Документ v0691290-05, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2005 N 691

Про створення умов щодо забезпечення права
на освіту осіб з інвалідністю

На виконання Указів Президента України від 01.06.2005 р.
N 900/2005 ( 900/2005 ) "Про першочергові заходи щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями", від 04.07.2005 р. N 1013/2005 ( 1013/2005 ) "Про
невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти в
Україні", з урахуванням рекомендацій засідання Ради з питань
освіти інвалідів при Міністерстві освіти і науки України та
Міністерстві праці та соціальної політики України 22 листопада
2005 року, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти
осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, Н А К А З У Ю:
1. Керівникам структурних підрозділів міністерства:
1.1. При плануванні роботи на 2006 рік передбачити конкретні
заходи щодо удосконалення організаційно-правового,
науково-методичного забезпечення освіти осіб з особливими
освітніми потребами.
1.2. Здійснювати організаційно-методичне керівництво
діяльністю органів управління освіти і науки щодо модернізації
навчально-матеріальної бази загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів для забезпечення
особливих освітніх потреб дітей та молоді з інвалідністю
(постійно).
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Полянський П.Б.):
2.1. Створити авторські колективи з розроблення підручників
на основі Державного стандарту початкової загальної освіти для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку (спільно з Науково-методичним центром середньої освіти
(Завалевський Ю.І.) - до 01.03.2006 р.).
2.2. Увійти з клопотанням до Президії Академії педагогічних
наук України щодо: включення до тематики науково-пошукових
досліджень системної розробки та апробації комплексного
психолого-педагогічного супроводу дітей з тяжкими порушеннями
розвитку - з аутизмом, тяжкою та глибокою формами розумової
відсталості, сліпоглухих; створення лабораторії вивчення жестової
мови у системі освіти осіб з порушеннями слуху (до 20.12.2005 р.).
2.3. Відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів
в Україні" ( 2961-15) внести зміни до нормативних документів, що
регламентують діяльність відповідних загальноосвітніх навчальних
закладів (до 01.12.2006 р., за окремим графіком).
3. Науково-методичному центру загальної середньої освіти
(Завалевський Ю.І.) розробити методичні рекомендації щодо
особливостей викладання окремих предметів, організації
корекційно-розвиткової роботи в підготовчому, 1-4 класах
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з
особливими освітніми потребами (до 01.06.2006 р.).
4. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.)
продовжити роботу щодо створення у професійно-технічних училищах
спеціальних груп для навчання учнів, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, за відповідними професіями
з урахуванням характеру захворювання (постійно).
5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):
5.1. Вивчити питання щодо перепідготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників які
працюють з дітьми та дорослими з обмеженими можливості тями
здоров'я, на базі Національного педагогічного університету
ім. М.Драгоманова (до 01.06.2006 р.).
5.2. Спільно з Науково-методичним центром вищої освіти
(Левківський К.М.) при підготовці фахівців за напрямом
"Педагогічна освіта" передбачити вивчення предмету "Основи
корекційної педагогіки" (з 01.09.2006 р.).
5.3. Вивчити питання про запровадження спеціальності
"Корекційно-реабілітаційна освіта" у вищих навчальних закладах,
які здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна
освіта" (до 01.06.2006 р.).
5.4. Створити Науково-методичний центр освіти та соціальної
реабілітації осіб з інвалідністю як структурний підрозділ
Інституту корекційної педагогіки та психології Національного
педагогічного університету ім. М.Драгоманова (до 01.06.2006 р.);
6. Науково-методичному центру розробки та виробництва засобів
навчання (Ханюк Т.О.):
6.1. Розробити перелік наочно-дидактичного,
навчально-реабілітаційного обладнання для спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями зору,
слуху, опорно-рухового апарату, розумововідсталих, з тяжкими
порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку
(до 01.03.2006 р.);
6.2. Передбачити у плані роботи на 2006 рік розроблення для
зазначених загальноосвітніх навчальних закладів наочно-дидактичних
матеріалів з урахуванням особливостей пізнавальної діяльності
учнів (вихованців).
7. Інституту навчальної літератури (Манюк Л.В.) передбачити
видання необхідної навчальної літератури для учнів, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (постійно).
8. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій:
8.1. У процесі підготовки загальноосвітніх навчальних
закладів (у тому числі інтернатного типу), професійно-технічних,
вищих навчальних закладів до нового 2006/2007 навчального року
вжити заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до
навчальних та інших приміщень учнів (вихованців), студентів з
урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку.
8.2. Встановити постійний контроль за дотриманням
встановленого порядку замовлення у достатній кількості спеціальних
підручників, навчальних програм, наочно-дидактичних посібників для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, з урахуванням перспективних потреб; забезпечити адресний
розподіл доставленої на місця виданої навчально-методичної
літератури спеціального призначення.
8.3. Посилити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування щодо вирішення питання
подальшого навчання або працевлаштування випускників з особливими
освітніми потребами загальноосвітніх (в т. ч. інтернатних),
професійно-технічних, вищих навчальних закладів (постійно).
8.4. Запровадити щорічне обговорення на серпневих
конференціях педагогічних працівників стану забезпечення права
дітей та осіб з інвалідністю на якісну освіту, соціально-трудову
реабілітацію через призму діяльності органів управління освітою,
керівників загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних закладів різних рівнів акредитації, залучивши до участі
у конференціях керівників місцевих органів виконавчої влади та
самоврядування, наукових установ, підприємств та організацій.
8.5. Інформацію про виконану роботу надіслати департамент ту
загальної середньої та дошкільної освіти до 01.10.2006 року.
9. Опублікувати цей наказ в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України".
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр С.М.Ніколаєнковгору