Документ z1531-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.05.2017, підстава - 169-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2011 N 826
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за N 1531/20269

Про затвердження Положення про організацію
та здійснення державного гірничого нагляду,
державного нагляду (контролю) у сфері
промислової безпеки та охорони праці в системі
Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми
Акта перевірки суб'єкта господарювання
(виробничого об'єкта)
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 169-р ( 169-2017-р ) від 10.03.2017 }

Відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці N 81
1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі
( 993_036 ), ратифікованої Законом України від 08.09.2004
N 1985-IV ( 1985-15 ), та N 129 1969 року про інспекцію праці в
сільському господарстві ( 993_114 ), ратифікованої Законом України
від 08.09.2004 N 1986-IV ( 1986-15 ), Законів України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних
ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від
06.04.2011 N 402 ( 402/2011 ), Положення про Державну службу
гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого
Указом Президента України від 06.04.2011 N 408 ( 408/2011 ),
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 413
( 413-2009-п ) "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері
промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" та з
метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду
органами Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки
України. Н А К А З У Ю:

{ Пункт 1 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 169-р
( 169-2017-р ) від 10.03.2017 }

2. Затвердити уніфіковану форму Акта перевірки суб'єкта
господарювання (виробничого об'єкта), що додається.
3. Визнати такими, що втратили чинність, такі накази: Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
30.12.94 N 133 ( z0003-95 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень
нормативних актів про охорону праці", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 05.01.95 за N 3/539; Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
30.03.2004 N 92 ( z1074-04 ) "Про затвердження Положення про
порядок організації державного нагляду за охороною праці та
гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за
N 1074/9673; Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 05.11.2010 N 228 ( z0134-11,
z0135-11 ) "Про затвердження уніфікованих форм актів планових
перевірок суб'єктів господарювання і їх виробничих об'єктів",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.01.2011 за
N 134/18872.
4. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки
України (Хохотва О.І.):
4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4.2. Розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду
України після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України.
4.3. Забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової
інформації після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України
Хохотву О.І.
6. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його
офіційного опублікування.
Міністр В.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України А.М.Близнюк
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України Р.О.Моісеєнко
Заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань С.М.Кондрюк
Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко

{ Положення про організацію та здійснення державного
гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері
промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду
України скасовано на підставі Розпорядження КМ N 169-р
( 169-2017-р ) від 10.03.2017 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
надзвичайних ситуацій
України
11.08.2011 N 826
(Державний
Герб
України)
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76,
факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони
територіального органу Держгірпромнагляду України,
що здійснює перевірку)
"__" __________ 20___ року N _____ _________________________________________________________________

АКТ
перевірки суб'єкта господарювання
(виробничого об'єкта)

від "__" _________ 20__ року N _____
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код
основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
_________________________________________________________________
(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)
Перевірено дотримання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки,
безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним
вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і
переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити), _________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи - підприємця))
в частині _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)
I. Загальна інформація щодо здійснюваної
та раніше здійснених перевірок
---------------------------------------------------------------------------- | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки |Тип здійснюваної | | | перевірки | |--------------------------------------------------------+-----------------| | ------- ------- ------------- ------------- |---- | |Наказ від | | | | | | | | | | | N | | | | | || | планова | | -------.-------.------------- ------------- |---- | | | | | |---- | |Направлення на перевірку || | позапланова | | |---- | | ------------- ------- ------- ------------- | | |N | | | | | від | | | | | | | | | | | | | | ------------- -------.-------.------------- | | ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------------+---------------------------------------| |-------|------- |-------------|------- |-------|------- |-------------|------- | || | ||| | | || | | | ||| | | || | ||| | | || | | | ||| | | | |-------|------- |-------------|------- |-------|------- |-------------|------- | |-------+--------+-------------+--------+-------+--------+-------------+--------| | число | місяць | рік | година | число | місяць | рік | година | ---------------------------------------------------------------------------------
II. Особи, що беруть участь у перевірці
Посадові особи Держгірпромнагляду України ___________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
Посадові особи інших підприємств, установ та організацій ____ _________________________________________________________________
(найменування установ (організацій), посади,
прізвища, імена та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання,
треті особи _____________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________
III. Дані щодо останніх проведених перевірок
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |--------------------------------------------------+--------------------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |--------------------------------------------------+--------------------------------------------------| |---- ------- ------- -------------|---- ------- ------- -------------| || | була у період з | | | | | | | | | | ||| | була у період з | | | | | | | | | | || |---- -------.-------.-------------|---- -------.-------.-------------| | ------- ------- -------------| ------- ------- -------------| | по | | | | | | | | | | || по | | | | | | | | | | || | -------.-------.-------------| -------.-------.-------------| | ------- ------- ------------- | ------- ------- ------------- | |Акт перевірки від | | | | | | | | | | | |Акт перевірки від | | | | | | | | | | | | | -------.-------.------------- | -------.-------.------------- | | ------------- | ------------- | |N | | | | | |N | | | | | | | ------------- | ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаткова інформація до перевірки*
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
IV. Перелік питань для здійснення
планових заходів державного нагляду у сфері
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
---------------------------------------------------------------------------- | N | Питання з безпеки та охорони |Так|Ні|НВ|НП|Нормативне обґрунтування| |з/п |праці, що підлягають перевірці | | | | | | |----+---------------------------------------------------------------------| | 1 | Загальні питання | |----+---------------------------------------------------------------------| |1.1 |Діяльність суб'єкта | | | | | стаття 13 ЗУ N 2694 | | |господарювання, його фактична | | | | | | | |структура та дані щодо | | | | | | | |структурних підрозділів | | | | | | | |установчим і реєстраційним | | | | | | | |документам відповідають | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.2 |Система управління охороною | | | | |частина друга статті 13 | | |праці впроваджена та функціонує| | | | | ЗУ N 2694 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.3 |Служба охорони праці | | | | |частина друга статті 13 | | |(призначені посадові особи), | | | | | ЗУ N 2694 | | |яка забезпечує вирішення | | | | | | | |конкретних питань охорони | | | | | | | |праці, наявна | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.4 |Служба охорони праці функціонує| | | | | стаття 15 ЗУ N 2694 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.5 |Інші служби технічної підтримки| | | | |статті 13, 15 ЗУ N 2694 | | |виробництва (якщо це визначено | | | | | | | |відповідними нормативно- | | | | | | | |правовими актами з охорони | | | | | | | |праці) функціонують, | | | | | | | |відповідальних за безпечне | | | | | | | |виконання робіт та | | | | | | | |експлуатацію обладнання | | | | | | | |призначено | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.6 |Положення, інструкції та інші | | | | | абзац дев'ятий частини | | |акти з охорони праці, що діють | | | | | другої статті 13 | | |у межах підприємства та | | | | | ЗУ N 2694 | | |встановлюють правила виконання | | | | | | | |робіт і поведінки працівників | | | | | | | |на території підприємства, у | | | | | | | |виробничих приміщеннях, на | | | | | | | |будівельних майданчиках, | | | | | | | |робочих місцях відповідно до | | | | | | | |нормативно-правових актів з | | | | | | | |охорони праці, розроблені у | | | | | | | |встановленому порядку та наявні| | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.7 |Проведення навчань та перевірки| | | | | стаття 18 ЗУ N 2694 | | |знань з охорони праці | | | | | | | |працівників та спеціалістів з | | | | | | | |охорони праці проводяться та | | | | | | | |відповідають вимогам чинних | | | | | | | |нормативно-правових актів | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.8 |Освіта керівного складу, а | | | | | стаття 13 ЗУ N 2694; | | |також займані працівниками | | | | | стаття 40 ЗУ N 1127; | | |посади кваліфікаційним вимогам,| | | | | стаття 18 ЗУ N 2288; | | |зазначеним у нормативно- | | | | | стаття 22 КУ N 322 | | |правових актах з охорони праці,| | | | | | | |відповідають | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.9 |Контроль за роботою служби | | | | |частина друга статті 13 | | |охорони праці (спеціально | | | | | ЗУ N 2694 | | |призначених посадових осіб), | | | | | | | |яка забезпечує вирішення | | | | | | | |конкретних питань охорони праці| | | | | | | |роботодавцем, здійснюється | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.10|Розмір витрат на охорону праці | | | | |частина третя статті 19 | | |становить не менше 0,5 відсотка| | | | | ЗУ N 2694 | | |від фонду оплати праці за | | | | | | | |попередній рік | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.11|Комплексні заходи для | | | | | абзац третій частини | | |досягнення встановлених | | | | | другої статті 13 | | |нормативів та підвищення | | | | | ЗУ N 2694, | | |існуючого рівня охорони праці | | | | | статті 25, 27, 28 | | |розроблені та реалізуються | | | | | ЗУ N 1127 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.12|Аудит охорони праці, оцінки | | | | | стаття 13 ЗУ N 2694 | | |технічного стану виробничого | | | | | | | |обладнання та устатковання, | | | | | | | |вжиття заходів щодо усунення | | | | | | | |небезпечних для здоров'я | | | | | | | |виробничих факторів проводяться| | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.13|Нещасні випадки та аварії | | | | | стаття 22 ЗУ N 2694; | | |розслідуються в повному обсязі | | | | | ПКМУ від 25.08.2004 | | |правильно та своєчасно | | | | | N 1112 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.14|Облік нещасних випадків | | | | | стаття 22 ЗУ N 2694; | | |ведеться | | | | | ПКМУ від 25.08.2004 | | | | | | | | N 1112 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.15|Облік аварій ведеться | | | | | стаття 22 ЗУ N 2694; | | | | | | | | ПКМУ від 25.08.2004 | | | | | | | | N 1112 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.16|Причини, що призводять до | | | | | стаття 13 ЗУ N 2694; | | |нещасних випадків, усуваються | | | | | ПКМУ від 25.08.2004 | | |своєчасно | | | | | N 1112 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.17|Заходи, визначені комісіями за | | | | | стаття 13 ЗУ N 2694; | | |підсумками розслідування причин| | | | | ПКМУ від 25.08.2004 | | |нещасних випадків, здійснюються| | | | | N 1112 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.18|Документи дозвільного | | | | | стаття 21 ЗУ N 2694; | | |характеру, необхідність | | | | |статті 19, 24 ЗУ N 1127 | | |одержання яких передбачена | | | | | ПКМУ від 15.10.2003 | | |законами, наявні | | | | | N 1631 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.19|Фактичний стан виробництва | | | | | стаття 21 ЗУ N 2694; | | |вимогам нормативно-правових | | | | |статті 19, 24 ЗУ N 1127 | | |актів з охорони праці, що | | | | | | | |охоплюються умовами дозволу, | | | | | | | |відповідає | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.20|Ідентифікація об'єктів | | | | | стаття 9 ЗУ N 2245, | | |підвищеної небезпеки суб'єктів | | | | | пункт 3 Порядку | | |господарювання проведена | | | | |ідентифікації та обліку | | | | | | | | об'єктів підвищеної | | | | | | | | небезпеки ПКМУ від | | | | | | | | 11.07.2002 N 956 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.21|Декларування безпеки об'єктів | | | | | стаття 10 ЗУ N 2245; | | |підвищеної небезпеки (у разі | | | | | пункт 3 Порядку | | |необхідності) проведено | | | | |ідентифікації та обліку | | | | | | | | об'єктів підвищеної | | | | | | | | небезпеки ПКМУ від | | | | | | | | 11.07.2002 N 956 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.22|План ліквідації аварій (план | | | | | стаття 11 ЗУ N 2245; | | |локалізації і ліквідації | | | | | статті 25, 27, 28 | | |аварійних ситуацій та аварій) | | | | | ЗУ N 1127 | | |наявний | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.23|План ліквідації аварій (план | | | | | стаття 11 ЗУ N 2245 | | |локалізації і ліквідації | | | | | статті 25, 27, 28 | | |аварійних ситуацій та аварій) | | | | | ЗУ N 1127 | | |розроблено та погоджено | | | | | | | |відповідно до чинних | | | | | | | |нормативно-правових актів, він | | | | | | | |містить необхідні розділи | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.24|Заходи, спрямовані на | | | | | стаття 8 ЗУ N 2245, | | |недопущення аварій на | | | | | стаття 30 ЗУ N 1127 | | |виробництві, їх обмеження та | | | | | | | |ліквідацію, рятування людей | | | | | | | |(якщо це визначено відповідними| | | | | | | |нормативно-правовими актами з | | | | | | | |охорони праці), здійснюються в | | | | | | | |повному обсязі | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.25|Добровільні допоміжні | | | | | стаття 29 ЗУ N 1127 | | |гірничорятувальні команди | | | | | | | |(станції, служби) до | | | | | | | |локалізації та ліквідації | | | | | | | |аварій готові | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.26|Працівники суб'єктів | | | | | стаття 8 ЗУ N 2694 | | |господарювання засобами | | | | | | | |індивідуального і колективного | | | | | | | |захисту та спецодягом | | | | | | | |забезпечені | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.27|Засоби індивідуального і | | | | | стаття 8 ЗУ N 2694; | | |колективного захисту | | | | | ПКМУ від 27.08.2008 | | |утримуються та застосовуються | | | | | N 761 | | |відповідно до встановлених | | | | | | | |вимог | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |1.28|Виробничі будівлі, споруди, | | | | | стаття 21 ЗУ N 2694 | | |машини, механізми, | | | | | | | |устаткування, транспортні | | | | | | | |засоби, технологічні процеси | | | | | | | |вимогам нормативно-правових | | | | | | | |актів з охорони праці | | | | | | | |відповідають | | | | | | |----+---------------------------------------------------------------------| | 2 | Безпечне виконання робіт | |----+---------------------------------------------------------------------| | 2.1|Необхідна проектна та технічна | | | | | стаття 21 ЗУ N 2694, | | |документація наявна | | | | |статті 19, 24 ЗУ N 1127 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 2.2|Спеціальні заходи з безпечного | | | | | стаття 21 ЗУ N 2694, | | |виконання робіт (якщо це | | | | | статті 18, 19, 24 | | |визначено відповідними | | | | | ЗУ N 1127 | | |нормативно-правовими актами з | | | | | | | |охорони праці) розроблено | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 2.3|Технологічні процеси | | | | | стаття 21 ЗУ N 2694, | | |відповідають проектам | | | | |статті 19, 24 ЗУ N 1127 | | |(паспортам) на проведення робіт| | | | | | | |(будівництва, експлуатації, | | | | | | | |ліквідації, реконструкції | | | | | | | |тощо) | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 2.4|Вимоги правил безпеки, | | | | |статті 13, 14 ЗУ N 2694,| | |інструкцій з безпечного | | | | | стаття 26 ЗУ N 1127 | | |ведення робіт, будівельних норм| | | | | | | |і правил, правил технічної | | | | | | | |експлуатації, графіків планово-| | | | | | | |попереджувальних ремонтів, | | | | | | | |інших галузевих норм і правил, | | | | | | | |технологій дотримуються | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 2.5|Безпечні параметри процесу | | | | |статті 13, 14 ЗУ N 2694 | | |виробництва, передбачені | | | | | | | |технологічними регламентами та | | | | | | | |інструкціями, дотримуються | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 2.6|Порядок прийому до експлуатації| | | | | стаття 21 ЗУ N 2694 | | |технологічного обладнання після| | | | | | | |монтажу і капітального ремонту | | | | | | | |дотримується | | | | | | |----+---------------------------------------------------------------------| | 3 | Безпечна експлуатація об'єктів, устатковання, машин та механізмів | |----+---------------------------------------------------------------------| | 3.1|Контроль роботодавцем за | | | | | стаття 13 ЗУ N 2694 | | |додержанням працівниками правил| | | | | | | |безпеки під час експлуатації | | | | | | | |засобів виробництва та | | | | | | | |проведення робіт здійснюється | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 3.2|Технологічне обладнання, | | | | | статті 13, 14, 21 | | |машини, механізми, | | | | | ЗУ N 2694 | | |устатковання, в тому числі | | | | | | | |інженерні мережі, контрольно- | | | | | | | |вимірювальні прилади, засоби | | | | | | | |автоматичного попередження та | | | | | | | |локалізації аварій, а також | | | | | | | |інші засоби протиаварійного | | | | | | | |захисту, які забезпечують | | | | | | | |безпеку виробництва, правилам | | | | | | | |безпеки відповідають та | | | | | | | |експлуатуються правильно | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 3.3|Висновки експертизи щодо | | | | | стаття 21 ЗУ N 2694; | | |відповідності обладнання, | | | | | ПКМУ від 15.10.2003 | | |виготовленого за кордоном, | | | | | N 1631 | | |вимогам нормативно-правових | | | | | | | |актів з охорони праці, чинним в| | | | | | | |Україні, наявні | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 3.4|Машини, механізми, устатковання| | | | |статті 13, 21 ЗУ N 2694;| | |та інструмент, що | | | | | стаття 20 ЗУ N 1127; | | |використовуються, паспортам | | | | | ПКМУ від 15.10.2003 | | |(сертифікатам) відповідають | | | | | N 1631 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 3.5|Електрообладнання умовам | | | | | стаття 13 ЗУ N 2694 | | |експлуатації відповідає | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 3.6|Будівлі та споруди, виробниче | | | | | стаття 13 ЗУ N 2694 | | |обладнання та устаткування | | | | | | | |утримуються відповідно до | | | | | | | |встановлених вимог, моніторинг | | | | | | | |за їх технічним станом | | | | | | | |забезпечено належним чином | | | | | | |----+---------------------------------------------------------------------| | 4 | Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр) | |----+---------------------------------------------------------------------| | 4.1|Спеціальний дозвіл на | | | | | статті 16, 19 КУ | | |користування надрами на | | | | |N 132/94, статті 19, 24 | | |відповідний вид користування | | | | | ЗУ N 1127, | | |надрами наявний | | | | | стаття 11 ЗУ N 2665 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 4.2|Проект дослідно-промислової | | | | | стаття 20 КУ N 132/94, | | |розробки або проект розробки | | | | | стаття 51 КУ N 132/94; | | |затверджено та погоджено у | | | | | стаття 24 ЗУ N 1127 | | |встановленому порядку | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 4.3|Ведення робіт з дослідно- | | | | | стаття 20 КУ N 132/94, | | |промислової або промислової | | | | | стаття 51 КУ N 132/94 | | |розробки родовищ корисних | | | | | | | |копалин відповідає проекту | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 4.4|Родовище введено в промислове | | | | | стаття 36 ЗУ N 2665; | | |освоєння згідно із встановленим| | | | |ПКМУ від 14.02.95 N 114 | | |порядком | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 4.5|Користування надрами для | | | | | стаття 55 КУ N 132/94 | | |будівництва та експлуатації | | | | | | | |підземних споруд та інших | | | | | | | |цілей, не пов'язаних з | | | | | | | |видобуванням корисних копалин, | | | | | | | |здійснюється за відповідним | | | | | | | |проектом | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 4.6|Акт про надання гірничого | | | | | стаття 19 КУ N 132/94; | | |відводу для надрокористувачів, | | | | | стаття 24 ЗУ N 1127; | | |які мають спеціальний дозвіл | | | | | пункт 26 ПКМУ від | | |на користування надрами на | | | | | 27.01.95 N 59 | | |видобування або на користування| | | | | | | |надрами, не пов'язаний з | | | | | | | |видобуванням корисних копалин, | | | | | | | |наявний | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 4.7|Облік стану і руху запасів, | | | | | статті 46, 53 | | |втрат і погіршення стану | | | | | КУ N 132/94; | | |якості корисних копалин, | | | | | стаття 37 ЗУ N 2665; | | |списання запасів корисних | | | | | ПКМУ від 27.01.95 N 58 | | |копалин забезпечується | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 4.8|Щорічні плани гірничих робіт на| | | | | стаття 51 КУ N 132/94 | | |підприємствах вугільної, | | | | | | | |рудної, нерудної промисловості | | | | | | | |погоджені з Держгірпромнаглядом| | | | | | | |і дотримуються | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 4.9|Щорічні плани робіт на | | | | | стаття 51 КУ N 132/94 | | |підприємствах | | | | | | | |нафтогазовидобувної | | | | | | | |промисловості з розробки | | | | | | | |гідромінеральних ресурсів | | | | | | | |погоджені з Держгірпромнаглядом| | | | | | | |і дотримуються | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |4.10|Геологічне (гідрогеологічне) | | | | | статті 38, 53 | | |проведення робіт забезпечується| | | | | КУ N 132/94 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |4.11|Проведення маркшейдерських | | | | | стаття 53 КУ N 132/94; | | |робіт, ведення геолого- | | | | | стаття 24 ЗУ N 1127 | | |маркшейдерської, технічної | | | | | | | |документації забезпечуються | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |4.12|При розробці родовищ та | | | | | стаття 53 КУ N 132/94 | | |переробці мінеральної сировини | | | | | | | |правила та технології переробки| | | | | | | |мінеральної сировини з метою | | | | | | | |забезпечення повнішого | | | | | | | |вилучення корисних копалин та | | | | | | | |поліпшення якості кінцевої | | | | | | | |продукції додержуються | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |4.13|Повнота геологічного вивчення, | | | | | статті 24, 53 | | |раціональне, комплексне | | | | | КУ N 132/94 | | |використання та охорона надр в | | | | | | | |межах наданої в користування | | | | | | | |ділянки надр забезпечуються | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |4.14|Встановлений порядок забудови | | | | | ПКМУ від 17.01.95 N 33 | | |площ залягання корисних копалин| | | | | | | |загальнодержавного значення, а | | | | | | | |також будівництво на ділянках | | | | | | | |їх залягання споруд, не | | | | | | | |пов'язаних з видобуванням | | | | | | | |корисних копалин, дотримується | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |4.15|Безпека людей, майна і | | | | | статті 24, 53, 55 | | |навколишнього природного | | | | | КУ N 132/94; | | |середовища при розробці родовищ| | | | | стаття 18 ЗУ N 1127, | | |корисних копалин та | | | | | стаття 20 ЗУ N 2665 | | |експлуатації підземних споруд, | | | | | | | |не пов'язаних з видобуванням, | | | | | | | |забезпечується | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| |4.16|Встановлений порядок ведення | | | | | стаття 54 КУ N 132/94 | | |робіт з ліквідації | | | | | | | |(консервації) об'єктів | | | | | | | |надрокористування, вимоги із | | | | | | | |забезпечення охорони надр, а | | | | | | | |під час консервації - також | | | | | | | |вимоги, що забезпечують | | | | | | | |збереження гірничих виробок | | | | | | | |(свердловин) на час | | | | | | | |консервації, дотримуються | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Примітка. Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє; "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє; "НВ" - не вимагається від підприємства / об'єкта, що
перевіряється; "НП" - не перевірялося на цьому підприємстві / об'єкті.
V. Порушення вимог законодавства,
які було виявлено під час перевірки
------------------------------------------------------------------ | N | НА(1), вимоги якого порушено | Детальний опис виявленого | |з/п|--------------------------------| порушення(3) | | |реквізити норми|позначення НА(2)| | |---+---------------+----------------+---------------------------| | | | | | |---+---------------+----------------+---------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Нормативно-правовий акт
(2) Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку
нормативних документів, на підставі яких складено та яким
відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта
господарювання згідно з додатком. (3) Зазначається конкретний опис виявленого порушення
відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а
також номер пункту, найменування та реквізити акта.
У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку N _____
таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт
(виробництва) __________________________________________________________________
(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер))
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця
або його уповноваженої особи у родовому відмінку)
об (о) ____ год. ____ хв. "___" ___________ 20__ року.
Фактичний час зупинення робіт (виробництва)
об ______ год. _____ хв. "___" ____________ 20__ року.
(у разі необхідності перелік продовжити)
Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився ___________________________ ________________________________
(посада) (ініціали та прізвище)
"__" __________ 20__ року.
VI. Перелік питань для контролю дій осіб,
які проводять перевірку
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою
суб'єкта господарювання)
---------------------------------------------------------------------------- | N |Питання, що підлягають контролю|Так|Ні|НВ|НП|Нормативне обґрунтування| |з/п | з боку підприємства | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 1 |Про проведення планової | | | | |частина 4 статті 5 ЗУ | | |перевірки підприємство письмово| | | | |N 877 | | |попереджено не менше ніж за | | | | | | | |10 календарних днів до її | | | | | | | |початку | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 2 |Направлення на перевірку та | | | | |частина 5 статті 7, | | |службові посвідчення, що | | | | |абзац третій статті 10 | | |засвідчують осіб, які проводять| | | | |ЗУ N 877 | | |перевірку, пред'явлено | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 3 |Копію направлення на перевірку | | | | |частина 5 статті 7, | | |надано | | | | |абзаци третій та шостий | | | | | | | |статті 10 | | | | | | | |ЗУ N 877 | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 4 |Перед початком здійснення | | | | |частина 12 статті 4 ЗУ | | |перевірки особами, які її | | | | |N 877 | | |проводять, внесено запис про | | | | | | | |перевірку до відповідного | | | | | | | |журналу суб'єкта господарювання| | | | | | | |(за його наявності) | | | | | | |----+-------------------------------+---+--+--+--+------------------------| | 5 |Під час позапланової перевірки | | | | |частина 1 статті 6 ЗУ | | |з'ясовувалися лише ті питання, | | | | |N 877 | | |необхідність перевірки яких | | | | | | | |стала підставою для її | | | | | | | |здійснення. У направленні на | | | | | | | |здійснення позапланової | | | | | | | |перевірки зазначено питання, що| | | | | | | |є підставою для здійснення | | | | | | | |такої перевірки | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
VII. Пояснення, зауваження або заперечення
щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки,
що мають місце з боку суб'єкта господарювання
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою
суб'єкта господарювання)
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Зміст пояснень, зауважень або заперечень | |-----+----------------------------------------------------------| | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи Держгірпромнагляду України:
_______________ __________ ____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________ __________ ____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________ __________ ____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:
_______________ __________ ____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________ __________ ____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________ __________ ____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи:
_______________ __________ ____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________ __________ ____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.
Один примірник цього Акта перевірки отримав
____________ ________ _______________________________ ________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Акт перевірки підписувати відмовився
____________ _____________________________________ __________
(посада) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Акт перевірки направлено листом від "__" _______ 20__ року N ____
_______________
* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової
інформації за результатами перевірки (результати інструментальних
замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час
перевірки тощо).
Заступник Голови
Держгірпромнагляду України С.Дунас

Додаток
до Акта перевірки
суб'єкта господарювання
(виробничого об'єкта)

ПЕРЕЛІК
нормативних документів, на підставі
яких складено та яким відповідають питання,
передбачені Актом перевірки суб'єкта
господарювання (виробничого об'єкта)

------------------------------------------------------------------------ |N з/п|Позначення| Назва нормативних та | Вид | Дата і номер | | | |нормативно-правових актів|нормативних| прийняття | | | | | та | | | | | |нормативно-| | | | | | правових | | | | | | актів, | | | | | | назва | | | | | | органу, | | | | | |який видав | | | | | | акт | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------------------------------------------------| | 1 | Закони України | |-----+----------------------------------------------------------------| | 1.1 |ЗУ N 2694 |Про охорону праці | Закон | 14.10.92 | | | | | України | N 2694-XII | | | | | | ( 2694-12 ) | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 1.2 |ЗУ N 1127 |Гірничий закон України | Закон | 06.10.99 | | | | | України | N 1127-XIV | | | | | | ( 1127-14 ) | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 1.3 |ЗУ N 2288 |Про поводження з | Закон | 23.12.2004 | | | |вибуховими матеріалами | України | N 2288-IV | | | |промислового призначення | | ( 2288-15 ) | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 1.4 |ЗУ N 2245 |Про об'єкти підвищеної | Закон | 18.01.2001 | | | |небезпеки | України | N 2245-III | | | | | | ( 2245-14 ) | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 1.5 |КУ N132/94|Кодекс України про надра | Кодекс | 27.07.94 | | | | | України | N 132/94-ВР | | | | | | ( 132/94-ВР ) | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 1.6 |ЗУ N 2665 |Про нафту і газ | Закон | 12.07.2001 | | | | | України | N 2665-III | | | | | | ( 2665-14 ) | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 1.7 | ЗУ N 877 |Про основні засади | Закон | 05.04.2007 | | | |державного нагляду | України | N 877-V | | | |(контролю) у сфері | | ( 877-16 ) | | | |господарської діяльності | | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 1.8 | КУ |Кодекс законів про працю | Кодекс | 10.12.71 | | | | | України | ( 322-08 ) | |-----+----------------------------------------------------------------| | 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | |-----+----------------------------------------------------------------| | 2.1 | ПКМУ від |Про ідентифікацію та | Постанова | 11.07.2002 | | |11.07.2002|декларування безпеки | Кабінету | N 956 | | | N 956 |об'єктів підвищеної | Міністрів |( 956-2002-п ) | | | |небезпеки | України | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 2.2 | ПКМУ від |Про затвердження | Постанова | 27.08.2008 | | |27.08.2008|Технічного регламенту | Кабінету | N 761 | | | N 761 |засобів індивідуального | Міністрів |( 761-2008-п ) | | | |захисту | України | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 2.3 | ПКМУ від |Про затвердження Порядку | Постанова | 27.08.97 | | | 27.08.97 |ліквідації збиткових | Кабінету | N 939 | | | N 939 |вугледобувних та | Міністрів | ( 939-97-п ) | | | |вуглепереробних | України | | | | |підприємств | | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 2.4 | ПКМУ від |Про затвердження Порядку | Постанова | 26.05.2004 | | |26.05.2004|проведення огляду, | Кабінету | N 687 | | | N 687 |випробування та | Міністрів |( 687-2004-п ) | | | |експертного обстеження | України | | | | |(технічного | | | | | |діагностування) машин, | | | | | |механізмів, устатковання | | | | | |підвищеної небезпеки | | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 2.5 | ПКМУ від |Про затвердження Порядку | Постанова | 26.10.2011 | | |26.10.2011|видачі дозволів на | Кабінету | N 1107 | | | N 1107 |виконання робіт | Міністрів |( 1107-2011-п )| | | |підвищеної небезпеки та | України | | | | |на експлуатацію | | | | | |(застосування) машин, | | | | | |механізмів, устатковання | | | | | |підвищеної небезпеки | | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 2.6 | ПКМУ від |Деякі питання | Постанова | 25.08.2004 | | |25.08.2004|розслідування та ведення | Кабінету | N 1112 | | | N 1112 |обліку нещасних випадків,| Міністрів |( 1112-2004-п )| | | |професійних захворювань | України | | | | |і аварій на виробництві | | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 2.7 | ПКМУ від |Про затвердження | Постанова | 27.01.95 | | | 27.01.95 |Положення про порядок | Кабінету | N 58 | | | N 58 |списання запасів корисних| Міністрів | ( 58-95-п ) | | | |копалин з обліку | України | | | | |гірничодобувного | | | | | |підприємства | | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 2.8 | ПКМУ від |Про затвердження | Постанова | 17.01.95 | | | 17.01.95 |Положення про порядок | Кабінету | N 33 | | | N 33 |забудови площ залягання | Міністрів | ( 33-95-п ) | | | |корисних копалин | України | | | | |загальнодержавного | | | | | |значення | | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| | 2.9 | ПКМУ від |Про затвердження | Постанова | 27.01.95 | | | 27.01.95 |Положення про порядок | Кабінету | N 59 | | | N 59 |надання гірничих відводів| Міністрів | ( 59-95-п ) | | | | | України | | |-----+----------+-------------------------+-----------+---------------| |2.10 | ПКМУ від |Про Порядок передачі | Постанова | 14.02.95 | | | 14.02.95 |розвіданих родовищ | Кабінету | N 114 | | | N 114 |корисних копалин для | Міністрів | ( 114-95-п ) | | | |промислового освоєння | України | | ------------------------------------------------------------------------вгору