Документ z1520-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2013  № 966


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2013 р.
за № 1520/24052

Про затвердження Положення про аукціонний комітет з реалізації матеріальних цінностей державного резерву

На виконання Закону України "Про державний матеріальний резерв" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1078 "Про затвердження Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву" (із змінами), з метою забезпечення належного функціонування аукціонного комітету з реалізації матеріальних цінностей державного резерву НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про аукціонний комітет з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з державного матеріального резерву від 09 грудня 2010 року № 439 "Про затвердження Положення про аукціонний комітет з реалізації матеріальних цінностей державного резерву", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1390/18685.

3. Департаменту економіки оборони та безпеки (Неботов П. Г.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного агентства резерву України Косіченка М. П.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


І.М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного агентства
резерву України

В.о. Міністра фінансів УкраїниМ.П. Косіченко

А.І. Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.08.2013  № 966


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2013 р.
за № 1520/24052

ПОЛОЖЕННЯ
про аукціонний комітет з реалізації матеріальних цінностей державного резерву

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади діяльності аукціонного комітету з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного (далі - комітет), а також права та обов’язки його членів.

1.2. Метою створення комітету є організація та проведення аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного, на підставі актів Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" (далі - матеріальні цінності).

1.3. Аукціон проводиться відповідно до вимог пунктів 18-22 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1078 (далі - Порядок реалізації).

1.4. Засідання комітету проводяться в разі потреби.

1.5. У своїй роботі комітет керується Законом України "Про державний матеріальний резерв", Порядком реалізації, іншими нормативно-правовими актами з питань реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі цим Положенням.

II. Порядок створення та організація діяльності комітету

2.1. Комітет очолює Голова Держрезерву або його заступник.

2.2. Персональний склад комітету затверджується наказом Держрезерву. До складу комітету входять не менше семи представників, з яких не менше двох представників Мінекономрозвитку та одного представника Мінфіну, решта - представники Держрезерву.

2.3. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два робочих дні до засідання.

2.4. Засідання комітету вважається правоможним у разі присутності на ньому не менше двох третин його складу.

2.5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комітету є вирішальним.

2.6. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується Головою та всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

2.7. У разі відмови члена комітету підписати протокол про це вказується в протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення аукціонів з реалізації матеріальних цінностей. У процесі своєї роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

розгляд заявок;

проведення аукціонів;

визначення переможців аукціонів;

інші функції, передбачені Порядком реалізації.

IV. Права та обов’язки членів комітету

4.1. Члени комітету мають право:

виносити питання на розгляд комітету;

за наявності підстав, що передбачені умовами аукціону або законодавством України, відхиляти заявки суб’єктів господарювання;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо проведення аукціону;

одержувати від структурних підрозділів Держрезерву інформацію, необхідну для проведення аукціону;

за наявності підстав визнавати аукціон таким, що не відбувся.

4.2. Члени комітету зобов’язані:

брати участь у засіданні комітету особисто;

проводити аукціони відповідно до вимог законодавства у сфері державного матеріального резерву;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників аукціону, що беруть у ньому участь, об’єктивний та неупереджений відбір переможця;

забезпечувати безперешкодний допуск уповноважених представників суб’єктів господарювання до участі в аукціоні.

4.3. Голова комітету:

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату та місце проведення засідань комітету;

організовує роботу комітету;

веде засідання комітету;

пропонує порядок денний засідання комітету;

призначає секретаря комітету.

4.4. Секретар забезпечує підписання зі сторони комітету актів приймання-передавання заявок, що були надані суб’єктами господарювання особисто, та ведення реєстру заявок, оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням Голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує додержання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами.

4.5. За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує член комітету (представник Держрезерву), визначений Головою комітету.

4.6. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законодавства.

4.7. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що міститься в оголошенні про проведення аукціону та розміщується в газеті "Урядовий кур’єр" і на офійційному веб-сайті Держрезерву.

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


П.Г. Неботоввгору