якого наведено у додатку 3 до цього Порядку.

Сторінки журналу обліку посвідчень на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою органу ліцензування.

2.19. Продовження строку проведення планової (позапланової) перевірки не допускається.

ІІІ. Права та обов’язки голови та членів комісії під час проведення планової (позапланової) перевірки

3.1. Голова та члени комісії під час проведення планової (позапланової) перевірки мають право:

отримувати від ліцензіата або уповноваженої особи всю необхідну інформацію щодо дотримання Ліцензійних умов;

доступу до будь-яких приміщень ліцензіата, що використовуються для провадження туроператорської діяльності, для з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з проведенням планової (позапланової) перевірки;

оглядати за участю ліцензіата або уповноваженої особи офісне приміщення та обладнання, що використовуються для провадження туроператорської діяльності;

ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення планової (позапланової) перевірки документами ліцензіата та отримувати завірені ліцензіатом копії документів, витяги з цих документів, дані на комп’ютерних електронних носіях та інші матеріали, що стосуються провадження туроператорської діяльності;

отримувати від ліцензіата та його персоналу письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення планової (позапланової) перевірки.

3.2. Голова та члени комісії під час проведення планової (позапланової) перевірки зобов’язані:

дотримуватися встановлених вимог законодавства щодо збереження конфіденційної та службової інформації;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення планової (позапланової) перевірки;

на будь-якій стадії планової (позапланової) перевірки приймати від ліцензіата або уповноваженої особи подані за їх ініціативою заяви, зауваження, пояснення щодо предмета планової (позапланової) перевірки;

у разі проведення позапланової перевірки ознайомити ліцензіата з підставою її проведення з наданням йому копії посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатом, уповноваженою особою, співробітниками ліцензіата;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей;

ознайомити ліцензіата або уповноважену особу з результатами перевірки в строки, передбачені законом;

надавати ліцензіату або уповноваженій особі консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

IV. Права та обов’язки ліцензіата або уповноваженої особи під час проведення планової (позапланової) перевірки

4.1. Ліцензіат або уповноважена особа під час проведення планової (позапланової) перевірки мають право:

вимагати від комісії додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у членів комісії службових посвідчень і одержувати копію посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

ознайомлюватися з підставою проведення позапланової перевірки з отриманням копії відповідного документа;

бути присутніми під час проведення планової (позапланової) перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

ознайомлюватись та одержувати примірники актів, що оформлюються за результатами проведення перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

не допускати комісію до здійснення планової (позапланової) перевірки в разі: якщо така перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення планових перевірок, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», посадова особа органу ліцензування не надала копії документів, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

залучати третіх осіб, зокрема, громадські організації, з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірок, які мають право бути присутніми під час здійснення перевірки, знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються перевірки, представляти інтереси ліцензіата перед комісією в порядку, встановленому законом, здійснювати інші дії в інтересах ліцензіата у встановленому законом порядку;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії комісії.

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу ліцензування до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

4.2. Ліцензіат або уповноважена особа зобов’язані:

допускати комісію до здійснення перевірки за умови дотримання вимог проведення планової (позапланової) перевірки, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

сприяти роботі комісії, не чинити їй перешкод, забезпечити комісію робочими місцями;

надавати всі необхідні для проведення планової (позапланової) перевірки документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що стосуються предмета такої перевірки, а також забезпечувати умови для її проведення та виконувати інші обов’язки, визначені статтею 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

V. Порядок проведення планової (позапланової) перевірки

5.1. Для проведення планової (позапланової) перевірки голова та члени комісії повинні пред’явити керівнику або уповноваженій особі посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, надати його копію, пред’явити службові посвідчення.

Посадова особа органу ліцензування без посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та службового посвідчення не має права здійснювати перевірку.

Посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності діє лише протягом зазначеного в ньому строку проведення планової (позапланової) перевірки.

5.2. У журналі реєстрації заходів нагляду (контролю) ліцензіата (у разі його наявності) зазначаються строки проведення планової (позапланової) перевірки, мета такої перевірки, посада, прізвище, ініціали голови та членів комісії, які засвідчуються підписом голови комісії.

5.3. Проведення планової перевірки здійснюється комісією в межах переліку питань, визначених розділом ІІ форми акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 за № 1310/23842.

5.4. Під час проведення позапланової перевірки перевіряються лише ті питання, які стали підставою для здійснення позапланової перевірки.

VI. Порядок оформлення результатів планової (позапланової) перевірки

6.1. В останній день перевірки за її результатами за місцезнаходженням ліцензіата комісія складає акт проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (далі - акт перевірки).

Акт перевірки складається у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та членами комісії, а також ліцензіатом або уповноваженою особою.

Один примірник акта перевірки передається ліцензіату або уповноваженій особі, а другий зберігається органом ліцензування, який проводив планову (позапланову) перевірку.

6.2. В акті перевірки зазначається стан додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, а в разі їх порушення - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу Ліцензійних умов.

6.3. Ліцензіат або уповноважена особа вивчає наданий йому акт перевірки, а в разі наявності зауважень вносить їх до акта перевірки, після чого письмово підтверджує факт ознайомлення з актом перевірки й отримання одного примірника такого акта, що засвідчує особистим підписом.

6.4. Ліцензіат або уповноважена особа має право дати пояснення та викласти зауваження щодо результатів планової (позапланової) перевірки як в самому акті перевірки, так і на окремому аркуші паперу, що є невід’ємною частиною такого акта.

6.5. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої особи ознайомлюватися з актом перевірки та (або) його підписувати комісія складає відповідний акт, робить про це запис в акті перевірки, який направляється такому ліцензіату або уповноваженій особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

6.6. Якщо в акті перевірки зазначено порушення, що є підставою для анулювання ліцензії, комісією складається відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» один з таких актів:

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 4 до цього Порядку);

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії (додаток 5 до цього Порядку);

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності (додаток 6 до цього Порядку);

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 7 до цього Порядку);

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (додаток 8 до цього Порядку);

акт про відмову ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки (додаток 9 до цього Порядку).

6.7. Документи, на підставі яких здійснено планову (позапланову) перевірку, складені (отримані) під час проведення такої перевірки та за її результатами, зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.

VII. Підстави для анулювання ліцензії та прийняття рішення про анулювання ліцензії

7.1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії передбачено статтею 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

7.2. Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності складається на підставі акта перевірки.

Повторним порушенням вважається порушення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії Ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення.

7.3. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії, складається на підставі акта перевірки, в якому зафіксовано виявлені факти надання ліцензіатом недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання ліцензії, перелік яких встановлений статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та пунктом 29 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 712).

7.4. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності складається комісією на підставі акта перевірки, в якому зафіксовано факт передачі ліцензії (її копії).

7.5. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності складається комісією на підставі акта перевірки, в якому зафіксовано факт неусунення порушень протягом встановленого у розпорядженні строку на їх усунення, виявлених під час проведення попередньої планової (позапланової) перевірки.

7.6. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності складається на підставі акта перевірки або на підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, у разі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

7.7. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов вважається:

відсутність гарантії банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата;

невідповідність керівника кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами;

відсутність протягом тридцяти календарних днів з дати проведення перевірки у штаті ліцензіата 30 відсотків працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами.

7.8. Акт про відмову ліцензіата в проведенні планової /позапланової перевірки складається комісією в разі:

1) відмови ліцензіата або уповноваженої особи у наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу комісії;

2) створення ліцензіатом або уповноваженою особою перешкод для проведення комісією перевірки (відмова в доступі комісії до службових приміщень (офісу), що використовуються при провадженні туроператорської діяльності);

3) відсутність протягом більше ніж половини строку перевірки керівника ліцензіата або уповноваженої особи.

7.9. Акти, зазначені у статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», складаються в останній день проведення планової (позапланової) перевірки у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та членами комісії.

Ліцензіат або уповноважена особа вивчають наданий їм акт і у разі наявності зауважень вносять їх до акта, після чого письмово підтверджують факт ознайомлення з відповідним актом і отримання одного примірника такого акта з проставлянням підпису в примірнику акта, що залишається в органі ліцензування.

Один примірник акта передається ліцензіату або уповноваженій особі, а другий зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.

VIII. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

8.1. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування, що здійснив перевірку, не пізніше п’яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає у двох примірниках розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності за формою, наведеною у додатку 10 до цього Порядку.

Один примірник розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта надається ліцензіату чи уповноваженій особі для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або уповноваженої особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства залишається в органі ліцензування.

8.2. Видача розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності здійснюється органом ліцензування з обов’язковим запрошенням ліцензіата або уповноваженої особи.

8.3. У разі відсутності ліцензіата або уповноваженої особи під час розгляду результатів перевірки рішення щодо видання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності може прийматися без їх участі.

8.4. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої особи від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності воно направляється не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а на копії такого розпорядження, що залишається в органі ліцензування, проставляються вихідний номер і дата направлення.

8.5. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, зобов’язаний у строк, визначений в цьому розпорядженні, у письмовій формі подати органу ліцензування, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.

IX. Рішення про анулювання ліцензії

9.1. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати виявлення підстав для анулювання ліцензії.

9.2. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов’язковим запрошенням керівника або уповноваженої особи.

9.3. У разі неявки ліцензіата або уповноваженої особи розгляд питання про анулювання ліцензії може здійснюватись без їх участі за наявності підтвердження факту повідомлення ліцензіата.

9.4. Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

9.5. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ліцензіат може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення про анулювання попередньої ліцензії.

9.6. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії, які набирають чинності з дня їх прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії оформлюється наказом органу ліцензування.

9.7. Витяг з рішення про анулювання ліцензії із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття вручається керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата або надсилається за місцезнаходженням ліцензіата рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

X. Оскарження рішень органу ліцензування

10.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради дія зазначеного рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ліцензування.

10.2. Рішення органу ліцензування можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

Директор
Департаменту безпеки


Ю.В. Гержод
Додаток 1
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 2.12)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


Додаток 2
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 2.18)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльностіДодаток 3
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 2.18)

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення планової /позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

№ з/п

Реквізити наказу про створення комісії

Реквізити посвідчення

Найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові керівника

Місцезнаходження ліцензіата

Вид перевірки (планова, позапланова) та строк її проведення

Підстава для проведення перевірки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 6.6)

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


Додаток 5
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 6.6)

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії


Додаток 6
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 6.6)

АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності


Додаток 7
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 6.6)

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


Додаток 8
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 6.6)

АКТ
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


Додаток 9
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 6.6)

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки


Додаток 10
до Порядку здійснення контролю
за додержанням Ліцензійних умов
провадження тур операторської
діяльності
(пункт 8.1)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
10.07.2013  № 465

АКТ
проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльностівгору