Документ z2070-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2012  № 1327


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2012 р.
за № 2070/22382

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсного відбору товарних бірж для закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву

З метою забезпечення виконання абзацу дев'ятнадцятого частини третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" і створення прозорого ринкового механізму ціноутворення при закупівлі Державним агентством резерву України та його підприємствами матеріальних цінностей до державного матеріального резерву згідно з номенклатурою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсного відбору товарних бірж для закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву, що додається.

2. Департаменту економіки оборони та безпеки (Неботов П.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Державному агентству резерву України забезпечити:

утворення конкурсної комісії для організації та проведення конкурсного відбору товарних бірж для закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву в місячний строк з дня набрання чинності цим наказом;

ведення обліку товарних бірж, які мають право на організацію та проведення електронних біржових торгів із закупівлі Державним агентством резерву України та його підприємствами матеріальних цінностей до державного матеріального резерву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

Міністр
економічного розвитку
і торгівлі УкраїниП.О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов’язків Голови
Державного агентства резерву України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.П. КосіченкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
21.11.2012  № 1327


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2012 р.
за № 2070/22382

ПОРЯДОК
організації та проведення конкурсного відбору товарних бірж для закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру та критерії відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків) для здійснення електронних біржових торгів із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву Державним агентством резерву України (далі - Держрезерв) та підприємствами, що належать до сфери його управління, згідно з номенклатурою матеріальних цінностей державного резерву, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

електронний біржовий майданчик - товарна біржа, яка утворена і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про товарну біржу", Господарського кодексу України, правил біржової торгівлі, має програмно-технічні можливості для організації та проведення електронних біржових торгів, забезпечує гарантію виконання зобов’язань за біржовими угодами та контроль за їх виконанням;

електронні біржові торги - торги в електронній формі, які організовує та проводить товарна біржа відповідно до правил біржової торгівлі та за якими учасниками біржових торгів надаються електронні документи з додержанням вимог законодавства України, що регулює обіг електронних документів та використання електронного цифрового підпису.

ІІ. Конкурс з відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків) для організації та проведення електронних біржових торгів із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву

2.1. Для організації та проведення електронних біржових торгів із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву Держрезерв проводить конкурс з відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків) (далі - товарні біржі).

Конкурс проводиться двома етапами не рідше ніж один раз на три роки. За результатами конкурсу визначаються переможці, які мають право на організацію та проведення електронних біржових торгів із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву Держрезервом та підприємствами, що належать до сфери його управління, згідно з номенклатурою матеріальних цінностей державного резерву, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.2. Для проведення конкурсу Держрезерв утворює конкурсну комісію з відбору товарних бірж для організації та проведення електронних біржових торгів із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву (далі - комісія) у складі не менше п’яти осіб, з яких дві особи є представниками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

2.3. Секретарем комісії призначається один з її членів - представник Держрезерву.

2.4. Персональний склад комісії затверджується Держрезервом за погодженням з Мінекономрозвитку.

Зміни до складу комісії вносяться Держрезервом за поданням голови комісії та за погодженням з Мінекономрозвитку.

2.5. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії. Головою комісії призначається перший заступник або заступник Голови Держрезерву.

2.6. У разі необхідності до участі в роботі комісії можуть залучатись експерти та консультанти.

2.7. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за 15 днів до початку конкурсу опубліковується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держрезерву і містить такі відомості:

мета проведення конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

строк прийняття документів;

критерії відбору;

адреса, за якою подаються документи;

номери телефонів для довідок з питань проведення конкурсу.

2.8. У конкурсі можуть брати участь товарні біржі, які утворені, здійснюють свою діяльність відповідно до Законів України "Про товарну біржу", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", Господарського кодексу України і подали до Держрезерву заявку на участь у конкурсі із зазначенням найменування, місцезнаходження біржі, складу посадових осіб (прізвище, ініціали, посада), а також номерів контактних телефонів.

До заявки додаються:

1) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідною відміткою органу статистики;

3) правила біржової торгівлі та витяг із протоколу загальних зборів (зборів учасників) про їх затвердження, завірені підписом керівника товарної біржі, скріпленим печаткою біржі;

4) довідка про технічні можливості забезпечення організації та проведення електронних біржових торгів, яка містить інформацію про:

кількість та обсяг (у гривнях) біржових угод, укладених протягом року, що передує даті подання заявки на конкурс, та протягом звітного року на дату подання заявки на конкурс із зазначенням груп товарів, за якими здійснювалися торги (продовольчі товари; нафтопродукти; промислові товари та сировина);

наявність електронної пошти та власного веб-сайту (із зазначенням їх адрес) в Інтернеті;

наявність торгових систем, програмно-апаратних комплексів, систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису, які використовуються товарною біржею для проведення біржових торгів в електронній формі на постійній основі;

наявність спеціалістів, які отримали кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу;

розмір плати за послуги та розмір біржових зборів окремо щодо кожного виду біржових операцій за останній рік відповідно до правил біржової торгівлі (у гривнях);

5) довідка відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів;

6) довідка про наявність/відсутність заборгованості із заробітної плати;

7) інформаційна довідка щодо відсутності відомостей про порушення провадження у справі про банкрутство стосовно товарної біржі, видана державним органом з питань банкрутства;

8) інформація в довільній формі щодо стратегії діяльності товарної біржі в короткостроковій перспективі;

9) презентація в паперовій формі організації та проведення товарною біржею електронних біржових торгів.

2.9. Заявка на участь у конкурсі подається до Держрезерву в запечатаному конверті із зазначенням найменування та місцезнаходження товарної біржі, коду за ЄДРПОУ, поточного рахунка та опису доданих документів.

Подані до Держрезерву заявки реєструються секретарем комісії в спеціальному журналі за датою їх реєстрації в Держрезерві, а в разі подання їх нарочним - за датою їх вручення секретарю комісії, що завіряється підписом уповноваженої особи товарної біржі в спеціальному журналі.

На письмовий запит товарної біржі комісія підтверджує протягом двох робочих днів із дня його отримання факт надходження заявки товарної біржі із зазначенням дати та часу надходження.

Товарна біржа може відкликати подану заявку до закінчення строку прийняття Держрезервом заявок.

Заявки на участь у конкурсі, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

2.10. Комісія протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку, установленого для подання заявки на участь у конкурсі:

1) приймає за результатами розгляду поданих відповідно до пункту 2.8 цього розділу документів рішення стосовно участі товарної біржі в конкурсі з урахуванням того, що до участі в конкурсі не допускаються товарні біржі, які:

подали документи не в повному обсязі або такі, що оформлені з порушенням установлених цим Порядком вимог;

подали документи, що не відповідають законодавству України, яке регулює відносини щодо торгівлі товарними ресурсами й обіг електронних документів та використання електронного цифрового підпису;

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

розпочали процедуру припинення юридичної особи;

мають заборгованість із заробітної плати, сплати податків та зборів;

не відповідають вимогам, визначеним у пункті 2.8 цього розділу;

2) визначає товарні біржі, що допущені до участі в конкурсі, документи яких відповідають критеріям конкурсу.

2.11. Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал;

досвід роботи товарної біржі з організації та проведення електронних біржових торгів, у тому числі з групами товарів, які входять до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву: продовольчі товари; нафтопродукти; промислові товари та сировина;

розмір плати за послуги та розмір біржових зборів окремо щодо кожного виду біржових операцій за останній рік відповідно до правил біржової торгівлі (у гривнях).

2.12. Комісія присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1 та оприлюднює їх в оголошенні про проведення конкурсу.

Сума зважених коефіцієнтів за критеріями не перевищує 1.

2.13. Під час проведення засідання члени комісії обговорюють та оцінюють кожну товарну біржу окремо шляхом присвоєння за визначеними критеріями балів від 0 до 10, множення присвоєного бала на відповідний зважений коефіцієнт окремо за кожним критерієм та додавання одержаних показників.

За результатами проведення оцінювання товарної біржі члени комісії, які беруть участь у засіданні, заповнюють та підписують бланк оцінювання біржі і передають його секретареві комісії.

Секретар комісії після перевірки розрахунків у бланках оцінювання товарної біржі додає бали за кожною товарною біржею, нараховані членами комісії, складає і підписує звіт про оцінювання товарної біржі за встановленою комісією формою, який разом із зазначеними бланками подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

Заповнені бланки та звіти про оцінювання товарної біржі зберігаються в установленому порядку разом з іншими документами, пов’язаними з проведенням конкурсу, у Держрезерві.

2.14. За результатами розгляду даних, наведених у бланках та звітах про оцінювання товарних бірж, комісія визначає переможцями конкурсу товарні біржі, які набрали 7 і більше балів.

У разі рівної кількості балів у кількох товарних бірж комісія розглядає дані, наведені в бланках оцінювання товарних бірж, і пропонує визначити переможцями конкурсу товарні біржі, які набрали найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.

2.15. У разі незгоди з результатами конкурсу товарна біржа, що в установленому порядку подала заявку на участь у конкурсі, має право оскаржити це рішення в судовому порядку.

2.16. Конкурс оголошується комісією таким, що не відбувся, у разі, коли до участі в конкурсі допущено менше ніж дві товарні біржі.

Оголошення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держрезерву.

2.17. Рішення комісії про визначення товарних бірж переможцями, які в подальшому будуть допущені до проведення тестових електронних біржових торгів із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву, у триденний строк оформляється протоколом, який підписують голова секретар комісії.

Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в п’ятиденний строк на офіційному веб-сайті Держрезерву та в письмовій формі надсилається товарним біржам, що подали заявки на участь у конкурсі.

2.18. За результатами конкурсу товарні біржі, визнані переможцями, протягом трьох місяців з дати оприлюднення Держрезервом інформації про результати конкурсу проводять тестові електронні біржові торги із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву.

Про дату проведення тестових електронних біржових торгів товарні біржі повідомляють Держрезерв та Мінекономрозвитку за 15 робочих днів до початку їх проведення.

Результатами проведення тестових електронних біржових торгів є укладання біржових угод без їх реєстрації товарною біржею. Про результати проведення тестових електронних біржових торгів (дата, час проведення торгів, у тому числі із зазначенням початку та закінчення торгових сесій, розмір лота, кількість, вартість, обсяг і час (година, хвилини, секунди) поданих заявок та укладених біржових угод, склад учасників біржових торгів за кожною біржовою угодою окремо) товарні біржі повідомляють Держрезерв та Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів від дати їх завершення.

2.19. Результати проведення товарними біржами тестових електронних біржових торгів із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву розглядаються комісією.

Комісією визначається переможець конкурсу (товарна біржа) окремо по кожній групі товарів, які входять до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву: продовольчі товари; нафтопродукти; промислові товари та сировина.

Критеріями для визначення товарної біржі переможцем конкурсу є організація та проведення найбільшого обсягу (в гривнях) тестових електронних біржових торгів у групі товарів, які входять до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву: продовольчі товари; нафтопродукти; промислові товари та сировина.

Товарні біржі, що визначені переможцями конкурсу в кожній групі матеріальних цінностей державного резерву, включаються Держрезервом до переліку товарних бірж, на яких будуть здійснюватися торги із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву.

2.20. Товарні біржі, включені до переліку товарних бірж, на яких будуть здійснюватися торги із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву, подають до Держрезерву та Мінекономрозвитку інформацію за результатами проведення електронних біржових торгів у порядку, установленому в абзаці третьому пункту 2.18 цього розділу.

2.21. За недотримання цього Порядку та правил біржової торгівлі товарні біржі виключаються з переліку товарних бірж, на яких будуть здійснюватися торги із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву.

Про рішення щодо виключення з переліку товарних бірж, на яких будуть здійснюватися торги із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву, товарна біржа повідомляється письмово.

Рішення про виключення товарної біржі з переліку товарних бірж, на яких будуть здійснюватися торги із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву, приймається комісією на підставі результатів розгляду звернень або скарг, які надійшли до Держрезерву або Мінекономрозвитку, щодо товарної біржі.

У разі незгоди з рішенням комісії щодо виключення товарної біржі з переліку товарних бірж, на яких будуть здійснюватися торги із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву, товарна біржа має право оскаржити це рішення в судовому порядку.

2.22. Перелік товарних бірж, на яких будуть здійснюватися торги із закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву, і виключення з цього переліку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держрезерву.

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки


П.Г. Неботоввгору