Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 22.12.20152710/5
Документ z1620-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.10.2016, підстава - z1301-16


3. Інформація про лот, який буде реалізовуватися на комісійних умовах, вноситься в систему не пізніше другого календарного дня з моменту надходження заявки на реалізацію арештованого майна в порядку, визначеному розділом ІІ цього Порядку.

4. При реалізації майна на комісійних умовах гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується.

5. Реалізація майна на комісійних умовах здійснюється протягом місяця з моменту внесення інформації про лот у Систему за стартовою ціною лота, що фіксується на період реалізації, та не передбачає підвищення ціни під час торгів. Якщо протягом цього строку майно не реалізовано на комісійних умовах, воно підлягає уцінці в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».

6. Повторні (треті) торги після уцінки лота проводяться у строк, визначений пунктом 5 цього розділу.

7. Придбати майно на комісійних умовах може будь-який зареєстрований у Системі учасник в будь-який момент, починаючи з часу розміщення інформаційного повідомлення про реалізацію майна в Системі.

8. Покупцем майна, що реалізується на комісійних умовах, стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом однієї години) сплатила на рахунок Організатора суму (ціну лота разом із винагородою Організатора), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.

9. У разі відсутності в Організатора підтвердження сплати вартості лота та винагороди Організатору учасником протягом однієї години з моменту подання відповідної заявки вона анулюється та переможцем торгів за лотом вважається наступний учасник, що подав відповідну заявку раніше за інших. Протягом періоду очікування сплати вартості лота та винагороди Організатору учасником Система повідомляє про це інших учасників та робить технічно неможливими подання заявки від іншого учасника торгів та сплату вартості лота іншими учасниками. Після спливу відповідного строку в разі належної сплати учасником вартості лота та винагороди Організатору торги визнаються закінченими; в разі несплати - Система надає можливість подання заявки на купівлю лота та його оплату іншим учасникам.

10. Після підтвердження факту оплати вартості лота на Веб-сайті відображаються відомості про завершення торгів. Система автоматично формує протокол торгів за лотом. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення реалізації майна на комісійних умовах;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

ціна продажу лота;

відомості про переможця (унікальний реєстраційний номер учасника, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону).

11. Протокол розміщується на Веб-сайті та в особистому кабінеті учасника. У протоколі, який розміщується на Веб-сайті, у відомостях про переможця вказується лише унікальний реєстраційний номер учасника.

12. Протокол торгів підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується в особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби.

13. Кошти, отримані від реалізації лота (крім винагороди Організатору), перераховуються Організатором на рахунок відділу державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня після формування Системою протоколу торгів.

14. Не пізніше наступного робочого дня після дня надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби коштів від реалізації лота на підставі протоколу про проведення торгів, який надійшов на електронну адресу, державний виконавець складає акт про проведені торги і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

15. В акті про проведені електронні торги зазначаються дані, передбачені пунктом 5 розділу Х цього Порядку.

16. Начальник відповідного відділу державної виконавчої служби повинен затвердити акт про проведені електронні торги не пізніше наступного робочого дня після його подання виконавцем.

17. Затверджений начальником відділу державної виконавчої служби акт державний виконавець видає або надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби Організатору.

18. У разі придбання рухомого майна на комісійних умовах акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

19. Переможець електронних торгів зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів.

20. Придбане на комісійних умовах майно може бути надіслане покупцю Організатором за адресою, вказаною у заявці, зробленій через електронний кабінет, за умови оплати товару та авансування витрат на пересилання. Організатор для цих цілей має право використовувати послуги будь-яких поштових операторів, кур’єрів незалежно від підпорядкування і форми власності.

VIІ. Особливості проведення електронних торгів окремими видами майна

1. Реалізація майна, вартість (стартова ціна) якого не перевищує 5 000,00 грн (крім випадків, коли майно підлягає реалізації на комісійних умовах в порядку, визначеному розділом VI цього Порядку), здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів у формі аукціону з урахуванням таких особливостей:

підготовка та проведення електронних торгів здійснюються протягом десяти календарних днів з дня внесення інформації про лот у Систему;

гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується.

2. Підготовка та проведення електронних торгів у формі аукціону майном, що швидко псується, здійснюються протягом трьох календарних днів.

Гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується.

Організатор вносить до Системи інформацію про таке майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги) на підставі отриманої ним заявки в день її отримання. Якщо заявка надійшла після 18.00 години, лот формується не пізніше 10.00 години дня, наступного за днем отримання заявки.

Дата початку проведення електронних торгів у формі аукціону майном, що швидко псується, призначається на наступний день після формування лота.

3. Реалізація предмета іпотеки здійснюється відповідно до вимог цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом та Законом України «Про іпотеку».

Електронні торги з реалізації предмета іпотеки проводяться в двомісячний строк з дня одержання Організатором заявки державного виконавця на реалізацію арештованого майна.

Організатор зобов'язаний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку проведення електронних торгів з реалізації предмета іпотеки опублікувати принаймні у двох місцевих (за місцем розташування предмета іпотеки) друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення електронних торгів. У повідомленні зазначаються інформація про дату і час проведення електронних торгів, опис предмета іпотеки, що підлягає продажу, місце, де можна отримати додаткову інформацію про умови проведення електронних торгів, та інша необхідна інформація.

Не пізніше дня публікації повідомлення про проведення електронних торгів у засобах масової інформації Організатор письмово повідомляє державного виконавця, іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів та про початкову ціну продажу майна.

Будь-який учасник може бути покупцем предмета іпотеки, якщо він запропонує найвищу ціну. Якщо покупцем є іпотекодержатель, він зобов'язаний сплатити лише різницю між запропонованою ним ціною і розміром невиконаного основного зобов'язання.

За результатами проведення електронних торгів складається протокол, який підписується уповноваженим представником  Організатора та покупцем предмета іпотеки. У протоколі, крім інформації, передбаченої пунктом 1 цього розділу, зазначаються дата видачі/підписання протоколу та початкова ціна предмета іпотеки, встановлена відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про іпотеку».

Протокол електронних торгів роздруковується переможцем електронних торгів із особистого кабінету, підписується та передається особисто або через представника Організатору або надсилається засобами зв'язку на поштову адресу Організатора. У разі підписання протоколу за допомогою електронного цифрового підпису протокол надсилається переможцем із особистого кабінету на електронну адресу Організатора. Підписаний протокол повинен надійти до Організатора не пізніше семи робочих днів з дати отримання протоколу переможцем в особистому кабінеті.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження від переможця електронних торгів підписаного протоколу його копія надсилається іпотекодавцю, всім іпотекодержателям та державному виконавцю.

Якщо переможець електронних торгів відмовився від підписання протоколу, наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, але не нижчу за початкову ціну продажу, оголошується переможцем електронних торгів. За його відсутності або відмови електронні торги оголошуються такими, що не відбулися.

У разі зупинення виконавчого провадження про звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», внаслідок чого електронні торги у призначений строк не відбулися, Організатор проводить такі торги після поновлення виконавчого провадження. Про проведення електронних торгів після поновлення виконавчого провадження Організатор не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення повідомляє всіх учасників, які зареєструвалися в установленому порядку.

Якщо належна до сплати сума від переможця електронних торгів не зарахована на рахунок одержувача у десятиденний строк з дня проведення електронних торгів, гарантійний внесок йому не повертається, а наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, що не нижча за початкову ціну продажу, оголошується переможцем електронних торгів. За його відсутності або відмови електронні торги оголошуються такими, що не відбулися. Гарантійний внесок не повертається також учаснику торгів, який став переможцем торгів, але відмовився підписати протокол.

Організатор протягом трьох днів з дня підписання переможцем протоколу електронних торгів надсилає відповідний протокол державному виконавцю.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження коштів від реалізації предмета іпотеки державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про іпотеку» та не пізніше наступного робочого дня надсилає його Організатору.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки Організатор видає цей акт переможцю електронних торгів (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

Уцінка предмета іпотеки проводиться відповідно до розділу VIII цього Порядку з урахуванням вимог статті 49 Закону України «Про іпотеку».

VIIІ. Оформлення результатів електронних торгів

1. Після закінчення електронних торгів (закінчення строку аукціону з урахуванням його можливого продовження) на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів за лотом у день закінчення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення електронних торгів;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

стартова ціна та ціна продажу лота, цінові пропозиції учасників, особливі ставки купівлі лота учасників, якщо вони мали місце;

сума сплаченого гарантійного внеску, якщо його сплата вимагалася умовами торгів;

розмір винагороди Організатору, яку повинен сплатити переможець електронних торгів, та реквізити рахунку для її сплати;

відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника);

дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота;

реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби, на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.

Система у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний протокол електронних торгів за лотом з повною інформацією про переможця електронних торгів в особистому кабінеті переможця.

У протоколі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номер контактного телефону.

У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

2. Протокол електронних торгів підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується в особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби.

3. У разі якщо належна до сплати сума (у тому числі винагорода Організатору) від переможця електронних торгів у формі аукціону не зарахована на рахунок одержувача у десятиденний строк або в інший строк, визначений абзацом одинадцятим пункту 1 розділу Х цього Порядку, з дня проведення електронних торгів, гарантійний внесок йому не повертається, а переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, що була перед ціною, запропонованою переможцем, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно.

При цьому попередні цінові пропозиції переможця, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно, не враховуються.

У цьому разі Організатор вносить відповідні відомості до Системи й засобами Системи формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, також інформацію про невнесення попередньо визначеним переможцем (переможцями) електронних торгів належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу X цього Порядку, та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем електронних торгів. Цей протокол розміщується Системою на Веб-сайті та в особистому кабінеті наступного учасника цих електронних торгів, визначеного новим переможцем електронних торгів, та особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого майно передано на реалізацію.

У разі невнесення наступним учасником, визначеним новим переможцем електронних торгів у формі аукціону, усієї належної грошової суми в установлені пунктом 1 розділу X цього Порядку строки відповідні дії повторюються для наступного учасника, що визначається згідно з абзацами першим, третім цього пункту.

ІХ. Порядок уцінки (повторної уцінки) майна

1. У разі якщо електронні торги не відбулися, нереалізоване майно (лот), яке (який) виставлялося (виставлявся) на електронні торги, підлягає уцінці (повторній уцінці).

2. Уцінка (повторна уцінка) майна, в тому числі майна, визначеного розділами VI, VII цього Порядку, проводиться відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження».

Державний виконавець, який отримав протокол електронних торгів, що не відбулися, зобов’язаний провести уцінку (повторну уцінку) майна протягом п’яти робочих днів з дня отримання протоколу електронних торгів.

Уцінка майна, яке швидко псується, здійснюється протягом одного робочого дня з дня отримання протоколу електронних торгів.

3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути уцінені лише до розміру мінімальної ціни.

4. Не пізніше наступного робочого дня після проведення уцінки (повторної уцінки) майна державний виконавець направляє Організатору інформацію про проведення уцінки (повторної уцінки) та копію відповідного акта для внесення інформації про проведення повторних (у разі реалізації предмета іпотеки - других (третіх)) електронних торгів у Систему не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного акта.

5. Повторні (треті) електронні торги проводяться у строки, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цього Порядку, а майна, що швидко псується, - у строки, визначені пунктом 2 розділу VІІ цього Порядку, згідно з вимогами, визначеними цим Порядком. Вартість майна, зазначена в уцінці (повторній уцінці), є стартовою ціною реалізації майна на повторних електронних торгах.

6. Другі (треті) електронні торги предмета іпотеки проводяться в місячний строк з дати проведення перших (других) електронних торгів відповідно.

X. Порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності

1. На підставі копії протоколу переможець електронних торгів у формі аукціону протягом десяти банківських днів з дня формування протоколу здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:

1) зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди Організатору за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби;

2) сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих ним послуг з проведення електронних торгів;

3) різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової. Організатор забезпечує можливість оплати своєї винагороди за допомогою платіжних карток, в тому числі через Веб-сайт;

4) у разі проведення електронних торгів в порядку, визначеному пунктами 1, 2 розділу VIІ цього Порядку, сума винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора.

При перерахуванні коштів за придбане майно переможець зобов’язаний зазначати в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.

У разі якщо кошти за придбане на електронних торгах майно надійшли з порушенням строків, встановлених абзацом першим цього пункту, або переможцем здійснено неповний розрахунок за придбане майно, кошти підлягають поверненню протягом семи робочих днів з дня їх зарахування на рахунок.

У разі зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених частиною першою статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», строк здійснення переможцем електронних торгів розрахунку за придбане майно, встановлений абзацом першим цього пункту, переривається до відновлення виконавчого провадження.

У разі поновлення виконавчого провадження державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови про поновлення виконавчого провадження надсилає Організатору та переможцю електронних торгів за адресами, зазначеними у протоколі електронних торгів, повідомлення про поновлення строку перерахування коштів.

Організатор не пізніше наступного робочого дня розміщує в особистому кабінеті учасника електронних торгів, що став переможцем, інформацію про поновлення виконавчого провадження та строк здійснення розрахунків за придбане на електронних торгах майно.

Переможець електронних торгів у формі аукціону протягом десяти банківських днів з дня розміщення в особистому кабінеті інформації про поновлення виконавчого провадження повинен здійснити розрахунки за придбане на електронних торгах майно. Здійснення переможцем електронних торгів розрахунків за придбане майно, передбачене пунктом 1 розділу VIІ цього Порядку, здійснюється протягом трьох робочих днів, а за майно, передбачене пунктом 2 розділу VIІ цього Порядку, протягом одного робочого дня.

Державний виконавець зобов'язаний повідомити Організатора про перерахування переможцем електронних торгів у формі аукціону коштів за придбане майно не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на рахунок відділу державної виконавчої служби через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби. 

У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок відділу державної виконавчої служби у строки, визначені пунктом 1 цього розділу, відділ державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбане майно, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором згідно з пунктом 3 розділу VIIІ цього Порядку.

У разі зупинення виконавчого провадження після завершення електронних торгів переможець має право відмовитись від сплати за придбане на електронних торгах майно. У такому випадку йому повертається гарантійний внесок.

2. Гарантійний внесок переможця електронних торгів зараховується до ціни продажу в рахунок сплати винагороди Організатору. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від державної виконавчої служби повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно. Інформація про повернення гарантійного внеску розміщується в особистому кабінеті учасника.

Якщо електронні торги не відбулися або майно знято з реалізації відповідно до пункту 6 цього розділу, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цих електронних торгів протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем визнання електронних торгів такими, що не відбулися, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу.

У разі набрання законної сили судовим рішенням щодо визнання електронних торгів недійсними гарантійний внесок підлягає поверненню переможцю електронних торгів протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного рішення на адресу Організатора.

3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який був визнаний переможцем електронних торгів, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 цього розділу, або не підписав та не надіслав протокол з продажу предмета іпотеки у строки, передбачені пунктом 3 розділу VIІ цього Порядку.

4. Після повного розрахунку переможця за придбане майно (у тому числі сплати винагороди Організатору) на підставі протоколу про проведення електронних торгів, який надійшов на електронну адресу, державний виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

5. В акті про проведені електронні торги зазначається така інформація:

ким, коли і де проводилися електронні торги;

стисла характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує її особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ);

сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, її місце проживання (місцезнаходження);

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на майно.

6. Начальник відповідного відділу державної виконавчої служби має затвердити акт про проведені електронні торги не пізніше наступного робочого дня після його подання виконавцем.

Затверджений начальником відділу державної виконавчої служби акт державний виконавець видає або надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби Організатору.

7. Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/надсилання акта про проведені електронні торги переможцю державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з реалізованого майна, накладеного органами державної виконавчої служби (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову). Копії постанови державного виконавця про зняття арешту з реалізованого майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту.

8. Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством.

У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.

9. У разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

10. Переможець електронних торгів зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів.

XІ. Визнання електронних торгів такими, що не відбулися, зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації

1. Електронні торги вважаються такими, що не відбулись, у разі:

відсутності учасників електронних торгів;

несплати всіма учасниками, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронних торгів, належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу X цього Порядку;

ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції.

2. Підставою для зупинення електронних торгів в цілому або за окремим лотом є:

рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна;

зупинення виконавчого провадження у випадках, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи, виключно на період відновлення її працездатності.

У разі надходження постанови державного виконавця про зупинення виконавчого провадження Організатор зобов'язаний негайно зупинити електронні торги та поновити їх при одержанні постанови державного виконавця про відновлення виконавчого провадження. У постанові державного виконавця в обов’язковому порядку зазначається номер лота, електронні торги щодо реалізації якого підлягають зупиненню або відновленню. Про зупинення електронних торгів Організатор повідомляє Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з одночасним направленням копії постанови про зупинення виконавчого провадження та копій документів, визначених пунктами 2, 3 розділу II цього Порядку.

3. За наявності підстав, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор негайно зупиняє електронні торги в цілому або за окремим лотом, про що складає акт про зупинення електронних торгів з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. Цей акт засобами Системи автоматично розміщується на Веб-сайті. З моменту зупинення електронних торгів в цілому або за окремим лотом строки електронних торгів автоматично призупиняються.

У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор з дотриманням вимог цього Порядку засобами Системи здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів у цілому або за окремим лотом із збереженням попередніх умов їх проведення, продовженням строку торгів та без уцінки майна. Інформація про відновлення електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня їх відновлення засобами Системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім учасникам в їх особисті кабінети. Інформація про відновлення електронних торгів обов'язково повинна містити підстави для відновлення електронних торгів та дату і час їх початку.

4. Якщо електронні торги не відбулися, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це орган державної виконавчої служби через особистий кабінет органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого майно передано на реалізацію.

5. Наслідки визнання електронних торгів такими, що не відбулися, визначені статтею 62 Закону України «Про виконавче провадження».

6. У разі надходження від державного виконавця постанови про завершення виконавчого провадження або постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, Організатор зобов'язаний негайно припинити електронні торги та зняти майно з реалізації. Про припинення електронних торгів Організатор повідомляє Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з одночасним направленням копії постанови, на підставі якої припинено електронні торги, та копій документів, визначених пунктами 2, 3 розділу II цього Порядку.

У разі припинення електронних торгів учасникам електронних торгів повертається гарантійний внесок.

XIІ. Вирішення спорів

Спори, пов'язані з реалізацією майна, вирішуються в судовому порядку.

Заступник Міністра з питань
виконавчої служби


С.В. Шклярвгору