Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання
Мінінфраструктури; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 14.10.2013790
Документ z1859-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2013  № 790


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2013 р.
за № 1859/24391

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури
№ 123 від 07.04.2015
№ 278 від 16.08.2016
№ 354 від 06.08.2018}

Відповідно до статті 16-3 Закону України «Про транспорт», підпункту 4.9.12 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та з метою впорядкування реєстрації ліній закордонного плавання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації ліній закордонного плавання, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 31 травня 2000 року № 276 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2000 року за № 350/4571 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському та річковому транспорті
М.Ю. Бродський


Г. Соболевський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2013  № 790


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2013 р.
за № 1859/24391

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок реєстрації ліній закордонного плавання

тексті та додатку до Інструкції слово «Укрморрічінспекція» у всіх відмінках замінено словом «Укртрансбезпека» у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016}

{У тексті Інструкції та додатку до неї слова «Державна служба України з безпеки на транспорті», «Укртрансбезпека» у всіх відмінках замінено відповідно словами «Державна служба морського та річкового транспорту України», «Морська адміністрація» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 354 від 06.08.2018}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок реєстрації, функціонування, припинення дії та контролю за роботою ліній закордонного плавання для українських та іноземних суден.

2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

заміна судна - заміна оператором лінійних перевезень судна, передбаченого лінійним розкладом, на інше судно-субститут за згодою відправника або фрахтувальника;

лінійне судно - судно, робота якого на лінії закордонного плавання передбачена лінійним розкладом;

лінійний рейс - рух судна за розкладом лінії закордонного плавання;

лінійний розклад - періодичність заходження лінійних суден до обов'язкових портів заходження та умови виконання лінійного рейсу;

лінія закордонного плавання - регулярне морське сполучення між визначеними портами двох або декількох країн, яке здійснюється за лінійним розкладом визначеними суднами;

морський агент - суб’єкт господарювання, зареєстрований на території України, який діє на території порту або поза його територією як постійний представник оператора лінійних перевезень;

обов'язкові порти заходження - морські порти України, які оголошені та внесені до лінійного розкладу оператором лінійних перевезень;

оператор лінійних перевезень - судновласник або фрахтувальник, який організовує і керує роботою лінії закордонного плавання;

судно-субститут - судно, техніко-експлуатаційні характеристики якого повинні бути близькими до техніко-експлуатаційних характеристик лінійного судна, що замінюється;

тип судна (для вимог лінійного судноплавства) - ознака сукупності техніко-експлуатаційних характеристик (головні розміри судна, спеціалізація, дедвейт) групи суден;

факультативний порт - порт, розташований у напрямку лінійного рейсу, але не внесений до розкладу лінії, заходження лінійного судна до якого обумовлюється договором між оператором лінійних перевезень та вантажовласником.

3. Основними ознаками лінії закордонного плавання є:

1) установлення обов'язкових і факультативних іноземних та українських портів заходження;

2) закріплення для роботи на лінії визначених типів суден;

3) установлення періодичності заходження закріплених суден в обов’язкові порти заходження;

4) реєстрація лінії здійснюється Державною службою морського та річкового транспорту України за поданням Адміністрації морських портів України.

ідпункт 4 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016}

4. Морська адміністрація реєструє лінії закордонного плавання після здійснення другого суднозаходження за умови відповідності цих суднозаходжень вимогам, установленим підпунктами 2, 3 пункту 3 цього розділу та пунктами 1-3 розділу ІІ цієї Інструкції.

II. Умови функціонування ліній закордонного плавання

1. Під час виконання лінійного рейсу судно повинно заходити до обов'язкових портів заходження та іноземних портів заходження згідно з визначеним, оголошеним і погодженим з Адміністрацією морських портів України лінійним розкладом руху судна.

2. До лінійних рейсів належить морське регулярне сполучення для забезпечення перевезень вантажів з періодичністю заходження суден до обов'язкового порту заходження не рідше одного разу на місяць.

3. Суднами, які виконують лінійний розклад, вважаються судна, що зайшли в морський порт у строки, оголошені в лінійному розкладі, або в проміжок часу, який заздалегідь обумовлений в договорі між Адміністрацією морських портів України та оператором лінійних перевезень і його морським агентом про роботу лінії закордонного плавання. Лінійний розклад погоджується з Адміністрацією морських портів України, затверджується оператором лінійних перевезень.

4. Кожний оператор лінійних перевезень зобов'язаний оприлюднити у засобах масової інформації та/або мережі Інтернет лінійний розклад та правила лінійних перевезень між портами.

5. Між Адміністрацією морських портів України та оператором лінійних перевезень і його морським агентом укладається договір про роботу лінії закордонного плавання.

III. Порядок реєстрації ліній закордонного плавання

1. Для реєстрації лінії закордонного плавання оператор лінійних перевезень подає до Морської адміністрації такі документи:

1) подання Адміністрації морських портів України про необхідність реєстрації лінії закордонного плавання;

2) заяву оператора лінійних перевезень про реєстрацію лінії закордонного плавання, у якій зазначаються: обов'язкові та факультативні порти заходження лінії закордонного плавання; вантажі, заплановані для перевезення на суднах лінії; розклад руху суден на лінії або періодичність заходження до обов'язкових морських портів України; тип (назва) конкретних суден або кількість суден конкретного типу, які закріплені для роботи на цій лінії; найменування оператора лінійних перевезень, його місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта; найменування морського агента, його місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта.

До заяви додаються такі документи: техніко-економічне обґрунтування оператора лінійних перевезень щодо можливостей роботи лінії закордонного плавання, погоджене з Адміністрацією морських портів України; довідка Адміністрації морських портів України про здійснені суднозаходження суднами оператора лінійних перевезень; договір про роботу лінії закордонного плавання, укладений відповідно до пункту 5 розділу ІІ цієї Інструкції.

2. Документи для реєстрації лінії закордонного плавання подаються в оригіналах і розглядаються Морською адміністрацією у десятиденний строк з дня їх надходження до Морської адміністрації та присвоєння вхідного реєстраційного номера.

3. Якщо надані документи підтверджують усі ознаки лінії закордонного плавання, визначені цією Інструкцією, Морська адміністрація у строк, визначений пунктом 2 цього розділу, приймає рішення щодо реєстрації відповідної лінії закордонного плавання, яке оформляється наказом та надає Адміністрації морських портів України, для кожного обов'язкового порту заходження підтвердження про реєстрацію лінії закордонного плавання (далі - Підтвердження) за формою згідно з додатком до цієї Інструкції. Завірена в установленому законодавством порядку копія Підтвердження в цей же строк надається оператору лінійних перевезень. Підтвердження друкується на бланку Морської адміністрації та підписується Головою Морської адміністрації (особою, що виконує його обов’язки).

4. У Підтвердженні обов'язково зазначаються такі дані: перелік обов'язкових та факультативних портів лінії закордонного плавання, види вантажів, тип (назва) судна (суден) або судна-субституту (суден-субститутів), найменування (прізвище, ім’я, по батькові) оператора лінійних перевезень, морського агента, місце реєстрації морського агента на території України, дата, номер розпорядчого документа Морської адміністрації про реєстрацію лінії закордонного плавання Морською адміністрацією, назва лінії, мінімальна кількість суднозаходжень до обов'язкового порту заходження щомісяця під час виконання лінійних рейсів. У разі збільшення оператором лінійних перевезень кількості суднозаходжень отримання нового Підтвердження не потрібне.

5. Дія Підтвердження поширюється тільки на юридичних та фізичних осіб - підприємців, які визначені в такому Підтвердженні.

6. Морська адміністрація у п’ятиденний строк з дати реєстрації лінії закордонного плавання розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному сайті.

7. Строк дії Підтвердження становить один рік з дня прийняття рішення про реєстрацію лінії закордонного плавання.

У разі виконання оператором лінійних перевезень усіх умов, передбачених Підтвердженням протягом строку його дії, Морська адміністрація видає Підтвердження про реєстрацію відповідної лінії закордонного плавання на новий строк.

{Пункт 7 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 123 від 07.04.2015}

8. Оператор лінійних перевезень не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку дії Підтвердження повинен подати до Морської адміністрації документи відповідно до вимог абзацу першого пункту 9 цього розділу.

{Пункт 8 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 123 від 07.04.2015}

9. Для отримання Підтвердження на новий строк до Морської адміністрації подаються подання Адміністрації морських портів України та розклад руху, погоджений Адміністрацією морських портів України.

У разі подання документів для отримання нового Підтвердження у зв’язку з необхідністю внесення змін до чинного Підтвердження оператор лінійних перевезень подає до Морської адміністрації документи, передбачені пунктом 1 цього розділу.

{Пункт 9 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 123 від 07.04.2015}

10. У разі недотримання вимог підпунктів 2, 3 пункту 3 розділу І, пунктів 1–3 розділу ІІ цієї Інструкції, пунктів 1, 2, 9 цього розділу Морська адміністрація у строк, визначений пунктом 2 цього розділу, приймає рішення про відмову у видачі Підтвердження, яке оформлюється наказом, та повертає подані документи заявнику.

{Пункт 10 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 123 від 07.04.2015}

11. Дія Підтвердження поширюється на судна, що виконують рейси на лінії за розкладом руху, або заявлені оператором лінійних перевезень судна-субститути, які виконують перевезення за лінійним розкладом.

IV. Порядок припинення дії Підтвердження

1. Дія Підтвердження може припинятися Морською адміністрацією достроково:

1) втрати лінією ознак лінії закордонного плавання;

2) порушення вимог цієї Інструкції;

3) за ініціативою оператора лінії закордонного плавання;

4) невиконання лінійного розкладу;

5) у разі невиконання зареєстрованої мінімальної кількості суднозаходжень до обов'язкових портів заходження.

2. За десять робочих днів до припинення дії Підтвердження Морська адміністрація інформує про це в письмовій формі оператора лінійних перевезень, морського агента та Адміністрацію морських портів України.

3. У разі невиконання оператором лінійних перевезень зареєстрованої мінімальної кількості суднозаходжень до обов'язкового морського порту України протягом кварталу через форс-мажорні обставини (з льодових, погодних та інших причин) оператор лінії закордонного плавання або Адміністрація морських портів України в триденний строк після закінчення звітного кварталу надає до Морської адміністрації документи, що підтверджують такі форс-мажорні обставини, та клопотання щодо продовження дії Підтвердження. Морська адміністрація у п'ятиденний строк розглядає надані документи та приймає рішення щодо продовження дії Підтвердження.

V. Контроль та нагляд за роботою ліній закордонного плавання

1. Адміністрація морських портів України здійснює контроль та нагляд за виконанням операторами лінійних перевезень та лінійними суднами вимог цієї Інструкції.

2. Контроль за дотриманням Адміністрацією морських портів України та операторами лінійних перевезень умов функціонування ліній закордонного плавання здійснює Морська адміністрація.

3. Оператор лінійних перевезень за три робочих дні до закінчення кожного кварталу подає до Морської адміністрації розклад руху суден на лінії на наступний квартал (періодичність заходження до обов'язкових (факультативних) портів заходження), погоджений з Адміністрацією морських портів України.

4. Оператор лінійних перевезень щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надсилає до Морської адміністрації інформацію про виконання графіка заходження суден до обов’язкових портів заходження лінії закордонного плавання, кількість суднозаходжень та виконані ними обсяги перевезень, погоджену з Адміністрацією морських портів України.

Заступник Директора
Департаменту державної
політики у галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу цінової
політики на морському
та річковому транспортіР. Когут
Додаток
до Інструкції про порядок реєстрації
ліній закордонного плавання
(пункт 3 розділу ІІІ)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про реєстрацію лінії закордонного плавання

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 278 від 16.08.2016}вгору