Документ za350-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2012. Подивитися в історії? )
__________
Примітки:

К - проводиться у терміни, установлені системою ТОР, але для двигунів відповідальних механізмів і тих, що працюють у важких умовах (підвищена температура, забрудненість тощо), - не рідше ніж один раз на 2 роки.


П - проводиться у терміни, установлені системою ТОР.

Таблиця 24. Котли електродні

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання значень опору стовпа води ізолювальної вставки

К, П або М

Опір стовпа води, Ом, у кожній із вставок повинен бути:
не менше ніж 0,6 Uфn, де Uф -фазна напруга електродного котла, В; n – число ізолювальних вставок усіх котлів котельної;
не менше ніж 200nВимірюється в котлах на напругу понад 1 кВ.


Вимірюється в котлах на напругу до 1 кВ

2. Вимірювання значення питомого опору живильної (мережної) води

К, М

При 20°С значення питомого опору повинне бути в межах, вказаних підприємством-виробником

Вимірюється перед пуском та під час зміни джерела водопостачання, а в разі водопостачання з відкритих водоймищ не рідше ніж 4 рази на рік

3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц:

К

Тривалість випробування 1 хв.


а) ізоляції корпусу котла разом з ізолювальними вставками, звільненими від води


Ізоляція котлів на напругу до 0,69 кВ випробується напругою 1 кВ. Для інших випадків значення випробної напруги наведене в таблиці 23 додатка 2 до цих Правил.

б) ізолювальних вставок


Проводиться двократним номінальним значенням фазної напруги

4. Вимірювання значення опору ізоляції котла без води


Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 0,5 МОм, якщо підприємством-виробником не обумовлені жорсткіші вимоги

Вимірюється у положенні електродів при максимальній та мінімальній потужностях відносно корпусу мегаомметром на напругу 2500 В

5. Перевірка дії захисної апаратури котла


Проводиться відповідно до місцевих інструкцій підприємств-виробників, а також згідно з пунктом 4 таблиці 27 цього додатка

В електродних котлах на напругу до 1 кВ, що працюють в мережі із заземленою нейтраллю, характеристика пристроїв, які використовують для захисного автоматичного вимикання живлення, та повний опір кола замикання (кола «фаза-нуль») повинні забезпечувати автоматичне вимикання живлення в межах нормованого часу згідно з вимогами 1.7.82 ПУЕ__________
Примітка.

К, П або М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж К - один раз на рік, П або М - два рази на рік.

Таблиця 25. Заземлювальні пристрої

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються, з’єднань природних заземлювачів зі заземлювальним пристроєм та з’єднань між головною заземлювальною шиною (ГЗШ) і провідниками системи зрівнювання потенціалів

К, М

Перевіряють переріз, цілість і міцність провідників заземлення та РЕN (PE) провідників, їх з’єднань і приєднань. Перевіряють захист від корозії заземлювального пристрою при входженні у ґрунт на довжину 70 см.
Не повинно бути обривів і незадовільних контактів у провідниках, що з’єднують елементи, які заземлюються, із заземлювачами і ГЗШ або PEN (PE) провідник із заземлювачами. Надійність зварювання перевіряють ударом молотка, цілість і стан кола заземлення і заземлювачів – за допомогою приладів та засобів діагностики. Необхідно перевіряти після ремонту дійсне розташування заземлювачів, але не рідше одного разу на 12 років. Стан підземної частини контролюють згідно з СОУ 31.2-21677681-19.
Перехідний опір контактного з’єднання повинен бути не більше ніж 0,1 Ом під час поточної експлуатації

Необхідно перевіряти після монтажу, переобладнання, ремонтів.
Термін вимірів перехідних опорів з’єднань для заземлювальних пристроїв, що експлуатуються до 25 років, не рідше ніж один раз на 12 років, понад 25 років не рідше ніж один раз на 6 років, а при улаштуванні заземлення електроустановок (окремих струмоприймачів), які експлуатуються у особливо небезпечних приміщеннях, та заземлювальних пристроїв електроустановок вантажопідіймальних машин, механізмів – не рідше ніж один раз на рік.
Візуальний огляд видимої частини заземлювального пристрою проводиться не рідше ніж один раз на рік.
Огляд заземлювального пристрою проводиться також після КЗ або грозових розрядів

2. Перевірка корозійного стану елементів заземлю-вального пристрою:
а) ПЛ

К, М

Елемент заземлювача слід замінити, якщо його переріз зруйнований більше ніж на 50%.

Перевірку з розриттям ґрунту слід здійснювати вибірково на 2% від загальної кількості опор із заземлювачами в населеній місцевості, на ділянках ПЛ з найбільш агресивними, зсувними, видувними або погано провідними ґрунтами після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 12 років. За рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, вибіркову перевірку корозійного стану заземлювачів можна здійснювати частіше. Після осідання, зсувів або видування ґрунту у зоні заземлювального пристрою повинні проводитися позачергові перевірки з розриттям ґрунту.

б) електроустановок (крім ПЛ)

К, М

Елемент заземлювача слід замінити, якщо його переріз зруйнований більше ніж на 50 %

На ВРУ електростанцій і підстанцій вибіркову перевірку елементів, що містяться в землі, з розриттям ґрунту слід здійснювати в трьох вузлових контактних з’єднаннях: у силового трансформатора, вентильного розрядника або ОПН та стояка конструкції - не рідше ніж один раз на 12 років. У ЗРУ огляд елементів заземлювачів слід виконувати згідно з рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство

3. Вимірювання значення опору заземлювального пристрою:

К, М


Виміряна величина заземлювального пристрою повинна бути не більше від величини, встановленої главою 1.7 ПУЕ.

а) ПЛ напругою понад 1 кВ


Допустиме значення опору заземлювальних пристроїв наведене в таблиці 46 додатка 2 до цих Правил.

Вимірювання слід проводити на всіх опорах з розрядниками, ОПН, захисними проміжками, роз’єднувачами, електрообладнанням з повторними заземлювачами PEN (РЕ) проводів (у разі використання заземлювального пристрою одночасно для електроустановок напругою до 1 кВ) – після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 6 років; на ПЛ, які відпрацювали 25 років і більше, – за рішенням технічного керівника споживача; на тросових опорах ліній напругою 110 кВ - 150 кВ у разі виявлення на них слідів перекриття або руйнування ізоляторів електричною дугою. На інших опорах вимірювання слід проводити вибірково на 2 % від загальної кількості опор, особливо на ділянках з найбільш агресивними, зсувними ґрунтами і такими, що видуваються або мають погану провідність, після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 12 років.

б) ПЛ напругою до 1 кВ


Допустиме значення опору наведене в таблиці 46 додатка 2 до цих Правил.

Вимірювання слід проводити на опорах із заземлювачами грозозахисту та повторними заземленнями РЕN (PE) проводу -після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 6 років.
Для решти опор слід здійснювати вимірювання вибірково на 2 % від загальної кількості опор з заземлювачами в населеній місцевості, на ділянках ПЛ з найбільш агресивними, зсувними, видувними або погано провідними ґрунтами, після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 12 років.

в) електроустановок (крім ПЛ)


Допустиме значення опору наведене в таблиці 47 додатка 2 до цих Правил

Вимірювання слід проводити після монтажу, переобладнання, ремонтів цих пристроїв, але не рідше ніж один раз на 12 років, а в особливо небезпечних умовах (для ліфтів, пралень, лазень, вантажопідіймальних машин, механізмів тощо) не рідше ніж один раз на рік

4. Вимірювання значення напруги дотику в електроустановках напругою понад 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю або ефективно заземленою нейтраллю

К, М

Граничнодопустимі значення напруги дотику:
500 В - при тривалості впливу напруги до 0,1 с;
400 В - 0,2 с;
200 В - 0,5 с;
130 В - 0,7 с;
100 В - 0,9 с;
65 В - понад 1,0 с до 5,0 с.
Проміжні допустимі напруги в інтервалі часу від 0,1 с до 1,0 с слід визначати інтерполяцією

Вимірювання слід проводити в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику, після монтажу, переобладнання, капітального ремонту заземлювального пристрою, але не рідше ніж один раз на 6 років. Вимірювання слід проводити при приєднаних природних заземлювачах і тросах ПЛ. Напругу дотику слід вимірювати в контрольних точках, визначених проектом. За розрахункову тривалість впливу напруги дотику приймають сумарний час дії релейного захисту і повного часу вимкнення вимикача

5. Перевірка стану пробивних запобіжників в установках напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю, з’єднаних через трансформатор з мережею напругою понад 1 кВ

К, М

Запобіжники повинні бути справними і відповідати номінальній напрузі електроустановки

Перевірку слід проводити не рідше одного разу на 6 років, а також у разі їх спрацьовування

6. Перевірка спрацьовування захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю

К, П, М

Відповідно до пункту 4 таблиці 27 цього додатка


7. Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв

К

Перевіряється дійсне розташування та приєднання заземлювачів у разі контролю стану заземлювальних пристроїв згідно з СОУ 31.2-21677681-19.
Відповідність проекту конструктивного виконання заземлювального пристрою на ВРУ електростанцій та підстанцій споживачів до приєднання природних заземлювачів і заземлюючих елементів (обладнання, конструкцій, будівель) перевіряють після монтажу до засипання ґрунту

Перевірку заземлювальних пристроїв на ПЛ проводять на всіх опорах у населеній місцевості, на відрізках з найбільш агресивними, зсувними, видувними та погано провідними ґрунтами та, крім того, не менше ніж у 2% опор від загальної кількості опор із заземлювачами

8. Перевірка значення повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю

К, М


Значення повного опору петлі «фаза-нуль» (або сили струму однофазного замикання) повинно задовольняти вимогам ПУЕ і повинно вимірюватись не рідше одного разу на 6 років. Під час експлуатації та після увімкнення нових споживачів опір вимірюється лише на ПЛ. Перевірка значення повного опору петлі «фаза-нуль» (або сили струму однофазного замикання) здійснюється також при змінах в електроустановках, які впливають на значення опору петлі «фаза-нуль»

9. Перевірка значення напруги на заземлювальному пристрої РУ електростанцій і підстанцій за стікання з нього струму замикання на землю

К

Значення напруги на заземлювальному пристрої:
не обмежується для електроустановок, з яких виключено винос потенціалів за межі будівель та зовнішніх загороджень електроустановок;
не більше ніж 10 кВ, якщо передбачені заходи захисту ізоляції кабелів зв’язку і телемеханіки та запобігання виносу потенціалів;
не більше ніж 5 кВ в усіх інших випадках

Перевірку (розрахункову) проводять після монтажу, перебудови, але не рідше одного разу на 12 років для електроустановок на напругу понад 1 кВ в мережі з ефективно заземленою нейтраллю

__________
Примітка.


К, П, М - проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але П або М - не рідше ніж один раз на 6 років (за винятком пунктів 1, 3в). Перевірку в повному обсязі необхідно проводити після монтажу, капітального ремонту, реконструкції.

Таблиця 26. Стаціонарні, пересувні та переносні комплектні випробувальні установки

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка справності вимірювальних засобів і випробних трансформаторів

Виконується під час атестації випробувальної установки

Класи точності та коефіцієнти трансформації повинні відповідати паспорту.
Міжповірочний інтервал вимірювальних трансформаторів визначається Держспоживстандартом

Перевіряється точність вимірювання мостів, вимірювальних приладів та справність випробних пристроїв. Справність обмоток випробних та вимірювальних трансформаторів оцінюється вимірюванням коефіцієнта трансформації та класу точності

2. Вимірювання значення опору ізоляції:

Ка) кіл і апаратури на напругу понад 1 кВ


Значення опору ізоляції повинно відповідати вимогам підприємства-виробника.

Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В.

б) кіл і апаратури на напругу до 1 кВ


Значення опору повинно бути не менше ніж 1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 1000 В

3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц

К

Значення випробної напруги прийняти згідно з паспортом, але не нижче ніж 115 % номінальної напруги випробувальної установки.
Тривалість випробування 1 хв.

Випробувати кола і апарати, що перебувають під високою напругою

4. Перевірка дії блокувальних пристроїв, сигналізації та захисту

К, М

Перевірка проводиться 3-кратним опробуванням дії блокувальних пристроїв, сигналізації і захисту

Перевірка проводиться імітацією відповідних режимів

5. Перевірка інтенсивності рентгенівського випромінювання кенотронів випробувальних установок

К

Допустима потужність дози рентгенівського випромінювання у будь-якій доступній точці установки на відстані 5 см - 10 см від поверхні захисту (кожуха) не повинна перевищувати 0,02 нКл/(г·с) (0,28 мР/г або 0,08 мкР/с). Значення допустимої потужності дози випромінювання дається з розрахунку 36-годинного робочого тижня. У разі іншої тривалості ці значення повинні бути помножені на коефіцієнт 36/t, де t фактична тривалість робочого тижня, год.

Проводиться у тих випадках, коли під час проведення капітального ремонту випробувальної установки було змінено розташування кенотронів. Дозиметрична перевірка ефективності захисту від рентгенівського випромінювання здійснюється за найбільших значень напруги і сили струму на аноді кенотрона. Ефективність захисту від рентгенівського випромінювання визначається вимірюванням потужності дози випромінювання мікрорентгенометром__________
Примітка.


К - проводиться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж один раз на 6 років для стаціонарних, один раз на 2 роки для пересувних і переносних установок; М - проводиться у терміни, установлені системою ТОР.

Таблиця 27. Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не наведені в таблицях 1 - 26 цього додатка, та електропроводка на напругу до 1 кВ

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання значення опору ізоляції

К, М

Значення опору ізоляції повинні бути не менше наведених у таблиці 48 додатка 2 до цих Правил

Вимірюють опір ізоляції кожної із груп електрично не зв’язаних вторинних кіл приєднання (вимірювальні кола, кола оперативного струму, кола сигналізації тощо) відносно «землі» та інших груп кіл, а також між жилами контрольних кабелів особливо відповідальних вторинних кіл

2. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц електро-технічних виробів на напругу понад 12 В змінного струму та понад 120 В постійного струму, у тому числі:

К

Тривалість випробування 1 хв.


а) ізоляції обмоток та кабелю живлення ручного електроінструмента відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей


Для електроінструмента на напругу до 50 В включно значення випробної напруги мають становити 550 В, на напругу понад 50 В і потужності до 1 кВт 900 В, більше 1 кВт 1350 В.

Корпус електроінструмента та з’єднані з ним деталі, виготовлені з діелектричного матеріалу, на час випробування обгорнути металевою фольгою і заземлити.
Якщо опір ізоляції не менше ніж 10 МОм, то випробування ізоляції підвищеною напругою можна замінити вимірюванням опору ізоляції мегаомметром на напругу 2500 В протягом 1 хв.

б) ізоляції обмоток знижувальних трансформаторів


Значення випробної напруги для первинної обмотки на напругу:
127 - 220 В 1350 В;
380 - 440 В 1800 В

Випробна напруга прикладається по черзі до кожної з обмоток. У цьому разі інші обмотки повинні бути електрично з’єднані із заземленим корпусом та магнітопроводом

3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц:

К, М

Тривалість випробування - 1 хв. Значення випробної напруги - 1,0 кВ.


а) ізоляції вторинних кіл управління, захисту, автоматики, сигналізації, телемеханіки тощо


Випробування підвищеною напругою проводиться для ізоляції відносно «землі» кіл РЗА та інших вторинних кіл з повністю зібраною схемою (разом з реле, контакторами, котушками приводів тощо) на напругу понад 60 В, а також поміж жилами контрольних кабелів особливо відповідальних вторинних кіл.
До ізоляції особливо відпові-дальних вторинних кіл належать:
кола газового захисту, кола конденсаторів, які використовуються як джерело оперативного струму;
струмові кола ТС з номінальним значенням сили вторинного струму 1 А;
струмові кола окремих фаз, де є реле або пристрої з двома або більше первинними обмотками;
кола напруги від транс-форматорів напруги до апаратів захисту вторинних кіл від КЗ

Якщо у випробувальних колах є елементи, розраховані на меншу випробну напругу, їх потрібно від’єднати і випробувати окремо (згідно зі стандартами або технічними умовами на ці елементи) або зашунтувати.
Напругу потрібно подавати почергово на кожну жилу, решту жил з’єднати між собою і заземлити. Перевірку здійснюють лише на робочих уставках.
Під час поточного ремонту апаратів, вторинних кіл на напругу до 1 кВ замість випробувань відповідно до пункту 3 цієї таблиці дозволяється проводити випробування випрямленою напругою 2,5 кВ з використанням мегаомметра або спеціальної установки.
У разі проведення випробування мегаомметром на напругу 2500 В можна не здійснювати вимірювань опору ізоляції мегаомметром на напругу 500 В, 1000 В.

б) ізоляції силових та освітлювальних електропроводокЕлектропроводка на напругу до 1 кВ від розподільних пунктів до електроприймачів випробується відповідно до вказівок таблиці 48 додатка 2 до цих Правил

4. Перевірка спрацьовування пристроїв захисту (працездатності розчіплювачів та захисного автоматичного вимкнення живлення):

К,М

Розчіплювачі мають вимикати автоматичний вимикач за значенням виміряного параметра (сила струму, значення напруги, час), які знаходяться в границях, заданих підприємством-виробником.


а) перевірка спрацьовування пристроїв захисту, які реагують на надструми (автоматичні вимикачі, запобіжники) і не виконують функції захисного автоматичного вимикання живлення в електроустановках з типом заземлення системи TN-C, TN-S i IT


Кратність струмів однофазного КЗ на віддалену відкриту провідну частину кола, що захищається, в електроустановці з типом заземлення системи TN-C, TN-S і подвійного кола замикання на віддалені одна від одної провідні частини в системі ІТ, повинні бути не меншими ніж вказано в главі 3.1 ПУЕ.

Перевіряються безпосереднім вимірюванням сили струму замикання або повного опору петлі «фаза-нуль» в системі TN-C, TN-S і повного опору петлі подвійного замикання в системі ІТ з подальшим визначенням відповідних струмів та часу автоматичного вимикання живлення згідно з захисними характеристиками пристроїв захисту, вказаними в каталогах підприємств-виробників цих пристроїв.
В електроустановках, приєднаних до одного щитка та тих, що містяться в межах одного приміщення, допускається здійснювати вимірювання з подальшою перевіркою спрацьовування захисту тільки на одній, найвіддаленішій від точки живлення установці (частині установки). Спрацьовування захисту на інших установках (частинах установок) визначається у цьому разі вимірюванням перехідного опору між перевіреною і тією установкою, що перевіряється, відповідно до пункту 6 цієї таблиці. У мережі зовнішнього освітлення перевіряється спрацьовування захисту тільки для найвіддаленіших світильників кожної лінії. Спрацьовування захисту в разі замикання на корпус інших світильників перевіряється вимірюванням перехідного опору між PEN (PE)-провідником та корпусом світильника. Перевірку спрацьовування захисту групових ліній різних приймачів, що використовуються короткочасно, допускається здійснювати на штепсельних розетках із захисним контактом.

б) перевірка спрацьовування пристроїв захисту, які реагують на надструми та виконують функцію захисного автоматичного вимикання живлення в електроустановках з типом заземлення системи TN-C, TN-S і ІТ


Те саме, що й в пункті 4а цієї таблиці, але кратність струмів повинна бути такою, щоб час спрацьовування захисту:
в групових колах з силою робочого струму до 32 А не перевищував допустимий, наведений в таблиці 1.7 .1 пункту 1.7.82 ПУЕ;
в розподільних колах, а також групових колах з силою робочого струму більше 32 А – не перевищував 5 с

Розрахунок струму замикання проводиться відповідно до пункту 4а з подальшим визначенням часу автоматичного вимикання живлення згідно з захисними характеристиками пристроїв захисту, вказаними в каталогах підприємств-виробників цих пристроїв

5. Перевірка працездатності розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів

К, М

Розчіплювачі мають вимикати автоматичний вимикач за значеннями виміряного параметра (сила струму, значення напруги, час), які знаходяться в границях, заданих підприємством-виробником

Перевірку слід проводити на робочих уставках

6. Перевірка спрацьовування пристроїв захисного автоматичного вимикання живлення, які реагують на диференціальний струм (ПЗВ)

К, П, М

Проводиться виробничими працівниками шляхом виміру значення сили струму спрацьо-вування на відповідність його паспортним даним та оперативними працівниками шляхом натискання на кнопку «Т» (тест)

Проводиться не рідше ніж один раз на 3 місяці і завжди перед уведенням у роботу

7. Перевірка працездатності контакторів, автоматичних вимикачів і магнітних пускачів при номінальній і пониженій напрузі оперативного струму

К

Автоматичний вимикач, контактор і магнітний пускач повинні надійно вмикатися, вимикатися і надійно утри-муватися в увімкнутому поло-женні за значення напруги утримання, заданого підприєм-ством-виробником. Значення напруги спрацьовування та кількість операцій наведено в таблиці 49 додатка 2 до цих Правил


8. Перевірка фазування РУ і їх приєднань

К

Повинен бути збіг за фазами


9. Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику)

М

Значення напруги дотику вимірюють в контрольованих точках, у яких ці величини визначені розрахунком під час проектування

Вимірювання напруги дотику проводять після монтажу, перебудови та капітального ремонту заземлювального пристрою, але не рідше ніж один раз на 6 років.
Вимірювання проводять за приєднаних природних заземлювачів і тросів ПЛ.
Необхідно здійснювати на об'єктах з підвищеною електронебезпекою (наприклад, у тваринницьких комплексах, у лазнях з електронагрівачами тощо), де з метою запобігання електротравматизму виконується зрівнювання і вирівнювання потенціалів

10. Перевірка відсутності пошкоджень провідників у пристроях вирівнювання електричних потенціалів

К, П

Перевіряється затягнення болтових та цілісність зварних контактних з’єднань

Проводиться не рідше ніж один раз на рік на об'єктах, де дозволяє конструкція вирівнювальних пристроїв; у разі відсутності можливості здійснити таку перевірку слід визначити напругу дотику відповідно до пункту 10 цієї таблиці

11. Вимірювання рівня освітленості та інших нормативних світло-технічних параметрів

К, П

Освітленість та інші світлотехнічні параметри повинні відповідати нормам

Оцінка результатів контрольних вимірювань повинна здійснюватись з урахуванням типу ламп, що застосовуються, та напруги в момент вимірюваннявгору