Документ z1398-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.06.2019, підстава - z0501-19

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2014  № 1112


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2014 р.
за № 1398/26175

Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 302 від 23.04.2019}

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, пункту 15 Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819, та з метою вдосконалення навчального процесу з функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту в навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС України від 10 липня 2008 року № 514 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання у мережі навчально-методичних установ єдиної системи цивільного захисту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 серпня 2008 року за № 734/15425.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Перший заступник
Міністра освіти і науки України
С. Бочковський


І.Р. Совсун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
21.10.2014  № 1112


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2014 р.
за № 1398/26175

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчального процесу з функціонального навчання

{У тексті Положення слова «академічна година» в усіх відмінках і числах замінено словами «навчальна година» у відповідних відмінках і числах; слова «навчально-методичний центр сфери цивільного захисту» в усіх відмінках і числах замінено словами «навчально-методичний центр» у відповідних відмінках і числах. згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає єдині вимоги до організації навчального процесу з функціонального навчання.

2. Організація навчального процесу з функціонального навчання здійснюється навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту (далі - навчально-методичні центри) та Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту (далі - Інститут) і передбачає провадження ними функціонального навчання з набуття та систематичного оновлення особою спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту без вдосконалення раніше набутих нею компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

До навчально-методичних центрів, які організовують навчальний процес з функціонального навчання, належать навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності і територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, облік яких веде ДСНС.

3. Програма функціонального навчання містить загальні відомості, перелік категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - керівний склад та фахівці), які проходять навчання за програмою, тривалість навчання, його мету, ураховуючи функції, які виконують у сфері цивільного захисту особи керівного складу та фахівці, форми навчального процесу, їх основні завдання та зміст, засоби діагностики результатів навчання, його інформаційно-методичне та матеріально-технічне забезпечення, додатки.

Розподіл категорій осіб керівного складу і фахівців для проходження ними функціонального навчання у навчально-методичних центрах та Інституті здійснює ДСНС.

Програми функціонального навчання розробляються навчально-методичними центрами, Інститутом, погоджуються із відповідними структурними підрозділами з питань цивільного захисту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської міської державних адміністрацій, апарату ДСНС та затверджуються:

керівниками територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту - для потреб органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання;

Головою ДСНС - для потреб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4. На підставі затверджених програм функціонального навчання для конкретизації планування навчального процесу на кожну відокремлену групу слухачів у рамках, визначених програмою функціонального навчання категорій осіб керівного складу та фахівців, які підлягають навчанню, навчально-методичні центри, Інститут складають робочі навчальні програми з функціонального навчання, що містять пояснювальну записку із зазначенням знань та умінь, якими повинні володіти слухачі, тематичний план, зміст навчальних питань тематичного плану, види навчальних занять із зазначенням кількості годин за кожним з них, форми індивідуальної роботи, засоби вхідного, поточного і підсумкового контролю та перелік питань з оцінювання знань, умінь і навичок, навчально-методичну літературу та інформаційні ресурси.

Робочі навчальні програми затверджуються керівниками навчально-методичних центрів, Інституту.

Реалізація робочих навчальних програм з функціонального навчання має забезпечувати вільний доступ кожного слухача до електронних баз даних, бібліотечних фондів, комп’ютерних технологій, навчально-методичної та іншої літератури з питань цивільного захисту на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

{Розділ I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

ІІ. Планування навчального процесу

1. Планування функціонального навчання здійснюється на підставі Плану основних заходів цивільного захисту на поточний рік, що затверджується відповідно розпорядчими актами Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

2. Основними організаційно-методичними документами щодо планування навчального процесу з функціонального навчання є:

1) план комплектування відповідного навчально-методичного центру з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту на відповідний рік (далі - План комплектування) (додаток 1);

2) план роботи відповідного навчально-методичного центру на відповідний рік;

3) план-графік проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях у відповідному році (додаток 2);

{Підпункт 3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

4) графік використання закріпленої за відповідним навчально-методичним центром навчально-матеріальної бази суб’єктів господарювання для проведення практичних занять зі слухачами у відповідному році;

5) план річного навчального навантаження педагогічного складу відповідного навчально-методичного центру на відповідний рік (додаток 3);

6) індивідуальний план роботи викладача на відповідний рік;

{Підпункт 7 пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

7) графік педагогічного контролю навчального процесу з функціонального навчання;

8) розклади занять на кожну навчальну групу слухачів;

9) положення про організацію роботи слухачів з виконання індивідуальних завдань;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 9 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

10) графік консультацій за індивідуальною формою навчання;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 10 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

11) переліки навчально-виробничих робіт для проведення інструкторсько-методичних занять та інструктажів.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 11 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

3. План комплектування визначає конкретну кількість і склад навчальних груп за відповідними категоріями осіб керівного складу та фахівців, строки проходження ними навчального курсу і складається:

{Абзац перший пункту 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

1) Інститутом на підставі надісланих до нього від центральних органів виконавчої влади заявок на функціональне навчання;

2) навчально-методичними центрами на підставі надісланих до них від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій заявок на функціональне навчання.

4. Заявки на функціональне навчання складають підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на підставі потреби у навчанні і надсилають їх до Інституту та навчально-методичних центрів.

5. Потреба у навчанні керівного складу та фахівців визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування з урахуванням відомостей щодо обліку осіб, які зобов’язані проходити функціональне навчання, що ведеться ними, а також середньорічного прогнозу обсягу проходження навчання з питань цивільного захисту, що здійснюється навчально-методичними центрами, Інститутом.

{Розділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

ІІІ. Форми навчального процесу з функціонального навчання

1. Навчальні заняття

1. Класно-групове заняття проводиться у навчальних класах, кабінетах із застосуванням наочних та мультимедійних засобів навчання та поєднує у своїй структурі викладання нового навчального матеріалу, контроль засвоєння і закріплення вивченого матеріалу, спрямування самостійної роботи слухачів.

2. Практичне заняття на закріплених за навчально-методичними центрами, Інститутом навчальних об’єктах проводиться з метою формування у слухачів умінь і навичок роботи з планувальними, обліковими і звітними документами, обладнанням, вимірювальними приладами, спеціальним спорядженням та майном цивільного захисту.

3. Групова вправа проводиться з метою набуття слухачами навичок з організації та планування заходів цивільного захисту, управління силами та їх всебічного забезпечення. На групових вправах слухачі тренуються у виконанні обов’язків за однією посадою. Для проведення групових вправ розробляються навчальні завдання, які охоплюють ведення дій на декількох рівнях та за різних умов обстановки.

4. Інструктивне заняття проводиться на навчальних місцях і майданчиках натурної дільниці із застосуванням спеціальної техніки, механізмів, апаратів, інструментів, приладів тощо та поєднує у своїй структурі показ (демонстрування) із поясненням будови та порядку практичної роботи з натурними зразками, а також детальний розгляд окремих положень організації та проведення заходів цивільного захисту.

5. Консультація є видом навчального заняття, що проводиться у складі навчальної групи, підгрупи з метою надання допомоги слухачам у самостійному вивченні навчального матеріалу або отриманні ними відповідей на конкретні питання чи пояснень певних теоретичних положень або аспектів їх практичного застосування.

6. Основними методами проведення навчальних занять є розповідь, демонстрування, пояснення, обговорення, аналіз конкретних ситуацій, вправа, тренування, практична робота, самостійна робота, опитування.

Інші види та форми проведення навчальних занять можуть обиратися навчально-методичними центрами, Інститутом залежно від специфіки навчального матеріалу та можливостей щодо використання засобів навчання.

7. За рішенням начальника центру або його заступника для осіб з числа керівників територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок заняття проводяться у формі навчальних зборів.

8. З метою наближення навчання до місця розташування замовника можуть організовуватися виїзні заняття. Основними умовами організації виїзних занять є комплектування на місцях нормативної чисельності навчальної групи (10-20 осіб) з однієї або декількох споріднених категорій слухачів та наявність навчально-матеріальної бази, що дає змогу якісно проводити навчальні заняття.

9. Для підготовки керівників та посередників, які призначаються під час проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, навчально-методичні центри проводять інструкторсько-методичні заняття та інструктажі, під час яких відпрацьовуються документи з проведення навчань (тренувань).

2. Індивідуальні завдання

1. Індивідуальне завдання - форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також застосування цих знань на практиці.

2. Індивідуальні завдання виконують слухачі, які вдруге (втретє тощо) проходять функціональне навчання за відповідною категорією осіб керівного складу та фахівців, за умови успішного виконання ними завдань вхідного контролю.

Індивідуальні завдання виконуються слухачами самостійно з консультуванням керівником навчальної групи.

3. Самостійна робота слухачів

1. Самостійна робота слухачів визначається робочою навчальною програмою з функціонального навчання і може складатися з таких видів робіт:

1) вивчення окремих тем або питань робочої навчальної програми, що передбачені для самостійного опрацювання;

2) огляд літературних джерел за наданою проблематикою;

3) виконання індивідуальних завдань;

4) підготовка до групової вправи, підсумкового контролю.

2. Під час самостійної роботи слухачі забезпечуються методичними рекомендаціями, навчальною, фаховою літературою та інформаційними джерелами.

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів мають містити питання (завдання) для проведення самоконтролю.

4. Навчальний матеріал, визначений програмою для засвоєння слухачем у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, що опрацьовувався під час проведення навчальних занять під керівництвом викладача, майстра виробничого навчання.

4. Контрольні заходи

1. Контрольні заходи включають вхідний, поточний, підсумковий та зовнішній контроль.

2. Вхідний тестовий контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості слухачів до виконання функціональних обов’язків з цивільного захисту.

3. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості слухачів до виконання конкретного завдання, роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань слухачів визначаються навчально-методичним центром, Інститутом самостійно.

4. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання слухачів шляхом письмового тестування або захисту ними індивідуальних робіт.

5. Зовнішній контроль результатів функціонального навчання здійснюється під час проведення загальнодержавних, регіональних і місцевих командно-штабних, штабних та спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

ІV. Облік навчальних занять слухачів та виданих їм посвідчень

1. Облік навчальних занять слухачів ведеться у:

1) журналі обліку занять та індивідуальних завдань слухачам.

Журнал обліку занять ведеться на кожну навчальну групу;

2) журналі обліку роботи майстра виробничого навчання за відповідний місяць, рік;

{Підпункт 2 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

3) журнал обліку посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту, виданих слухачам за відповідний рік (додаток 4);

{Підпункт 3 пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

4) журналі обліку роботи завідувача навчально-консультаційного пункту за відповідний рік;

{Підпункт 5 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

5) журнал обліку консультацій у відповідному році;

{Підпункт 5 пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

6) картці персонального обліку слухача (додаток 5).

Картки персонального обліку слухачів ведуться відповідно до вимог, визначених Законом України «Про захист персональних даних», для обліку та аналізу відомостей про стан проходження керівним складом та фахівцями функціонального навчання;

{Абзац другий підпункту 6 пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

7) картки (журнали) обліку занять з практичної підготовки;

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

8) журнал обліку консультацій з практичної підготовки на рік.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим підпунктом 8 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

2. Після успішного закінчення повного курсу навчання за затвердженими в установленому порядку програмами функціонального навчання у сфері цивільного захисту слухачі отримують посвідчення встановленого зразка, що мають єдину наскрізну нумерацію в ДСНС.

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

V. Навчальний час слухача

1. Навчальний час слухача визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для опанування певною робочою навчальною програмою.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

2. Обліковими одиницями навчального часу слухача є:

1) навчальна година, яка є мінімальною обліковою одиницею навчального часу. Тривалість навчальної години становить 45 хвилин. Дві навчальнї години утворюють пару навчальних годин, які без перерви становлять 1 годину 20 хвилин;

{Підпункт 1 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

2) навчальний день, який є складовою частиною навчального часу слухача тривалістю не більше 9 навчальних годин, що включає час для проведення навчальних занять та самостійної роботи слухачів;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Підпункт 3 пункту 2 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

3) навчальний курс, який є завершеним періодом навчання слухача, що закінчується підсумковим контролем. Тривалість навчального курсу визначається програмами навчання.

3. Забороняється відволікати слухачів від участі в навчальних заняттях та контрольних заходах, установлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

VІ. Робочий час викладача

1. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, організаційних та інших трудових обов’язків у поточному навчальному році, які відображаються в індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік.

2. Навчальне навантаження викладача визначається обсягом навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві і виражених в облікових (навчальних) годинах.

3. Обов’язковий обсяг навчального навантаження на одну ставку викладача в межах його робочого часу встановлюється 600 годин на навчальний рік.

Обсяг часу на навчальну, методичну, організаційну та інші види робіт встановлюється навчально-методичними центрами, Інститутом у порядку, передбаченому статутами навчально-методичних центрів, Інституту та колективним договором, з урахуванням рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

{Пункт 3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

4. У випадках виробничої необхідності (заміна тимчасово відсутнього викладача, участь у підготовці та проведенні занять під час навчально-методичних зборів, участь у навчаннях, тренуваннях за планами начальників територіальних підсистем цивільного захисту тощо) викладач може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, у межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин встановлюється навчально-методичним центром і не може перевищувати 1/4  обов’язкового обсягу навчального навантаження.

{Абзац перший пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні викладача вносяться до його індивідуального плану роботи.

Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.

VІІ. Робочий час майстра виробничого навчання

Тривалість робочого часу майстра виробничого навчання міських курсів становить 40 годин на тиждень та визначається обсягом його практично-навчальних, консультаційно-методичних, організаційних та інших трудових обов’язків у поточному році.

{Абзац перший розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

На проведення функціонального навчання та навчальних курсів із спеціальної підготовки майстру виробничого навчання може відводитися не більше 240 годин на один рік.

{Абзац другий розділу VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

Не менше 1/2 загального робочого часу майстер виробничого навчання повинен займатися практично-навчальною роботою.

{Абзац третій розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Абзац четвертий розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Абзац п'ятий розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

Обсяг часу на практично-навчальну, консультаційно-методичну, організаційну та інші види робіт встановлюється навчально-методичними центрами, Інститутом у порядку, передбаченому статутами навчально-методичних центрів, Інституту та колективним договором, з урахуванням рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

{Абзац четвертий розділу VII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Розділ VIII виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх
справ України
полковник міліції

Д.В. ГорбасьДодаток 1
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 2 розділу II)

ПЛАН
комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}


Додаток 2
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 2 розділу ІІ)

ПЛАН-ГРАФІК
проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}


Додаток 3
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 2 розділу II)

ПЛАН
річного навчального навантаження педагогічного

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Додаток 8 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}
Додаток 4
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 1 розділу ІV)

____________________________________________________________
(найменування навчально-методичного центру)

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту, виданих слухачам за 20___ рік

№ з/п

Серія, номер посвідчення

Прізвище, ініціали слухача

Місто (район), місце роботи слухача

Основна посада

Функції з питань цивільного захисту

Дата навчання

Підпис про отримання посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

8

Розпочато ________________ 20___ року

Закінчено  ________________ 20___ року

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Додаток 11 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Додаток 12 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}

{Додаток 13 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}
Додаток 5
до Положення про організацію
навчального процесу
з функціонального навчання
(пункт 1 розділу ІV)

КАРТКА
персонального обліку слухача

_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові слухача)

Суб’єкт господарювання, з якого відряджався слухач на навчання

Основна посада

Найменування навчальної категорії

Терміни навчання

1

2

3

4

5

6Завідувач

_________________________
(найменування територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності)

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____  ____________ 20___ року

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 302 від 23.04.2019}
вгору