Документ z1344-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2017  № 1368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1344/31212

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 № 266», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ступенів бакалавра та магістра НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року.

Міністр

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.10.2017 № 1368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1344/31212

ЗМІНИ
до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів»

1. У наказі:

1) у назві слово «спеціалізацій» у всіх відмінках замінити словом «спеціальностей» у відповідних відмінках;

2) у тексті наказу слова «вищий навчальний заклад» у всіх відмінках замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідних відмінках;

3) у пункті 1 слово «спеціалізацій» у всіх відмінках замінити словом «спеціальностей» у відповідних відмінках;

4) у пункті 2:

у підпункті 2:

слово «спеціалізацій» у всіх відмінках замінити словом «спеціальностей» у відповідних відмінках;

після слів «самого переліку» доповнити словами «, здоров’я людини»;

цифри та слова «227 «Фізична реабілітація»» виключити;

у підпункті 3 слово «фахівцям» замінити словом «особам»;

підпункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4) особам, які здобули вищу освіту за ступенями бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою), відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього наказу присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність (предметну спеціальність), та професійна кваліфікація за спеціальностями (предметною спеціальністю) та/або спеціалізацією (спеціалізаціями), враховуючи, що за предметною спеціальністю 014.15 Середня освіта (природничі науки) присвоюється професійна кваліфікація вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології;

5) підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра (за освітньо-науковою програмою) здійснюється за однією спеціальністю. Таким фахівцям присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність (предметну спеціальність), та професійна кваліфікація за спеціальністю (предметною спеціальністю), враховуючи, що за предметною спеціальністю 014.15 Середня освіта (природничі науки) присвоюється професійна кваліфікація вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології;»;

у підпункті 6 слово «спеціалізацій» у всіх відмінках замінити словом «спеціальностей» у відповідних відмінках;

5) у пункті 3:

перше речення виключити;

слово «спеціалізацій» у всіх відмінках замінити словом «спеціальностей» у відповідних відмінках;

6) пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-9 вважати відповідно пунктами 4-8.

2. У Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення:

1) у заголовку слово «спеціалізацій» у всіх відмінках замінити словом «спеціальностей» у відповідних відмінках;

2) позицію «014.05» після слова «Біологія» доповнити словами «та здоров’я людини»;

3) позицію «014.14 Середня освіта (Здоров’я людини)» виключити;

4) після позиції «014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)» доповнити позицією «014.15 Середня освіта (Природничі науки)».

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шароввгору