Документ za350-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2012. Подивитися в історії? )


__________
* Для опор висотою понад 50 м значення опору заземлювача повинно бути в два рази меншим від наведеного в таблиці.
**ρ - значення питомого опору ґрунту, Ом·м.
*** В районах з питомим опором ґрунту більше ніж 100 Ом·м допускається збільшення наведених значень опору в 0,001ρ разів, але не більше ніж в 10 разів, за винятком мереж, в яких заземлювальний пристрій, до якого приєднана нейтраль джерела живлення, використовується одночасно для електроустановок на напругу до і понад 1 кВ. В останньому випадку збільшення опору можливе лише до значення, за яким значення напруги на заземлювальному пристрої не буде перевищувати 67 В у разі замикання на землю в електроустановці на напругу понад 1 кВ, для якої захист від замикання на землю діє на сигнал, або не буде перевищувати допустиме значення напруги на заземлювальному пристрої, вказане в таблиці 1.7.3 ПУЕ, у разі, якщо захист діє на автоматичне відключення приєднання із замиканням на землю.

Таблиця 47. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв електроустановок (крім повітряних ліній)

Характеристика електроустановки, заземлювальний пристрій якої перевіряється

Значення питомого опору ґрунту ρ, Ом·м

Значення опору заземлювального пристрою, Ом, не більше

1

2

3

1. Електроустановки на напругу 110 кВ - 150 кВ, заземлювальний пристрій яких виконано:1.1. За нормами на опір – у випадку, якщо ρ до 500 Омм

До 500

0,5 (з урахуванням опору штучних і природних заземлювачів)

1.2. За нормами на напругу дотику – у випадку, якщо ρ понад 500 Омм.

Понад 500

Опір повинен забезпечувати гранично- допустиме значення напруги дотику згідно з таблицею 1.7.4 ПУЕ

2. Електроустановки на напругу понад 1000 В у мережі з ізольованою нейтраллю (3 кВ - 35 кВ):2.1. У разі використання заземлювального пристрою тільки для електроустановок на напругу понад 1 кВ

До 500

250/Ір*, але не більше ніж 10 Ом

Понад 500

250/Ір*·0,002ρ** (за умови, що значення напруги на заземлювальному пристрої не перевищуватиме 250 В)

2.2. У разі використання заземлювального пристрою одночасно для електроустановок на напругу до 1 кВ, якщо:2.2.1. Захист від замикання на землю в електроустановці на напругу понад 1 кВ діє на сигнал

До 500

67/Ір* і повинен відповідати вимогам пунктів 3.1 та 3.2 цієї таблиці

Понад 500

67/Ір*·0,002ρ** (за умови, що значення напруги на заземлювальному пристрої не перевищуватиме 67 В)

2.2.2. Захист від замикання на землю в електроустановці на напругу понад 1 кВ діє на вимикання

Для всіх ρ

Визначається за напругою на заземлювальному пристрої і тривалістю замикання на землю згідно з таблицею 1.7.3 ПУЕ з дотриманням вимог пунктів 3.1 та 3.2 цієї таблиці

3. Електроустановки на напругу до 1 кВ


3.1. В мережі з глухозаземленою нейтраллю (системи ТN i TT):

3.1.1. Приєднання нейтралі джерела живлення трифазного струму або виводу джерела однофазного струму до заземлювального пристрою з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN (РЕ)-провідника (повторних і грозозахисних), якщо кількість вихідних ліній не менше двох для лінійних напруг (трифазного/однофазного струму), В

660/380

До 100***

2

380/220

До 100***

4

220/127

До 100***

8

3.1.2. Безпосереднє приєднання нейтралі джерела живлення трифазного струму або виводу джерела однофазного струму до заземлювача, розташованого біля джерела живлення, якщо виконується пункт 3.1.1 цієї таблиці для лінійних напруг (трифазного/однофазного струму), В


660/380

До 100***

15

380/220

До 100***

30

220/127

До 100***

60

3.2. В мережі з ізольованою нейтраллю (система ІТ). Приєднання захисного РЕ-провідника до заземлювального пристрою у разі потужності джерела живлення:понад 100 кВА

До 500
Понад 500

4****
4·0,002ρ** (за умови, що значення напруги на заземлювальному пристрої не перевищуватиме 50 В)

до 100 кВА

До 500
Понад 500

10****
10·0,002ρ** (за умови, що значення напруги на заземлювальному пристрої не перевищуватиме 50 В)

3.3. В мережі з системою заземлення ТТ. Приєднання захисного РЕ-провідника до незалежного заземлювального пристрою

Для всіх ρ

50/IΔn*****

4. Окремо встановлений на ВРУ блискавковідвід, що має відокремлений заземлювач


Згідно з пунктом 1.1 таблиці 46 цього додатка

__________
р - розрахункове значення сили струму замикання на землю: у мережах без компенсації ємнісного струму - повна сила струму замикання на землю; у мережах з компенсацією ємнісного струму: для заземлювальних пристроїв, до яких приєднано дугогасні реактори, - значення струму силою 125 % номінального значення сили струму цих реакторів, а для заземлювальних пристроїв, до яких не приєднано дугогасні реактори, - сила струму замикання на землю, в разі вимкнення найпотужнішого з реакторів; у мережах із заземленою через резистор нейтраллю - сила струму, яку визначають за виразом 1.7.5 пункту 1.7.99 ПУЕ.
** Для питомого опору ґрунту більше ніж 500 Ом•м допускається збільшення наведених значень в 0,002? разів, але не більше ніж в 10 разів.
*** Для електроустановок на напругу до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю в районах з питомим опором ґрунту більше ніж 100 Ом•м допускається збільшення наведених значень опору в 0,01? разів, але не більше ніж в 10 разів, за винятком мереж, в яких заземлювальний пристрій, до якого приєднана нейтраль джерела живлення, використовується одночасно для електроустановок на напругу до і понад 1 кВ. В останньому випадку збільшення опору можливе лише до значення, за яким напруга на заземлювальному пристрої не буде перевищувати 67 В у разі замикання на землю в електроустановці на напругу понад 1 кВ, для якої захист від замикання на землю діє на сигнал, або не буде перевищувати допустиму напругу на заземлювальному пристрої, вказану в таблиці 1.7.3 ПУЕ, у разі, якщо захист діє на автоматичне відключення приєднання із замиканням на землю.
**** Вказані в пункті 3.2 опори можуть мати більше значення, якщо це обумовлено нормативними документами.
***** IΔn - номінальне значення сили вимикаючого диференційного струму пристрою захисного відключення, А.

Таблиця 48. Мінімально допустимий опір ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електропроводки

Найменування випробного елемента

Напруга мегаомметра, В

Значення опору ізоляції, МОм

Вказівки

1

2

3

4

1.Електровироби та апарати на напругу, В:


Повинен відповідати даним, наведеним у паспорті або ТУ на конкретний вид виробу, але не менше ніж 0,5

Цей пункт поширюється на К та П автоматичних і неавтоматичних вимикачів, контакторів, магнітних пускачів, реле, контролерів, запобіжників, резисторів, реостатів та інших апаратів на напругу до 1 кВ, якщо вони були демонтовані. Випробування недемонтованих апаратів, а також їх міжремонтні випробування проводяться відповідно до вимог і періодичності вимірювань розподільних пристроїв, щитів, силових, освітлювальних або вторинних кіл

до 50

100

понад 50 до 100

250

понад 100 до 380

500-1000

понад 380

1000 - 2500


У разі відсутності додаткових вимог підприємства-виробника значення опору ізоляції апаратів з напівпровідниковими елементами вимірюється мегаомметром на напругу 100 В. У цьому випадку діоди, транзистори та інші напівпровідникові елементи необхідно зашунтувати

2. Ручний електроінструмент і переносні світильники з допоміжним обладнанням (трансформатори, перетворювачі частоти, пристрої, кабелі-подовжувачі тощо), зварювальні трансформатори

500

Після капітального ремонту:
між деталями, що перебувають під напругою:
для робочої ізоляції - 2;
для додаткової - 5;
для підсиленої - 7.
В експлуатації:
0,5;
для виробів класу ІІ - 2

Для інструмента вимірюється значення опору ізоляції обмоток та кабелю живлення відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей; у трансформаторів між первинною та вторинною обмотками і між кожною з обмоток та корпусом не рідше ніж один раз на 6 місяців

3. Стаціонарні електроплити

1000

1,0

Вимірювання здійснювати не рідше ніж один раз на рік у нагрітому стані плити

4. Крани та ліфти

1000

0,5

Вимірювання здійснювати не рідше ніж один раз на рік

5. Силові й освітлювальні електропроводки

1000

0,5

Значення опору ізоляції при знятих плавких вставках вимірювати на ділянці між суміжними запобіжниками або за останніми запобіжниками між будь-яким проводом та землею, а також між двома будь-якими проводами. Під час вимірювання опору ізоляції в силових колах повинні бути вимкнуті електроприймачі, прилади тощо. Під час вимірювання опору ізоляції в освітлювальних колах лампи повинні бути викручені, а штепсельні розетки та вимикачі приєднані.
Значення опору ізоляції електропроводки в особливо небезпечних приміщеннях слід вимірювати не рідше ніж один раз на рік, в вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах, а також в приміщеннях з масовим перебуванням людей – один раз на 3 роки, в інших випадках (крім житлових будинків) - один раз на 6 років.
Для населення вимірювання опору ізоляції проводиться при вводі мережі електричного освітлення в роботу або у разі її реконструкції. Надалі - на вимогу споживача

6. Вторинні кола розподільних пристроїв, щитів і струмопрово-дів

1000-2500

0,5

Вимірювання слід здійснювати для кожної секції розподільного пристрою. За можливості такі вимірювання дозволяється виконувати одночасно з випробуванням електроустановок силових та освітлювальних кіл, приєднаних до пристроїв, щитів або струмопроводів

7. Вторинні кола керування, захисту, вимірювання, автоматики, сигналізації, телемеханіки, особливо відповідаль-них вторинних кіл тощоУ схемах керування, захисту, вимірювання, автоматики, сигналізації та телемеханіки допускається не проводити вимірювання опору ізоляції, якщо для перевірки потрібен значний обсяг підготовчих робіт і ці кола захищені запобіжниками або розчіплювачами, що мають обернено залежні від сили струму характеристики. Перевірку стану таких кіл, приладів і апаратів необхідно здійснювати шляхом ретельного зовнішнього огляду не рідше ніж один раз на рік. У разі заземленої нейтралі огляд здійснюється одночасно з перевіркою спрацьовування захисту відповідно до пункту 4 таблиці 27 додатка 1 до цих Правил

7.1. Шинки постійного струму і напруги на щиті керування та у розподільних пристроях (особливо відповідальні вторинні кола)

1000-2500

10

Випробування слід проводити при від’єднаних вторинних колах

7.2. Кожне приєднання вторинних кіл і кіл живлення приводів вимикачів та роз’єднувачів

1000-2500

0,5 - в електроустановках до 1 кВ,
1,0 - в електроустановках понад 1 кВ

Випробування слід здійснювати на всіх приєднаних апаратах (котушки приводів, контактори, реле, прилади, вторинні обмотки ТС та ТН тощо)

7.3. Кола керування, захисту, автоматики і збудження машин постійного струму напругою до 1,0 кВ, приєднаних до силових кіл

1000-2500

0,5 - в електроустановках до 1 кВ,
1,0 - в електроустановках понад 1 кВ

Значення опору ізоляції кіл напруги до 60 В, що нормально живляться від окремого джерела, вимірюється мегаомметром на 500 В і повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм

8. Вторинні кола, які містять пристрої з мікроелект-ронними елементами, що розраховані на робочу напругу, В:Вимірювання опору ізоляції здійснювати згідно з указівками підприємства-виробника і за необхідності ужити додаткових заходів (закорочувати окремі елементи, ділянки схеми тощо)

до 30

100

1,0

30-60

250

1,0

понад 60

500

1,0

Таблиця 49. Значення напруги спрацювання та кількість операцій під час випробувань контакторів, магнітних пускачів і автоматичних вимикачів

Операція

Значення напруги на шинах оперативного струму

Кількість операцій

1. Увімкнення

0,9 (0,85*) Uном

5

2. Увімкнення і вимкнення

0,8 і 1,1** Uном

5

3. Вимкнення

0,8 Uном

10

__________
* Залежно від вимог підприємства-виробника для конкретного типу автоматичного вимикача.
** Якщо за умовами роботи джерела оперативного струму неможливо збільшити значення напруги до 1,1 Uном, дозволено проведення перевірки за максимального значення напруги.Додаток 3
до Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів

ПЕРЕЛІК
документів і розрахунків, що передаються споживачу під час прийняття в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах

1. На електрообладнання усіх видів вибухозахисту і електрообладнання без засобів вибухозахисту, але з відповідним захистом від зовнішніх впливів передаються такі документи:

1.1. Інструкція з експлуатації електрообладнання, що надає підприємство-виробник.

1.2. Посвідчення про вибухозахищеність (свідоцтво, рішення) або сертифікати відповідності чи висновки акредитованої в Українській системі сертифікації продукції випробувальної організації.

1.3 Висновок ДВСЦ ВЕ про відповідність електрообладнання умовам експлуатації (на електрообладнання іноземних фірм).

1.4. Відповідні рішення Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України щодо можливості експлуатації електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах.

1.5. Документи, що описують спеціальні вимоги до експлуатації електрообладнання із знаком «Х» після маркування вибухозахисту.

1.6. Вимоги до кваліфікації працівників, установлені підприємством-виробником електрообладнання.

1.7. Перелік речовин у вибухонебезпечних зонах із зазначенням категорії і групи вибухонебезпечності, а для пилу і волокон - значень температур самозапалювання їх в осілому ("шар") і завислому ("туман") станах. Зазначені дані слід узяти з технологічної частини проекту.

За відсутності зазначених даних, їх необхідно одержати після проведення в установленому порядку випробувань ДВСЦ ВЕ.

1.8. Розрахунок або технічне обґрунтування можливості (неможливості) утворення вибухонебезпечних концентрацій горючих газів, пари ЛЗР, горючого пилу та волокон.

1.9. Проект із грозозахисту.

1.10. Перелік заходів з захисту від статичної електрики.

1.11. План розміщення електрообладнання з нанесенням силових, освітлювальних, контрольних та інших електричних кіл із зазначенням на ньому речовин у вибухонебезпечних зонах, категорії і групи вибухонебезпечності, а для пилу і волокон - температур самозапалювання їх в осілому («шар») і завислому («туман») станах.

1.12. Специфікація електрообладнання і встановлюваної апаратури з зазначенням їх маркування з вибухозахисту.

1.13. Протоколи передпускових випробувань, передбачених інструкціями підприємств-виробників електрообладнання.

1.14. Документація приймально-здавальних робіт, пусконалагоджувальних випробувань, передбачених ПУЕ, ПБЕ та ПБЕЕС та цими Правилами.

1.15. Перелік заходів, які попереджують подачу напруги на електрообладнання, до усунення небезпеки від відкритих неізольованих струмопровідних провідників, що містяться у вибухонебезпечному середовищі.

1.16. Протоколи перевірки ізоляції іскробезпечних електричних кіл випробною напругою не менше ніж 0,5 кВ змінного струму.

2. На електрообладнання усіх видів вибухозахисту й електрообладнання без засобів вибухозахисту, але з відповідним захистом від зовнішніх впливів, за винятком електрообладнання з видом вибухозахисту «і», передаються такі матеріали:

2.1. Розрахунок сили струмів коротких замикань (КЗ) у мережах напругою до 1 кВ.

2.2. Дані з перевірки кратності струмів КЗ відносно уставок засобів захисту (автоматичні вимикачі, запобіжники та ін.)

2.3. Перелік заходів, що можуть запобігти утворенню вибухонебезпечних концентрацій горючих газів, пари ЛЗР, горючого пилу або волокон з повітрям (до таких заходів належать: вентиляція, сигналізація, блокувальні пристрої, автоматичний контроль концентрації горючих газів, пари, пилу тощо).

2.4. Протоколи виміру значень надлишкового тиску або витрат повітря, передбачених ПУЕ, у приміщеннях підстанцій, РУ, у приміщеннях з електродвигунами, вали яких проходять через стіну в суміжне вибухонебезпечне приміщення.

2.5. Протоколи випробування тиском на щільність труб електропроводки, поділювальних ущільнень електропроводки.

2.6. Протоколи перевірки повного опору петлі «фаза-нуль» згідно з вимогами ПУЕ.

2.7. Протокол перевірки роботи автоматичних вимикачів, теплових розчіплювачів, магнітних пускачів, пристроїв захисного вимикання (ПЗВ).

2.8. Протокол перевірки звукової сигналізації контролю ізоляції і цілості пробивного запобіжника в мережах напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю.

2.9. Протокол перевірки звукової сигналізації контролю ізоляції мережі постійного струму.

3. На електрообладнання з видом вибухозахисту «і» додатково передаються:

3.1. Технічний опис систем з іскробезпечними електричними колами, структурна схема систем на плані вибухонебезпечних зон.

3.2. Заходи із захисту електрообладнання від корозії повітряного впливу, вібрації та інших несприятливих факторів.Додаток 4
до Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах

Під час прийняття в експлуатацію електроустановок розглядаються проект і експертний висновок випробувальної організації; відповідність проекту встановленого у вибухонебезпечних зонах електрообладнання, змонтованих проводів і кабелів; технічний стан кожного електротехнічного виробу; правильність заведення проводів і кабелів, їх ущільнення в електрообладнанні, надійність їхніх контактних з’єднань; наявність поділювальних ущільнень трубопроводів електропроводок; наявність ущільнень піском кабелів в коробах для проходу крізь стіни і відсутність ушкоджень зовнішніх оболонок кабелів, а також наявність ущільнень у патрубках при проході відкрито прокладених одиночних кабелів крізь стіни; відповідність виконаного монтажу вимогам інструкцій підприємств-виробників; правильність виконання комплексу заходів, що забезпечують вибухозахист.

Під час прийняття в експлуатацію електроустановок у вибухонебезпечних зонах необхідно:

1. Провести нижченаведені контрольні перевірки обладнання з усіма видами вибухозахисту, а саме:

1.1. Технічного стану кожного електротехнічного виробу.

1.2. Наявності маркування і попереджувальних написів (знаків).

1.3. Відсутності пошкоджень оболонки, оглядового скла, що впливають на вибухозахищеність.

1.4. Наявності кріпильних елементів, заземлювальних і пломбувальних пристроїв та заглушок у ввідних пристроях, що не використовуються.

1.5. Відсутності несанкціонованих змін в електротехнічному виробі.

1.6. Правильності виконання заведення проводів і кабелів, відсутність у них видимих пошкоджень, надійності їх контактних з’єднань і ущільнення в електрообладнанні, а також заробки незадіяних кабелів.

1.7. Правильності виконання трубної електропроводки (ущільнювальна арматура (фітинги) розміщується на відстані не більше ніж 450 мм від усіх оболонок, що містять джерело можливого загоряння вибухонебезпечної суміші в умовах нормальної роботи).

Надійність ущільнень проводів і кабелів у фітингах повинна бути підтверджена протоколом випробувань монтажної організації, а товщина компаунда в ущільнювальній арматурі - вибірковою перевіркою і повинна дорівнювати внутрішньому діаметру труби, але не менше ніж 20 мм, що підтверджується актом монтажної організації. Ущільнювальна речовина повинна бути дозволена акредитованою випробувальною організацією.

1.8. Відсутності у вибухонебезпечних зонах усіх класів проводів і кабелів з поліетиленовою ізоляцією й оболонкою.

1.9. Цілісності систем трубопроводів і перехідників комбінованої системи електропроводки.

1.10. Наявності піску в коробах для ущільнення в них кабелів під час проходження їх крізь стіни і відсутності ушкоджень зовнішніх оболонок кабелів.

1.11. Наявності ущільнень у патрубках під час проходження відкрито прокладених одиничних кабелів крізь стіни.

1.12. Виконання монтажу окремих видів обладнання згідно з вимогами, наведеними в інструкціях підприємств-виробників.

1.13. Правильності встановлення з’єднувача для увімкнення переносних світильників та інших електроприймачів, що включаються періодично.

1.14. Виконання струмопроводів до електричних вантажопідіймальних механізмів та пересувних електроприймачів.

Струмопроводи до електричних вантажопідіймальних механізмів та пересувних електроприймачів у вибухонебезпечних зонах будь-якого класу повинні виконуватися гнучким кабелем з мідними жилами в гумовій ізоляції та гумовій маслобензиностійкій оболонці, що не поширює горіння.

1.15. Переконатися, що кабелі, прокладені у вибухонебезпечних зонах відкрито (на конструкціях, стінах, у каналах, тунелях тощо), не мають зовнішнього покриття з горючих матеріалів (джгут, бітум, бавовняне обплетення тощо).

2. Провести контрольні перевірки і порівняти фактичний стан з актами та протоколами на електрообладнання:

2.1. Усіх видів вибухозахисту й електрообладнання без засобів вибухозахисту, але з відповідним захистом від зовнішніх впливів (за винятком електрообладнання з видом вибухозахисту «і»):

стан заземлювальних провідників та будь-яких додаткових з’єднань із землею (з’єднання повинні мати надійний контакт, а провідники - достатній поперечний переріз);

щільність прилягання до корпусу кришок, фланців, щитів та інших частин електрообладнання, що спільно забезпечують елементи вибухозахисту, а також стопори деталей з нарізним кріпленням.

2.2. На електрообладнанні з видом вибухозахисту «d»:

виміряти ширину щілин, які можливо виміряти без розбирання вузлів електрообладнання, і зіставити зі значеннями, указаними в інструкціях підприємств-виробників, а за їх відсутності керуватися таблицями 1 - 3 цього додатка;

перевірити наявність антикорозійного змащення на доступних вибухозахисних поверхнях вибухонепроникних оболонок і за необхідності її відновити;

виміряти мінімальну відстань електрообладнання від перешкод для вибухонебезпечних сумішей категорій, яка повинна бути для: ІІА - не менше ніж 10 мм, ІІВ - 30 мм, ІІС - 40 мм.

2.3. На електрообладнанні з видом вибухозахисту «і» перевірити:

наявність і стан заземлювального пристрою там, де це передбачено інструкцією підприємства-виробника;

відсутність ушкоджень з’єднувальних проводів і кабелів;

відсутність ушкоджень кріплення видимих монтажних джгутів;

якість підклеювання і збереження ізоляційних трубок на місцях пайки;

цілісність епоксидного компаундного заповнення в доступних блоках іскрозахисту;

наявність і стан запобіжників;

параметри елементів іскрозахисту і іскробезпечних кіл;

дотримання вимог і вказівок монтажно-експлуатаційної інструкції під час виконання електричних вимірів, випробувань електричної ізоляції тощо.

Таблиця 1. Параметри вибухонепроникних з’єднань електрообладнання 1, 2, 3-ї категорій згідно з ПВВРЕ (ПВВЕ)

Вид вибухонепроникного з’єднання

Вільний об’єм оболонки, куб.см

1-а категорія

2-а категорія

3-я категорія

довжина щілини L1,мм

довжина щілини до отвору під болт L2, мм

ширина щілини W1 і Wd, мм

довжина щілини L1, мм

довжина щілини до отвору під болт L2, мм

ширина щілини * W1 і Wd, мм

довжина щілини L1, мм

довжина щілини до отвору під болт L2, мм

ширина щілини W1 і Wd, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Нерухомі вибухонепроникні з’єднання (а і б рис. 1 цього додатка)

До 200

5

5

0,5

5

5

0,3

5

5

0,2

Понад 200 до 500

8

5

0,5

8

5

0,3

8

5

0,2

Понад 500 до 2000

15

8

0,5

15

8

0,3

15

8

0,2

Понад 2000

25

10

0,5

25

10

0,3

25

10

0,2

З’єднання рухомих зчленувань (рис. 2 цього додатка)

Понад 500 до 2000

15

-

0,5

15

-

0,4

15

-

0,3

Понад 2000

25

-

0,6

25

-

0,4

25

-

0,3

40

-

0,75

40

-

0,5

40

-

0,4

З’єднання тяг керування та валів (рис. 3 цього додатка)

До 200

10

-

0,25

10

-

0,25

10

-

0,15

Понад 200 до 500

15

-

0,25

15

-

0,25

15

-

0,15

Понад 500 до 2000

154

-

0,25

15

-

0,25

15

-

0,15

Понад 2000

25

-

0,15

25

-

0,25

25

-

0,15вгору