Документ z1466-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.02.2016, підстава - z0261-16

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2013  № 567


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2013 р.
за № 1466/23998

Про затвердження Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 39 від 01.02.2016}

Відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками та Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України та підпункту 4.9.67 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженогоУказом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 38 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

В.о. Міністра

К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

В.о. Голови Державної інспекції України
з безпеки на морському та річковому транспорті

Перший заступник Міністра
освіти і науки України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні
С.М. Кондрюк


Б. Нікіфоров


Є.М. Суліма
О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.08.2013  № 567


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2013 р.
за № 1466/23998

ПОЛОЖЕННЯ
про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається процедура присвоєння звань особам командного складу морських суден.

2. Це Положення поширюється на осіб командного складу морських суден (далі - особи командного складу).

3. Це Положення не поширюється на осіб суднової команди морських суден, осіб, які виконують службові обов’язки на суднах, що плавають під військово-морським прапором України, риболовних суднах, прогулянкових яхтах, що не займаються комерційними перевезеннями, і суднах валовою місткістю менше ніж 80 одиниць та/або потужністю головної енергетичної установки менше ніж 55 кВт.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

{Абзац другий пункту 4 розділу І виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

ГМЗЛБ - скорочена назва Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

далеке плавання - плавання за межами вод, визначених для прибережного та малого плавання;

дипломування (Certification) - процедура виконання встановлених міжнародних та національних вимог, необхідних для видачі особі командного складу диплома та підтвердження до нього або іншого документа, який надає право на заняття посади на морських суднах;

диплом (Certificate of Competency) - документ схваленого зразка, яким засвідчується присвоєння звань особам командного складу;

диплом про освіту - документ державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти за певним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та за певною спеціальністю (певним напрямом);

{Абзац шостий пункту 4 розділу І в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) - свідоцтво, яке засвідчує проходження особою командного складу схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою виконання роботи або спеціальних обов’язків на морських суднах. Документальний доказ видається схваленою організацією, установою, закладом, які здійснюють підготовку моряків (схваленим навчально-тренажерним закладом);

{Абзац сьомий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

звання осіб командного складу - кваліфікаційна категорія, яка присвоюється особі залежно від рівня освіти, професійної компетентності, стажу роботи на суднах, підтверджується видачею диплома та надає право такій особі займати посаду або посади на морських суднах, визначені у дипломі та підтвердженні до нього. Звання осіб командного складу не належать до спеціальних;

капітан-механік (змінний капітан-механік, змінний помічник капітана-механіка) - посада капітана (змінного капітана, змінного помічника капітана) на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головної енергетичної установки з правом дистанційного управління двигунами з ходового містка (при якому не вимагається несення вахти в машинному відділенні);

мале плавання - плавання, під час якого судно (у тому числі у разі виконання міжнародних рейсів) віддаляється не більш як на 200 морських миль від порту або місця, в якому пасажири та екіпаж могли б перебувати у безпеці. Відстань між останнім портом заходження в країні, з якої судно вийшло в рейс, та кінцевим портом призначення або дальність зворотного рейсу не повинна перевищувати 600 морських миль. Кінцевий порт призначення - останній порт заходження, з якого судно виходить у зворотний рейс до країни, з якої воно вийшло в рейс;

малотоннажне судно - судно валовою місткістю від 80 до 500 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки від 55 до 750 кВт;

обов’язкові напрями підготовки для дипломування - напрями підготовки, які зазначені в кваліфікаційних вимогах та мінімальних стандартах компетентності осіб командного складу, встановлених Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), та Кодексом з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ), а також національними вимогами, і яким необхідно відповідати особам командного складу для отримання відповідного кваліфікаційного документа з метою роботи на морських суднах на посаді, зазначеній у цьому документі;

оператор ГМЗЛБ - радіоспеціаліст, який має відповідну кваліфікацію і виконує обов'язки згідно з вимогами глави IV Конвенції ПДНВ, забезпечує радіозв'язок і може бути призначений радіооператором, відповідальним за радіозв'язок ГМЗЛБ, відповідно до типу диплома (обмежений чи загальний);

підтвердження до диплома (Endorsement) - документ схваленого зразка, який відповідно до вимог Конвенції ПДНВ видається з метою засвідчення видачі (Issue) або повторного підтвердження (Revalidation) диплома;

прибережне плавання - плавання вздовж берегів з віддаленням від берега на відстань до 20 морських миль;

радіоелектронник ГМЗЛБ - особа командного складу, яка має кваліфікацію згідно з Регламентом радіозв'язку та відповідно до положень глави IV Конвенції ПДНВ, несе відповідальність за радіозв'язок, експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт всього обладнання зв'язку ГМЗЛБ та радіонавігаційного обладнання на судні і може бути призначена радіооператором, відповідальним за радіозв'язок під час лиха у будь-яких морських районах;

сертифікат компетентності, виданий іноземною державою, - документ, виданий особі командного складу морських суден іноземною державою - стороною Конвенції ПДНВ, з якою Україною укладено договір про визнання сертифікатів компетентності (дипломів) моряків цієї країни, в підтвердження компетентності відповідно до вимог глав II, III, IV або глави VII Конвенції ПДНВ;

свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) - свідоцтво встановленого зразка, яке підтверджує кваліфікацію особи командного складу або засвідчує проходження нею схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Свідоцтво фахівця видається капітаном морського порту після проходження підготовки в схваленому навчально-тренажерному закладі та успішного складання іспиту в ДКК;

стаж плавання - час перебування особи в плаванні на судні для виконання покладених на неї обов’язків;

стандарт компетентності - вимоги до професійної підготовки, необхідної для належного виконання функцій на судні відповідно до критеріїв, визначених Кодексом ПДНВ та національними вимогами, які включають в себе вимоги щодо знань, розумінь, умінь та навичок;

судна портового та службово-допоміжного флоту - портові буксири, пасажирські катери, пороми, пожежні буксири і катери, перевантажувачі, лоцманські катери, водолазні боти, патрульні судна, посильні катери, криголами та інші судна, які здійснюють діяльність із забезпечення транспортних суден;

судна технічного флоту - плавучі крани та копри, нафто- та сміттєзбірники, збірники лляльних вод, катери, плавучі майстерні та доки, землесоси та землечерпалки, бункерувальники, плавучі станції енергопостачання, понтони, ґрунтовідвізні шаланди, кабелеукладувачі, водолазні боти, завізники якорів, гідрографічні судна, промірні судна та інші;

суднова команда - особовий склад екіпажу судна (крім капітана і осіб командного складу), обслуговуючий судно. Складається з палубної команди, машинної команди і інших службовців на судні, а також обслуговуючого персоналу;

судноводій-механік (першого, або другого, або третього класу чи малотоннажного судна) - звання, яке надає особі командного складу право поєднувати професію судноводія і механіка та займати відповідну посаду на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту або суднах прибережного плавання с дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головної енергетичної установки, при якому не вимагається несення вахти в машинному відділені. На суднах, не обладнаних дистанційним управлінням з ходового містка і на яких не передбачена робота з поєднанням професій судноводія і суднового механіка, особам, які мають дипломи на звання судноводія-механіка першого, або другого, або третього класу чи малотоннажного судна, дозволяється займати тільки посаду судноводія або механіка;

{Абзац двадцять четвертий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

схвалена морська вища освіта - вища освіта відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобута у схваленому морському вищому навчальному закладі за відповідною спеціальністю (напрямом), що забезпечує досягнення особою стандартів компетентності, встановлених Кодексом з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками, і національними вимогами для зайняття відповідних посад на морських суднах, та засвідчена дипломом про вищу освіту державного зразка;

схвалена обов’язкова підготовка - підготовка, яка є обов’язковою для присвоєння певного звання особи командного складу морського судна або повторного підтвердження диплома чи кваліфікаційного свідоцтва та здобута у схвалених морських вищих навчальних закладах або в схваленому навчально-тренажерному закладі за погодженою центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, програмою, що забезпечує досягнення стандартів компетентності та професіоналізму, встановлених Конвенцією ПДНВ, Кодексом ПДНВ та національними вимогами. Успішне завершення схваленої обов’язкової підготовки засвідчується відповідним документом встановленого зразка (свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) або документальним доказом підготовки (Documentary Evidence));

{Абзац двадцять шостий  пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

схвалений морський вищий навчальний заклад - вищий навчальний заклад, який здійснює освітню діяльність за спеціальностями (напрямами), за якими можуть присвоюватися звання осіб командного складу морських суден, на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України, та застосовує систему стандартів якості відповідно до вимог Конвенції ПДНВ;

{Абзац двадцять сьомий  пункту 4 розділу І в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

схвалений навчально-тренажерний заклад - підприємство, організація або установа, що проводить підготовку моряків та має систему управління якістю у сфері підготовки моряків відповідно до Конвенції ПДНВ, сертифіковану органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю, тренажери (засоби для здійснення підготовки, зазначеної у відповідних навчальних програмах), матеріально-технічну базу, обладнання та засоби практичної демонстрації;

фаховий виробничий стаж - досвід роботи за відповідною спеціальністю (спеціалізацією), що сприяє набуттю особою необхідної кваліфікації, професіоналізму і знань;

шкіпер - особа, яка командує несамохідним судном.

5. Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Конвенції ПДНВ та Кодексі ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, інших актах законодавства з питань морського транспорту.

6. Перелік напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного складу морських суден та рекомендованих напрямів підготовки наведено у додатку 1 до цього Положення.

Перелік напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного складу для роботи на відповідних посадах на суднах, що здійснюють плавання виключно в портових та захищених водах, наведений у додатку 2 до цього Положення.

{Абзац другий пункту 6 розділу І в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

ІІ. Загальні вимоги до присвоєння звань і процедура присвоєння звань особам командного складу морських суден

1. Звання осіб командного складу присвоюються:

громадянам України та громадянам інших держав, які отримали схвалену морську вищу освіту в Україні;

громадянам України та громадянам інших держав, які отримали схвалену морську освіту в схвалених морських навчальних закладах колишнього СРСР, яка надавала право на присвоєння звань особам командного складу морських суден;

громадянам України та громадянам інших держав, які на законних підставах постійно мешкають на території України та які отримали схвалену морську освіту в морських навчальних закладах інших держав, що здійснювали або здійснюють підготовку моряків, за умови визнання в установленому порядку документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав (нострифікація).

2. Особам командного складу можуть присвоюватися такі звання:

судноводіям - капітан далекого плавання, капітан малого плавання, капітан прибережного плавання, штурман далекого плавання, штурман, судноводій-механік першого класу, судноводій-механік другого класу, судноводій-механік третього класу, судноводій малотоннажного судна, судноводій-механік малотоннажного судна;

судновим механікам - механік першого розряду, механік другого розряду, механік третього розряду, механік малотоннажного судна;

судновим електромеханікам - електромеханік першого розряду, електромеханік другого розряду, електромеханік третього розряду;

судновим радіоспеціалістам - радіоелектронник ГМЗЛБ першого класу, радіоелектронник ГМЗЛБ другого класу, радіооператор першого класу, радіооператор другого класу, оператор ГМЗЛБ, оператор-радіотелефоніст;

судновим рефрижераторним механікам - рефрижераторний механік першого класу, рефрижераторний механік другого класу, рефрижераторний механік третього класу.

Звання штурмана малого плавання, яке було присвоєне особі командного складу до прийняття цього Положення, відповідає званню штурмана, яке передбачене цим Положенням.

Особи, яким присвоєно звання капітана далекого плавання або механіка першого розряду, мають право на носіння відповідних нагрудних знаків.

3. Присвоєння або підтвердження звання здійснюється Державною кваліфікаційною комісією (далі - ДКК), яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України у порядку, визначеному Мінінфраструктури України.

4. Особи командного складу, яким присвоєно відповідне звання, можуть займати такі посади:

судноводії - капітана, старшого помічника капітана, другого помічника капітана, вахтового помічника капітана, капітана-механіка, змінного помічника капітана, шкіпера, помічника шкіпера;

суднові механіки - старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка, змінного механіка;

суднові електромеханіки - старшого електромеханіка, другого електромеханіка, електромеханіка;

суднові радіоспеціалісти - радіоелектронника ГМЗЛБ, начальника радіостанції, радіооператора;

суднові рефрижераторні механіки - механіка суднових рефрижераторних установок.

5. Для присвоєння звання особи командного складу кандидат має відповідати таким вимогам:

бути віком не молодше 18 років, а для присвоєння звання капітана - не молодше 20 років;

мати схвалену морську вищу освіту за відповідною спеціальністю (напрямом);

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку, необхідну для присвоєння певного звання;

{Абзац четвертий пункту 5 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

у разі підвищення звання та/або повторного підтвердження диплома пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) в схваленому морському вищому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цього розділу;

{Абзац п'ятий пункту 5 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати необхідний документально підтверджений стаж плавання на суднах та (у разі необхідності) фаховий виробничий стаж;

бути придатними до роботи на морських суднах за станом здоров’я;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, встановлених Кодексом ПДНВ і національними вимогами, необхідних для зайняття посади або посад на морських суднах відповідно до звання, яке присвоюється.

6. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей (спеціалізацій) схваленої морської вищої освіти, за якими можуть присвоюватися відповідні звання осіб командного складу морських суден, визначається на підставі переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах.

У разі зміни або введення нових назв напрямів та спеціальностей (спеціалізацій) або освітньо-кваліфікаційних рівнів схваленої морської вищої освіти необхідно керуватися відповідними зіставленнями спеціальностей (напрямів), що визначаються Міністерством освіти і науки.

Установити, що під час присвоєння звань особам командного складу морських суден:

{Пункт 6 розділу IІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

до осіб, які здобули вищу освіту за ступенем бакалавра, застосовуються норми, передбачені цим Положенням для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

{Пункт 6 розділу IІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

до осіб, які здобули вищу освіту за ступенем магістра, застосовуються норми, передбачені цим Положенням для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

{Пункт 6 розділу IІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

7. Диплом вважається дійсним для зайняття посади чи виконання певних функцій на судні за наявності підтвердження до диплома, що є його невід'ємною частиною, і надає право займати посаду або посади чи виконувати певні обов'язки згідно з вимогами Конвенції ПДНВ та національними вимогами на суднах визначеного типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання.

Підтвердження до диплома видається за результатами підтвердження звання відповідно до пункту 3 цього розділу на строк, що не перевищує п'ять років з дати прийняття рішення ДКК.

8. Після закінчення строку дії підтвердження до диплома особа командного складу для продовження роботи на морських суднах на посаді або посадах, які дає право займати присвоєне цій особі звання, повинна здійснити повторне підтвердження диплома (Revalidation) таким чином:

підтвердити придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

{Абзац третій пункту 8 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 цього розділу;

підтвердити в ДКК відповідність своєї кваліфікації встановленим стандартам.

Успішне повторне підтвердження диплома засвідчується видачею підтвердження до диплома на повторний строк, що не перевищує п’яти років від дати прийняття рішення ДКК.

9. Дипломи (Certificate of Competency) та підтвердження до них і свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) видаються відповідно до вимог Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ та законодавства України.

{Пункт 9 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

10. Випускники схвалених морських вищих навчальних закладів мають право на підтвердження компетентності та присвоєння першого звання особи командного складу безоплатно під час атестації на спільному засіданні екзаменаційної комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК. Присвоєння звання випускникам на спільному засіданні здійснюється за умови виконання випускником на момент проведення спільного засідання всіх вимог щодо відповідної схваленої обов’язкової підготовки, стажу плавання та практичної підготовки.

У разі якщо на момент проведення такого спільного засідання випускник виконав усі вимоги щодо відповідної схваленої обов’язкової підготовки, підтвердив компетентність на спільному засіданні екзаменаційної комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК, але не підтвердив виконання вимог до стажу плавання, це відображається у протоколі засідання ДКК і такому випускнику присвоєння першого звання особи командного складу морських суден здійснюється ДКК протягом 12 місяців після проведення спільного засідання за умови виконання вимог стосовно стажу плавання.

На підставі протоколу засідання ДКК, документів, що засвідчують схвалену морську вищу освіту, схвалену обов’язкову підготовку, стаж плавання та придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я, випускник схваленого вищого морського навчального закладу протягом 12 місяців з дати проведення спільного засідання екзаменаційної комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК має право отримати в установленому порядку диплом та підтвердження до нього.

{Пункт 10 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

11. Особи командного складу морських суден під час підтвердження диплома та присвоєння чергового звання (за винятком підтвердження звання протягом одного року після отримання чергового освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня вищої освіти) у схваленому морському вищому навчальному закладі) повинні пройти підготовку за відповідною програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) у схвалених морських вищих навчальних закладах.

{Абзац перший пункту 11 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Програми післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) повинні враховувати сучасні національні та міжнародні вимоги, які стосуються безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі, охорони та захисту морського середовища, і будь-які вдосконалення відповідного стандарту компетентності, визначеного Кодексом ПДНВ або національними вимогами.

Післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) рефрижераторних механіків, а також персоналу суден портового, службово-допоміжного, технічного флоту, малотоннажних суден не є обов’язковою в разі підтвердження диплома.

{Абзац третій пункту 11 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

12. У разі крайньої необхідності, якщо це не створює небезпеки для людей, майна або довкілля, за поданням судновласника особам командного складу, які мають відповідну кваліфікацію та практичний досвід, у порядку, встановленому Мінінфраструктури України, може бути виданий пільговий дозвіл, який дає право на зайняття посади на категорію вище, ніж це передбачено дипломом та підтвердженням до нього.

13. Інформація про всі видані дипломи, підтвердження до них та інші документи, що засвідчують кваліфікацію та/або професіоналізм, вноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків.

Під час підтвердження кваліфікації в ДКК обов’язково перевіряється дійсність усіх документів моряків в єдиному Державному реєстрі документів моряків.

14. Позбавлення звання та вилучення диплома або свідоцтва фахівця здійснюються за рішенням суду.

III. Загальні вимоги до обчислення стажу плавання на морських суднах при присвоєнні звань особам командного складу морських суден

1. До стажу плавання зараховується плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць і потужністю двигуна більше 55 кВт.

2. Стаж плавання рахується, починаючи з дня прибуття на судно до дня списання з судна включно (при цьому день прибуття та день списання враховуються як цілі дні), помісячно і поденно. Один місяць означає календарний місяць або 30 днів, складених з періодів тривалістю менше одного місяця. При цьому при підрахунку стажу плавання один день плавання означає знаходження моряка на судні впродовж 24 годин, з яких загалом не менше 8 годин ця особа виконує роботу чи обов’язки, що мають відношення до кваліфікації/посади, на яку вона претендує, або несе ходову навігаційну вахту на містку або вахту в машинному відділенні.

3. Загальний стаж плавання на суднах на тій чи іншій посаді визначається як сума місяців та днів стажу плавання на кожному окремому судні (на посаді) згідно із записами в послужній книжці моряка.

Наприклад: стаж плавання на суднах на посаді вахтового помічника капітана складає: на судні «А» - 3 місяці 16 днів, на судні «Б» - 6 місяців 18 днів, на судні «В» - 4 місяці 05 днів. Загальний стаж плавання на посаді вахтового помічника капітана складає - 13 місяців 39 днів, що становить 14 місяців 09 днів.

4. До загального стажу плавання може бути включена міжрейсова стоянка судна до одного місяця, а також час знаходження судна в ремонті, але не більше одного місяця.

5. У разі якщо для дипломування необхідно мати стаж несення ходової вахти на містку (для судноводіїв) або ходової вахти в машинному відділенні (для суднових механіків), під час підрахунку такого стажу за один день несення ходової вахти (на містку або машинному відділенні) зараховується сумарно не менше 8-ми годин несення вахти впродовж кожних послідовних 24-х годин плавання.

6. У разі якщо судно має машинне відділення, що обслуговується періодично безвахтово, під час підрахунку стажу несення вахти кожний день несення вахти в машинному відділенні (24 години) зараховується як виконання обов’язків з несення вахти впродовж трьох послідовних днів.

Наприклад: в період з 01/10 по 09/10 (всього дев’ять послідовних днів) майбутня особа командного складу виконувала впродовж трьох днів (01/10, 04/10 і 07/10) обов’язки з несення вахти під наглядом вахтового механіка у машинному відділенні, що обслуговується періодично безвахтово. Стаж плавання (в тому числі і стаж несення вахти) цій особі за період з 01/10 по 09/10 нараховується в кількості всього 9 днів.

7. Для отримання моряками звань штурмана, механіка третього розряду, електромеханіка третього розряду та рефрижераторного механіка третього класу в послужній книжці моряка повинно бути виділено окремо:

а) в графі «Посада на судні» або в розділі «Для відміток» - кількість місяців з виконанням обов’язків відповідно:

з несення ходової вахти на містку під керівництвом капітана або вахтового помічника;

з несення вахти в машинному відділені під контролем вахтового механіка або старшого механіка та кількість місяців з обслуговування суднових енергетичних установок під контролем вахтового механіка;

обслуговування електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка;

обслуговування суднових рефрижераторних установок під контролем рефрижераторного механіка або вахтового механіка;

б) в графі «Район плавання та порти заходу»:

плавання в межах портових вод або захищених вод;

{Абзац другий підпункту "б" пункту 7 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

прибережне плавання;

мале плавання;

далеке плавання.

8. Час знаходження в далекому, малому або прибережному плаванні обчислюється з моменту виходу морського судна, яке здійснює відповідно далеке, мале або прибережне плавання, з порту відправлення до моменту приходу в порт призначення.

9. Для суден змішаного (ріка-море) плавання час знаходження в далекому, малому або прибережному плаванні обчислюється з моменту виходу судна з останнього річкового (морського) порту навантаження (вивантаження) до приходу в перший річковий (морський) порт вивантаження (навантаження).

10. Плавання на суднах у межах акваторій морських портів, у захищених водах, а також плавання внутрішніми водними шляхами до 30 діб між виходами в море, перед першим виходом в море та після останнього приходу з моря для судноводіїв може бути зараховано тільки для підтвердження кваліфікації штурмана, капітана прибережного плавання, судноводія малотоннажного судна, судноводія-механіка малотоннажного судна, судноводія-механіка першого, другого та третього класів.

{Пункт 10 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

11. Для присвоєння звань механіка третього розряду та електромеханіка третього розряду випускникам схвалених вищих морських навчальних закладів, які розпочали навчання до 01 липня 2013 року за схваленими програмами морської вищої освіти, якими передбачені вимоги щодо стажу плавання або виробничої практики інші, ніж вимоги, передбачені цим Положенням, відповідно до пункту 1 Правила І/15 Конвенції ПДНВ застосовуються вимоги щодо стажу плавання та виробничої практики, які діяли на час початку такого навчання.

Особам, визначеним в абзаці першому цього пункту, підтвердження до диплома видається на строк, що закінчується не пізніше 31 грудня 2016 року. Після закінчення строку дії підтвердження до диплома для продовження роботи на морських суднах на посаді або посадах, які дають право займати присвоєні звання, такі особи повинні здійснити повторне підтвердження диплома відповідно до пункту 8 розділу ІІ цього Положення.

{Розділ IIІ доповнено новим пунктом 11 згдіно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

IV. Вимоги щодо присвоєння певних звань осіб командного складу морських суден

1. Особам, які претендують на присвоєння звання судноводіїв, необхідно відповідати таким вимогам:

1) для присвоєння звання штурмана та отримання права на зайняття посади вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/1 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/1 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання на морських суднах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців як частини схваленої програми підготовки на судні, що відповідає вимогам розділу А-II/1 Кодексу ПДНВ та документально підтверджена у відповідній книзі реєстрації підготовки (Training Record Book) (в іншому випадку стаж плавання на морських суднах повинен становити не менше тридцяти шести місяців), з виконанням протягом зазначеного стажу плавання обов'язків з несення вахти на ходовому містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана не менш як шість місяців на морських самохідних суднах валовою місткістю 500 одиниць та більше;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

відповідати стандартам компетентності, визначеним у пункті 2 розділу A-VI/1, пунктах 1-4 розділу A-VI/2, пунктах 1-4 розділу A-VI/3 та у пунктах 1-3 розділу A-VI/4 Кодексу ПДНВ;

мати диплом оператора ГМЗЛБ (обмежений або загальний);

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/1 Кодексу ПДНВ та національними вимогами.

До стажу плавання, передбаченого для присвоєння звання штурман, може бути зараховано (але сумарно не більше шести місяців) плавання у складі палубної команди:

на риболовних суднах;

на суднах, що плавають в межах акваторій морських портів, в захищених водах та в прибережному плаванні, і плавання до 30 діб внутрішніми водними шляхами;

{Абзац десятий підпункту 1 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

на річкових суднах (суднах змішаного (ріка-море) плавання) під час проведення першої практики під керівництвом кваліфікованого керівника практики у разі виконання програми практики та документального підтвердження відповідними записами в схваленій книзі реєстрації підготовки - не більше двох місяців.

До стажу плавання не зараховуються:

робота на маячних суднах;

робота на бурових установках;

плавання на спортивних суднах;

плавання на суднах валовою місткістю до 80 одиниць;

робота на посаді лоцмана;

2) для присвоєння звання штурмана далекого плавання та отримання права на зайняття посади старшого помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, у повному обсязі передбаченому для старшого помічника капітана для суден валовою місткістю 3000 одиниць або більше, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше вісімнадцяти місяців з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні, з яких не менш як шість місяців на посаді другого помічника капітана в далекому плаванні;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом штурмана або сертифікат компетентності вахтового чи старшого помічника капітана, виданий іноземною державою;

мати диплом оператора ГМЗЛБ (загальний);

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

3) для присвоєння звання капітана прибережного плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю менше ніж 500 одиниць у прибережному плаванні відповідно до Правила II/3 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання на морських суднах не менше двадцяти чотирьох місяців у будь-якому плаванні з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах, з яких не менш як дванадцять місяців на посаді старшого помічника капітана в будь-якому плаванні;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом штурмана або сертифікат компетентності вахтового чи старшого помічника капітана, виданий іноземною державою;

мати диплом оператора ГМЗЛБ (обмежений або загальний);

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених у розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ, та національних вимог.

Капітан морського судна валовою місткістю менше ніж 500 одиниць, не зайнятого в прибережному плаванні, повинен мати диплом капітана малого плавання або капітана далекого плавання з правом зайняття посади на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше;

4) для присвоєння звання капітана малого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому плаванні відповідно до Правила II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше двадцяти чотирьох місяців з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому або далекому плаванні, з яких не менш як дванадцять місяців на посаді старшого помічника капітана в малому або далекому плаванні;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом штурмана з правом зайняття посади старшого помічника капітана на морських суднах в малому плаванні, або диплом штурмана далекого плавання, або сертифікат компетентності старшого помічника капітана чи капітана, виданий іноземною державою;

мати диплом оператора ГМЗЛБ (загальний);

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, національних вимог.

Звання капітана малого плавання може бути додатково присвоєне особам, яким присвоєне звання штурмана далекого плавання;

5) для присвоєння звання капітана далекого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, у повному обсязі передбаченому для старшого помічника капітана для суден валовою місткістю 3000 одиниць або більше, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше вісімнадцяти місяців на посаді старшого помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

{Абзац четвертий підпункту 5 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом штурмана далекого плавання або сертифікат компетентності старшого помічника капітана чи капітана, виданий іноземною державою, з якою Україна підписала договір про визнання сертифікатів компетентності (дипломів) моряків цієї держави;

мати диплом оператора ГМЗЛБ (загальний);

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, національних вимог;

6) для присвоєння звання судноводія малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному національними вимогами;

мати документально підтверджений стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць у складі суднової команди не менше дванадцяти місяців, у тому числі виконуючи обов’язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше шести місяців;

{Абзац четвертий підпункту 6 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

{Абзац четвертий підпункту 6 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом оператора-радіотелефоніста або оператора ГМЗЛБ (загальний або обмежений) відповідно до району плавання судна;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності в обсязі програми підготовки, визначених національними вимогами;

7) для присвоєння звання судноводія-механіка малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями «Судноводіння» та/або «Експлуатація суднових енергетичних установок» і відповідати стандарту компетентності, визначеному національними вимогами;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше дванадцяти місяців плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць, у тому числі виконуючи обов’язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше шести місяців, та стаж плавання у складі машинної команди самохідних суден валовою місткістю більше 80 одиниць з потужністю головної енергетичної установки більше 55 кВт не менше шести місяців;

{Абзац четвертий підпункту 7 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

{Абзац четвертий підпункту 7 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом оператора-радіотелефоніста або оператора ГМЗЛБ (загальний або обмежений) відповідно до району плавання судна;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності в обсязі програми підготовки, визначених національними вимогами;

8) для присвоєння звання судноводія-механіка третього класу відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену вищу морську освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за схваленою програмою, яка передбачає навчання за суміщенням спеціальностей «Судноводіння» та «Експлуатація суднових енергетичних установок», і відповідати стандарту компетентності, визначеному національними вимогами;вгору